RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 види страхування життя 


Сферою страхування життя є всі види страхування життя та безперервного страхування здоров’я. Страхування життя характеризується тим, що страхові суми накопичуються під час дії договору страхування (капіталізуються), а потім виплачуються з % страхувальникам. Min термін дії договорів страхування життя за вимогами Мінфіну має становити 3 роки, а для цілей оподаткування Законом «Про оподаткування прибутку підприємств», який звільняє від оподаткування операції зі страхування життя, такий min термін становить 10 років.

Обрання страхувальником страх. полісу для цілей накопичення і отримання певних % у вигляді інвестиційного доходу за цим полісом замість депозитних вкладів і вкладів у ЦП пов’язане з тим, що:

 при укладенні договору страхування накопичення коштів відбувається паралельно із наданням страхового захисту;

 страховий поліс забезпечує стабільні відсотки на суму внесених коштів і може визначати конкретні напрямки інвестування коштів.

Існують такі види страхування життя:

▪ змішане страхування життя

▪ довічне страхування (на випадок смерті)

▪ весільне страхування (на випадок дожиття застрахованого до закінчення строку страхування і вступу в зареєстрований шлюб або досягнення 21 року)

▪ страхування дітей (на страхування приймаються діти до 15 років; min строк дії договору 3 роки, максимальний – 18, якщо дитині менше 6 місяців; страхова сума виплачується застрахованому при дожитті до закінчення терміну страхування)

▪ страхування пенсій та ін.

Базовим видом страхування життя є змішане страхування життя. У західній практиці тут поєднується страхування на випадок дожиття і на випадок смерті. В Україні сюди традиційно включається ризик отримання інвалідності або втрати працездатності внаслідок нещасного випадку.

Страхова сума може бути встановлена у будь-якому розмірі. Єдиним обмеженням є здатність страхувальника сплатити відповідну страхову премію.

Рівень страхових премій залежить від ймовірності смерті страхувальника, а отже від:

▪ віку страхувальника (застрахованого) - на страхування приймаються особи від 16 до 70 років з таким розрахунком, щоб на момент закінчення договору цій особі виповнилося 72-75 років; верхня вікова границя визначається середньою тривалістю життя; нижня межа визначається юридичною дієздатністю і наявністю паспорту.

▪ стану здоров’я - обмеження за станом здоров’я стосуються непрацюючих інвалідів І групи.

▪ громадянства - як правило страхуються громадяни України або ті, хто проживає на території України.

Обсяг відповідальності страховика за договорами змішаного страхування життя включає:

▪ дожиття до останнього дня дії договору (право отримати страхову суму та % виникає на наступний день; виплачується повна сума страхування, навіть якщо застрахований отримував виплати за фактом втрати здоров’я від нещасного випадку)

▪ втрата здоров’я від нещасного випадку і, як різновид цієї відповідальності, встановлення інвалідності (включає травматичне ушкодження організму, а також гостре отруєння; виплачується певний % страхової суми; виняток - це випадки внаслідок протиправних і навмисних дій застрахованої особи)

▪ смерть застрахованої особи (страхова виплата буде становити повну страхову суму, але виплата не відбудеться у перші 9-12 місяців, якщо людина помре від злоякісних новоутворень або серцево-судинних захворювань)

Якщо смерть застрахованої особи настає внаслідок навмисних дій, то виплачується тільки сума страхових внесків (без %).

Страхувальник може розірвати договір за власним бажанням і отримати викупну суму (сума страхових внесків на даний момент - витрати на ведення справи). Проте більшість договорів змішаного страхування життя виключає можливість їх розірвання протягом 1-2 років (з метою забезпечення стабільності страхового портфеля). Страхування - це відносини із захисту інтересів фізичних і юридичних осіб Російської Федерації і муніципальних утворень при настанні певних страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками із сплачених страхових премій (страхових внесків), а також за рахунок інших коштів страховиків.

Особисте страхування - це форма захисту від ризиків, які загрожують життю людини, його працездатності, здоров'ю.

Страхування життя, як один з видів особистого страхування є найбільш поширеним і звичним. Воно оформляється договором, за яким одна зі сторін, страховик, бере на себе зобов'язання через отримання ним страхових премій, сплачуваних страхувальником, виплатити обумовлену страхову суму, якщо протягом терміну дії страхування відбудеться передбачений страховий випадок в житті застрахованого. Причому страховим випадком вважається смерть або триваюча життя (дожиття) застрахованого.

Життя або смерть як форма існування не може бути об'єктивно оцінена. Застрахований може лише спробувати запобігти тим матеріальні труднощі, з якими стикається у випадку смерті або інвалідності.

 

1. Поняття і сутність страхування життя

Особливості страхування життя укладаються в забезпеченні прийнятних доходів, рівня і якості життя людей при настанні випадкових подій з несприятливими і сприятливими наслідками, іменованих страховими випадками. У зв'язку з цим страхування життя являє собою вид страхування, за допомогою якого здійснюється страховий захист особистих, сімейних доходів громадян або зміцнення досягнутого ними добробуту. Якщо розглядати цю мету з позицій інтересів громадян, то вона являє собою захист майнового інтересу, пов'язаного з різними джерелами доходу, від непередбачених, небезпечних знижують рівень життя випадкових подій. Поняття майнового інтересу страхувальника або застрахованої є ключовим для виникнення страхових відносин, оскільки саме майнові інтереси утворюють об'єкт страхування (відповідно до ст. 4 Закону про страхування). У страхуванні життя об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з настанням в життя громадянина певних явищ, викликаних плином часу. До них відносяться смерть особи, дожиття громадян до певного віку або строку, наступ у житті громадянина інших, не залежних від волі особи явищ (подій).

