RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 закон україни про соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві 


                     З А К О Н  У К Р А Ї Н И

 

            Про загальнообов'язкове державне соціальне

         страхування від нещасного випадку на виробництві

           та професійного захворювання, які спричинили

                      втрату працездатності

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 46-47, ст.403 )

 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами

   N 2180-III ( 2180-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.21 -

                                  набирає чинності з 01.01.2001

   N 2272-III ( 2272-14 ) від 22.02.2001, ВВР, 2001, N 17, ст.80

   N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114

   N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.124

   N  660-IV  (  660-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.192 }

 

          { Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

                                    Конституційного Суду

            N 1-рп/2004 ( v001p710-04 ) від 27.01.2004 }

 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами

   N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

                                                           ст.267

   N 2664-IV ( 2664-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 31, ст.420

   N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

                                                           ст.96

   N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199

   N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.234

   N  424-V  (  424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N  9, ст.67

   N  435-V  (  435-16 ) від 12.12.2006, ВВР, 2007, N  9, ст.71

   N  489-V  (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66

   N  717-V  (  717-16 ) від 23.02.2007, ВВР, 2007, N 22, ст.292

   N  996-V  (  996-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.439

   N 1000-V  ( 1000-16 ) від 03.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.441

   N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

                               - зміни діють по 31 грудня 2008 року }

 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду

            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

  N  309-VI (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253

  N 1760-VI ( 1760-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N  8, ст.62

  N 1877-VI ( 1877-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.140

  N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471

  N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496

  N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11

  N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012 }

 

 

    { Установити, що у 2006 році відповідно до цього Закону у разі

    встановлення комісією з розслідування нещасного  випадку,   що

    ушкодження здоров'я настало не лише з причини, що залежить від

    роботодавця,  а  і  внаслідок порушення потерпілим нормативних

    актів  про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає

    зменшенню,   але  не   більш   як на 50  відсотків, у порядку,

    визначеному   Правлінням   Фонду,  згідно із Законом N 3235-IV

    ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }

 

 

     Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та

Основ   законодавства  України  про  загальнообов'язкове  державне

соціальне страхування  (  16/98-ВР  )  визначає  правову   основу,

економічний      механізм      та      організаційну     структуру

загальнообов'язкового державного соціального страхування  громадян

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,

які призвели до втрати працездатності або  загибелі  застрахованих

на виробництві (далі - страхування від нещасного випадку).

 

     Страхування від   нещасного   випадку   є  самостійним  видом

загальнообов'язкового  державного  соціального   страхування,   за

допомогою  якого здійснюється соціальний захист,  охорона життя та

здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.

 

 

                             РОЗДІЛ I

 

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 1. Завдання страхування від нещасного випадку

 

     Завданнями страхування від нещасного випадку є:

 

     проведення профілактичних  заходів,  спрямованих  на усунення

шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  запобігання нещасним

випадкам   на  виробництві,  професійним  захворюванням  та  іншим

випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;

 

     відновлення здоров'я   та   працездатності   потерпілих    на

виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;

 

     відшкодування шкоди,  пов'язаної  з  втратою  застрахованими

особами заробітної  плати  або  відповідної  її  частини  під  час

виконання  трудових  обов'язків,  надання  їм  соціальних послуг у

зв'язку  з  ушкодженням  здоров'я,  а  також  у  разі  їх   смерті

здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.

{  Додатково  див.  Закони  N  489-V  (  489-16  ) від 19.12.2006,

N 3235-IV  ( 3235-15 ) від 20.12.2005 } { Абзац четвертий статті 1

в редакції Закону N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007 }

 

     Стаття 2. Сфера дії Закону

 

     Дія цього Закону поширюється на осіб,  які працюють на умовах

трудового  договору  (контракту)  на  підприємствах,  в установах,

організаціях,  незалежно від їх форм власності  та  господарювання

(далі - підприємства),  у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують

себе роботою самостійно,  та громадян - суб'єктів  підприємницької

діяльності.

 

     Особи,  право  яких  на  отримання відшкодування шкоди раніше

було  встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством

України  про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок

травмування   на   виробництві   або   професійного  захворювання,

пов'язаних  з  виконанням ними трудових обов'язків, мають право на

забезпечення  по  страхуванню  від нещасного випадку відповідно до

цього  Закону.  (  Статтю  2  доповнено  частиною другою згідно із

Законом N 2272-III ( 2272-14 ) від 22.02.2001 )

 

     Стаття 3. Гарантії забезпечення прав застрахованим у

               страхуванні від нещасного випадку

 

     Держава гарантує усім застрахованим  громадянам  забезпечення

прав  у  страхуванні  від  нещасного  випадку  на  виробництві  та

професійного захворювання.

 

     Стаття 4. Законодавство про страхування від нещасного випадку

 

     Законодавство про   страхування   від    нещасного    випадку

складається із Основ законодавства України про загальнообов'язкове

державне соціальне страхування,  цього Закону, Кодексу законів про

працю України  (  322-08  ),  Закону  України  "Про охорону праці"

( 2694-12 ) та інших нормативно-правових актів.

 

     Якщо міжнародним договором України,  згода на  обов'язковість

якого надана Верховною Радою України,  встановлено інші норми, ніж

ті,  що передбачені законодавством про страхування  від  нещасного

випадку, то застосовуються норми міжнародного договору.

 

     Стаття 5. Основні принципи страхування від нещасного випадку

 

     Основними принципами страхування від нещасного випадку є:

 

     паритетність держави,  представників  застрахованих  осіб  та

роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;

 

     своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;

 

     обов'язковість страхування від нещасного  випадку  осіб,  які

працюють   на  умовах  трудового  договору  (контракту)  та  інших

підставах,  передбачених  законодавством  про   працю,   а   також

добровільність такого страхування для осіб,  які забезпечують себе

роботою  самостійно,  та  громадян  -  суб'єктів   підприємницької

діяльності;

 

     надання державних    гарантій    реалізації    застрахованими

громадянами своїх прав;

 

     обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;

 

     формування та  витрачання  страхових  коштів  на   солідарній

основі;

 

     диференціювання страхового  тарифу з урахуванням умов і стану

безпеки   праці,   виробничого    травматизму    та    професійної

захворюваності на кожному підприємстві;

 

     економічна заінтересованість    суб'єктів    страхування    в

поліпшенні умов і безпеки праці;

 

     цільове використання   коштів   страхування   від   нещасного

випадку.

 

     Стаття 6. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного

               випадку

 

     Суб'єктами страхування від нещасного випадку  є  застраховані

громадяни,  а  в  окремих випадках - члени їх сімей та інші особи,

страхувальники та страховик.

 

     Застрахованою є фізична особа,  на користь якої  здійснюється

страхування (далі - працівник).

 

     Страхувальниками є   роботодавці,  а  в  окремих  випадках  -

застраховані особи.

 

     Страховик -  Фонд  соціального   страхування   від   нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі -

Фонд соціального страхування від нещасних випадків).

 

     Об'єктом страхування   від   нещасного   випадку   є    життя

застрахованого, його здоров'я та працездатність.

 

     Стаття 7. Роботодавець

 

     Роботодавцем відповідно до цього Закону вважається:

 

     власник підприємства  або  уповноважений ним орган та фізична

особа, яка використовує найману працю;

 

     власник розташованого  в  Україні  іноземного   підприємства,

установи,  організації    тому  числі  міжнародних),  філії  або

представництва,  який використовує найману  працю,  якщо  інше  не

передбачено  міжнародним договором,  згода на обов'язковість якого

надана Верховною Радою України.

 

     Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021