RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування квартири 


Ринок страхування в Українi збiльшується з року в рiк, а зважаючи на те, що процент страхування потенцiйних ризикiв в Українi значно нижчий за показники розвинутих країн, зберiгається дуже добрий потенцiал для подальшого зростання.

На тлi загального розвитку ринку страхових послуг збiльшується значимiсть i затребуванiсть послуг зi страхування квартир, iнших житлових примiщень. Все бiльше громадян укладають договори страхування свого житла. Частково – як результат виконання вимог кредитної установи, яка надає кредит для купiвлi жилого примiщення, частково – з власної iнiцiативи.

 

В той же час, необхiдно звернути увагу на деякi особливостi вiдносин в цiй сферi. Для багатьох громадян квартира – це найбiльш цiнна рiч, втрата або пошкодження якої тягне за собою дуже негативнi фiнансовi та соцiальнi наслiдки як для самого громадянина-власника i його сiм’ї, так i для iнших осiб, якi мешкають в цьому примiщеннi. До того ж практика останнiх рокiв показує, що ризик стати жертвою рiзноманiтних афер на ринку житлової нерухомостi є досить високим.

 

Цi фактори змушують все частiше звертатися до страхування як одного з ефективних засобiв захисту своїх iнтересiв. З iншого боку, треба добре розумiти, що без врахування специфiки страхових послуг, пов’язаних з житловою нерухомiстю, часом важко очiкувати на позитивний результат.

 

Сьогоднi в Українi можна видiлити два основних види страхування житлових примiщень: страхування нерухомого майна та страхування фiнансового ризику покупця нерухомостi (титульне страхування).

 

Страхування нерухомого майна (квартири) передбачає страхування ризикiв його знищення, пошкодження або псування. Причиною такого пошкодження може бути затоплення, пожежа, вибух природного газу та iнше. Знищення квартири може вiдбутися в разi, якщо, наприклад, в квартирах проведено перепланування без дотримання вимог законодавства, в результатi якого пошкодженi несучi конструкцiї будинку. Таке перепланування може навiть привести до знищення всього будинку. Зрозумiло, що за таких обставин можливiсть компенсувати завданi збитки за рахунок власних коштiв правопорушника є незначною.

 

Необхiдно зазначити, що вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про страхування” обов’язково має бути застрахований предмет iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. Таким чином, якщо квартира є предметом iпотеки, то така квартира повинна бути застрахована.

 

При укладаннi договору страхування квартири необхiдно визначитися зi страховою сумою: вона може бути фiксованою або сумою, що дорiвнює ринковiй вартостi квартири. Мiнусом першого варiанту є те, що страховi компанiї навряд чи погодяться на значну фiксовану страхову суму, наслiдком чого може бути неповне вiдшкодування можливих збиткiв власника квартири. Другий варiант передбачає проведення незалежної оцiнки нерухомого майна, що страхується, як правило, за рахунок власника квартири.

 

Також, важливим є при укладеннi договору страхування звернути увагу на розмiр франшизи – частини збиткiв, що не вiдшкодовується страховою компанiєю згiдно з договором страхування. Чим бiльше розмiр франшизи, тим менше коштiв отримає власник квартири для вiдшкодування своїх збиткiв.

 

Також загальною порадою є уважне вивчення всiх пунктiв договору страхування, який пропонується до пiдписання страховою компанiєю, особливо щодо пiдстав для страхової компанiї вiдмовити власнику квартири в страховому вiдшкодуваннi.

 

Iнший вид страхування, пов`язаний з житловою нерухомiстю – це так зване титульне страхування (страхування фiнансового ризику покупця нерухомостi). Вiдповiдно до умов цього виду страхування страхова компанiя компенсує збитки, пов’язанi з втратою права власностi на квартиру. Особливо цей ризик стосується квартир, придбаних на вторинному ринку.

 

Вiдомо, що на вторинному ринку нерухомостi доволi проблематично з’ясувати всi юридичнi аспекти попереднiх продажiв цiєї нерухомостi. Таким чином повнiстю позбутися ризику втратити право власностi на квартиру через перевiрку iсторiї продажiв, здiйснену власними силами або за допомогою юридичної фiрми, є дуже складним завданням з практичної точки зору. За цих умов титульне страхування може слугувати додатковим механiзмом забезпечення фiнансових iнтересiв покупця квартири.

