RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування цивільної відповідальності 


Цей Закон регулює відносини у сфері обов'язкового страхування

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних

засобів   (далі   -  обов'язкового  страхування  цивільно-правової

відповідальності)  і  спрямований  на  забезпечення  відшкодування

шкоди,   заподіяної   життю,  здоров'ю  та  майну  потерпілих  при

експлуатації наземних транспортних засобів на території України.

 

                             Розділ I

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 1. Визначення основних термінів

 

     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

 

     1.1. страхувальники - юридичні особи та дієздатні  громадяни,

що  уклали  із  страховиками  договори  обов'язкового  страхування

цивільно-правової  відповідальності  за  шкоду,  заподіяну  життю,

здоров'ю,   майну  третіх  осіб  під  час  експлуатації  наземного

транспортного засобу;

 

     1.2. страховики - страхові організації,  що  мають  право  на

здійснення     обов'язкового     страхування     цивільно-правової

відповідальності   власників   наземних    транспортних    засобів

відповідно  до вимог,  встановлених цим Законом та Законом України

"Про страхування" ( 85/96-ВР );

 

     1.3.  потерпілі  - юридичні та фізичні особи, життю, здоров'ю

та/або  майну яких заподіяна шкода внаслідок дорожньо-транспортної

пригоди з використанням транспортного засобу;

{  Пункт  1.3 статті 1 в редакції Закону N 3045-VI ( 3045-17 ) від

17.02.2011 }

 

     1.4.    особи,    відповідальність   яких   застрахована,   -

страхувальник   та   інші  особи,  які  експлуатують  забезпечений

транспортний засіб на законних підставах;

{  Пункт  1.4 статті 1 в редакції Закону N 3045-VI ( 3045-17 ) від

17.02.2011 }

 

     1.5. наземні транспортні засоби (далі - транспортні засоби) -

це пристрої,  призначені для перевезення людей та/або  вантажу,  а

також   встановленого   на   ньому   спеціального   обладнання  чи

механізмів,  які  підлягають  державній  реєстрації  та  обліку  в

органах  Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх

справ  України  (далі  -  Державтоінспекція  МВС  України)  та/або

допущені  до  дорожнього руху,  а також ввезені на митну територію

України  для  тимчасового  користування,  зареєстровані  в   інших

країнах.

 

     У  цьому  Законі не вважається транспортним засобом пристрій,

який підпадає під ознаки, зазначені у цьому пункті, але щодо якого

не    встановлено   коригуючий   коефіцієнт   залежно   від   типу

транспортного  засобу;  {  Пункт  1.5  статті  1 доповнено абзацом

другим згідно із Законом N 3045-VI ( 3045-17 ) від 17.02.2011 }

 

     1.6. власники  транспортних  засобів  -  юридичні  та фізичні

особи,  які  відповідно  до  законів  України  є  власниками   або

законними   володільцями   (користувачами)  наземних  транспортних

засобів на підставі права власності, права господарського відання,

оперативного  управління, на основі договору оренди або правомірно

експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах;

{  Пункт  1.6  статті  1  із  змінами, внесеними згідно із Законом

N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }

 

     1.7.  забезпечений  транспортний  засіб - транспортний засіб,

зазначений   у   чинному   договорі   обов'язкового    страхування

цивільно-правової  відповідальності,  за  умови  його експлуатації

особами, відповідальність яких застрахована;

{  Пункт  1.7 статті 1 в редакції Закону N 3045-VI ( 3045-17 ) від

17.02.2011 }

 

     1.8. страховий поліс  -  єдина  форма  внутрішнього  договору

страхування, яка посвідчує укладення такого договору;

{  Пункт  1.8 статті 1 в редакції Закону N 3045-VI ( 3045-17 ) від

17.02.2011 }

 

     1.9. бонус-малус - система підвищень або  знижок  до  базової

ставки  страхового  тарифу,  за  допомогою  якої страховик коригує

страхову премію залежно від того,  чи  були  страхові  випадки  по

відношенню до об'єкта страхування у певному проміжку часу;

 

     1.10.  Уповноважений орган - національна комісія, що здійснює

державне  регулювання  у  сфері  ринків фінансових послуг; { Пункт

1.10  статті  1  із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI

( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

 

     1.11. страховий  сертифікат  "Зелена  картка"   -   страховий

сертифікат єдиної  форми,  що  застосовується  в  країнах - членах

міжнародної системи автомобільного  страхування  "Зелена  картка",

які зазначені і не викреслені у такому сертифікаті;

 

     1.12.  дорожньо-транспортна  пригода  - подія, що сталася під

час   руху  транспортного  засобу,  внаслідок  якої  загинули  або

поранені люди чи завдані матеріальні збитки.