В умовах ринку до визначення сутності страхування життя можна підійти і через розгляд страхування як комерційної угоди. Проте таке визначення, по суті, зводить всі страхування життя до комерційного добровільному страхуванню, а наявність обов'язкового некомерційного страхування життя, наприклад, військовослужбовців і державних службовців, просто ігнорується. Тому дане визначення є досить вузьким.

В умовах ліцензування страхової діяльності на території Російської Федерації пропонується тільки предметна трактування сутності страхування життя органами державного страхового нагляду (тобто з позиції об'єкта страхування). Таким чином, страхування життя являє собою «сукупність видів особистого страхування, що передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у випадках дожиття застрахованого до закінчення строку страхування або визначеного договором страхування віку, смерті застрахованого, а також по виплаті пенсії (ренти, ануїтету) застрахованій у випадках, передбачених договором страхування (закінчення дії договору страхування, досягнення застрахованим певного віку, смерть годувальника, постійна втрата працездатності, поточні виплати (ануїтети) в період дії договору страхування та ін.) "

У ст. 934 ГК страхування життя визначається через договір особистого страхування, що дає відразу широке тлумачення страхування життя, зокрема, щодо страхових випадків. Так, згідно з п. 1 зазначеної статті з договором особистого страхування одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію), що сплачується іншою стороною (страхувальником), виплатити одноразово чи виплачувати періодично зумовлену договором суму (страхову суму) у разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю самого страхувальника або іншого названого в договорі громадянина (застрахованої особи), досягнення нею певного віку або настання в його житті іншого передбаченого договором події (страхового випадку). Теорія і практика страхування життя демонструє велику різноманітність видів договорів страхування життя, укладаються страховими організаціями при реагуванні на найменші зміни у функціонуванні фінансового ринку. Проте всі види страхування життя мають певні типові характеристики, вироблені за всю історію розвитку цього виду страхування.

Головними критеріями, за якими розрізняють види страхування життя, є:

а) об'єкт страхування;

б) предмет страхування;

в) порядок сплати страхових премій;

г) період дії страхового покриття;

д) форма страхового покриття;

е) вид страхових виплат;

ж) форма укладення договору.

Таким чином, грунтуючись на даних умовах, виділяють наступні види страхування.

1. По виду об'єкта страхування життя розрізняють:

Ø страхування власного життя, коли застрахований і страхувальник - одна особа;

Ø страхування у відношенні іншої особи, коли застрахований і страхувальник - різні особи;

Ø спільне страхування життя на основі принципу першої або другої смерті.

2. Залежно від предмету страхування життя виділяють:

Ø страхування на випадок смерті;

Ø страхування на дожиття.

3. Залежно від порядку сплати страхових премій виділяють:

Ø страхування життя з одноразовою (одноразової) премією;

Ø страхування життя з періодичними преміями, що сплачуються:

· Протягом терміну договору;

· Протягом обмеженого періоду часу, меншого, ніж термін договору;

· Протягом усього життя.

Одноразова премія увазі оплату страхового внеску один раз при підписанні договору.

Періодичні премії сплачуються щорічно, щоквартально або щомісячно.

4. За періодом дії страхового покриття розрізняють:

Ø довічне страхування (на все життя);

Ø страхування життя на певний період.

5. Залежно від форми страхового покриття можна виділити наступні форми страхування життя:

Ø на твердо встановлену страхову суму;

Ø з порядку спадання страховою сумою;

Ø із зростаючою страховою сумою;

Ø при збільшенні страхової суми відповідно до зростання індексу роздрібних цін;

Ø при збільшенні страхової суми за рахунок участі в прибутку страховика;

Ø при збільшенні страхової суми за рахунок прямого інвестування страхових премій у спеціалізовані інвестиційні фонди.

6. По виду страхових виплат розрізняють страхування життя:

Ø з одноразовою виплатою страхової суми;

Ø з виплатою ренти (ануїтету);

Ø з виплатою пенсії.

7. За способом укладання договорів страхування життя діляться на договори:

Ø індивідуальні;

Ø колективні.

Представивши характеристику найбільш важливих критеріїв, що визначають специфіку різних видів страхування життя, можна скласти комплексну систему страхування життя, найбільш уживаних на страховому ринку.

У теорії та практиці страхування життя прийнято виділяти три базових типи страхування, що мають істотні відмінності по цілій сукупності вищенаведених критеріїв:

1) термінове страхування життя - страхування життя на випадок смерті, що укладається на певний строк;

2) довічне страхування - страхування на випадок смерті протягом всього життя застрахованого;

3) змішане страхування життя - страхування та на випадок смерті, і на дожиття протягом певного періоду часу. Є й більш широкі види змішаного страхування життя, коли страхування на випадок смерті і страхування на дожиття поєднуються з медичним страхуванням, страхуванням від нещасних випадків або навіть страхуванням відповідальності.

Існують і інші класифікації базисних типів страхування життя.

Наприклад, виділяють три групи (класу) страхування життя, які можуть існувати як окремо, так і в тій чи іншій комбінації:

Ø термінове страхування життя;

Ø страхування на дожиття;

Ø довічне страхування.
Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020