{  Статтю  1  доповнено  пунктом  1.12 згідно із Законом N 3045-VI

( 3045-17 ) від 17.02.2011 }

 

     Стаття 2. Законодавство про обов'язкове страхування

               цивільно-правової відповідальності власників

               наземних транспортних засобів

 

     2.1. Відносини     у    сфері    обов'язкового    страхування

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних

засобів регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Цивільним

кодексом України ( 435-15 ),  Законом  України  "Про  страхування"

( 85/96-ВР ),     цим     та     іншими    законами    України   і

нормативно-правовими  актами,  прийнятими  відповідно до них. Якщо

норми цього Закону передбачають інше,  ніж положення  інших  актів

цивільного  законодавства  України,  то застосовуються норми цього

Закону.

{  Пункт  2.1  статті  2  із  змінами, внесеними згідно із Законом

N 3045-VI ( 3045-17 ) від 17.02.2011 }

 

     2.2. Якщо   міжнародним   договором   України,    згода    на

обов'язковість  якого надана Верховною Радою України,  встановлені

інші правила,  ніж ті, що передбачені цим Законом, то на території

України застосовуються правила міжнародного договору.

 

     Стаття 3. Мета здійснення обов'язкового страхування

               цивільно-правової відповідальності

 

     Обов'язкове страхування  цивільно-правової   відповідальності

здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди,  заподіяної

життю,    здоров'ю    та/або    майну     потерпілих     внаслідок

дорожньо-транспортної   пригоди   та  захисту  майнових  інтересів

страхувальників.

 

     Стаття 4. Суб'єкти обов'язкового страхування

               цивільно-правової відповідальності

 

     Суб'єктами обов'язкового     страхування    цивільно-правової

відповідальності    є    страхувальники,    страховики,     особи,

цивільно-правова   відповідальність   яких  застрахована,  Моторне

(транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ) та потерпілі.

 

     Стаття 5. Об'єкт обов'язкового страхування цивільно-правової

               відповідальності та умови відшкодування шкоди

 

     Об'єктом обов'язкового      страхування     цивільно-правової

відповідальності   є   майнові   інтереси,   що   не    суперечать

законодавству   України,   пов'язані   з   відшкодуванням  особою,

цивільно-правова  відповідальність   якої   застрахована,   шкоди,

заподіяної    життю,    здоров'ю,   майну   потерпілих   внаслідок

експлуатації забезпеченого транспортного засобу.

 

                            Розділ II

                УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ОБОВ'ЯЗКОВОГО

          СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

     Стаття 6. Страховий випадок

 

     Страховим випадком  є  подія,  внаслідок якої заподіяна шкода

третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди,  яка  сталася

за  участю  забезпеченого  транспортного  засобу  і внаслідок якої

настає цивільно-правова відповідальність  особи,  відповідальність

якої застрахована за договором.

 

     Стаття 7. Визначення розміру страхових платежів

 

     7.1. Розміри   індивідуальних  страхових  платежів  (внесків,

премій)  встановлюються  страховиками  самостійно  шляхом  добутку

базового платежу та відповідних коригуючих коефіцієнтів.

 

     7.2. Базовий  платіж  та коригуючі коефіцієнти розраховуються

МТСБУ актуарним методом на  основі  статистичних  даних  та  рівня

збитковості даного виду страхування в цілому по галузі за останній

розрахунковий період, який становить не менш як один рік.

 

     7.3. МТСБУ передає пропозицію щодо розміру базового  платежу,

коригуючих  коефіцієнтів  та  їх  обґрунтування  до Уповноваженого

органу.  Коригуючі  коефіцієнти  та  розмір  базового   страхового

платежу затверджуються Уповноваженим органом у термін,  не більший

за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної  пропозиції

до    Уповноваженого   органу.   Якщо   протягом   такого   строку

Уповноважений  орган  не  затверджує  розмір  базового  страхового

платежу та коригуючих коефіцієнтів, то діють їх попередні розміри.

 

     7.4. Розмір  страхових  платежів  щодо  "Зеленої картки" не є

предметом регулювання цього Закону.

 

     Стаття 8. Бонус-малус

 

     8.1.  Для  заохочення  безаварійної експлуатації транспортних

засобів,  при  укладанні   договорів   обов'язкового   страхування

цивільно-правової   відповідальності   більше   ніж   на  півроку,

страховики мають право застосовувати коефіцієнт страхових  тарифів

залежно  від  наявності  чи  відсутності страхових випадків з вини

осіб,  відповідальність яких застрахована, в період дії попередніх

договорів      обов'язкового     страхування     цивільно-правової

відповідальності  (бонус-малус),  який  розраховується  кожним  із

страховиків  з  урахуванням  положень  пункту  7.1  статті 7 цього

Закону.
Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020