 

Процедура оформлення титульного страхування є доволi простою: майбутнiй власник квартири надає страховiй компанiї заяву та необхiднi документи; страхова компанiя проводить протягом декiлькох днiв аналiз отриманої документацiї i приймає рiшення про можливiсть страхування, пiсля чого встановлюється страховий тариф; в разi, якщо сторони доходять згоди з усiх умов, укладається договiр страхування.

 

Однак, необхiдно мати на увазi, що титульне страхування саме по собi не може забезпечити повного вiдшкодування збиткiв, завданих в результатi втрати права власностi, зважаючи на додатковi витрати на ремонт, iнфляцiю та iншi витрати, пов’язанi з експлуатацiєю квартири.

 

Крiм зазначеного вище, до укладення договору страхування зi страховою компанiєю необхiдно переконатися, що цей вид страхування передбачений у лiцензiї, яка видана такiй страховiй компанiї. Це зауваження стосується обох видiв страхування, що розглядаються.

 

Розв’язавши проблему вибору страхової компанiї у вiдповiдностi до власних потреб, а також зважаючи на досвiд i репутацiю цiєї компанiї, та уклавши вiдповiдний договiр страхування, особа набуває додаткового захисту своїх прав та законних iнтересiв.

 

На думку спеціалістів, страхування нерухомості, на відміну, наприклад, від автострахування, поки що не дуже популярне в Україні. Хоча для кожного з нас дах над головою – найцінніше майно. Для багатьох втратити квартиру – значить втратити все. Проте, часи  змінюються – до страхових компаній приходить усе більше охочих застрахувати свої помешкання.

 

ПРОВІДНА ПОЯСНЮЄ

Застрахувати можна в комплексі чи окремо:

Конструкцію квартири (перекриття, стіни, перегородки);

Оздоблення (вхідні двері, покриття стін, підлоги та стелі, столярні вироби, перегородки тощо);

Інженерне оснащення (комунікації, включаючи системи та оснащення електро-, газо-, водопостачання, системи опалення, пожежогасіння та сигналізації, комп’ютерні та телефонні мережі тощо);

Домашнє майно (меблі, аудіо-, відео-, побутову техніку, комп’ютерну техніку, предмети інтер’єру, особисті речі тощо).

Застрахувати квартиру можна від таких ризиків: вогонь, вибух, потоп, стихійні лиха, крадіжки, протиправні дії третіх осіб.

 

ПРОВІДНА РЕКОМЕНДУЄ

ПРОВІДНА рекомендує для збереження гарних стосунків із сусідами застрахувати свою відповідальність перед ними, іншим словом, потурбуватися про них у випадку пожежі чи аварії в системі водопостачання у Вашій квартирі. Якщо Ви випадково заллєте сусіда, витрати на відновлювальний ремонт його квартири відшкодує ПРОВІДНА. Крім того, якщо в результаті заливання гарячою водою Ваш сусід отримає опіки, витрати на його лікування також відшкодує страхова компанія.

 

ПРОВІДНА ПРОПОНУЄ

ПРОВІДНА пропонує чотири продукти зі страхування квартири.

Програма «Квартира Експрес» підійде власникам недорогого житла на вторинному ринку. Хоча за програмою можна застрахувати визначений перелік об’єктів за обмеженим набором ризиків, при укладанні договору страхування не потрібно подавати заяви та проводити оцінку майна, а процедура оформлення займе всього близько 5 хвилин. Також програма відрізняється простотою процедури виплати страхового відшкодування.

Достатньо проста програма «Економ». Вона підійде для тих, хто хоче застрахувати конструкцію квартири, грубо кажучи, саму коробку разом із оздобленням (ремонтом). Для укладення договору за цією програмою також не потрібно ні огляду нерухомості, ні заяви клієнта. Необхідно подати лише паспорт. У даному випадку страховий тариф складе від 0,5 до 0,8 % від вартості квартири.

Якщо ж, крім нерухомості, Ви хочете застрахувати іще й майно, яке знаходиться в квартирі, тоді найкраще підійде продукт «Класика». У цьому випадку ПРОВІДНА рекомендує оцінку майна. Це робиться для точнішого визначення ступеню ризику та страхової суми, що може зменшити розмір страхового тарифу. За умови страхування від усіх ризиків за даною програмою тариф складе від 0,2 до 0,4 % від вартості квартири.

Для найвибагливіших клієнтів створено програму «Престиж», за умовами якої надаються більш широкі можливості. Можна окремо застрахувати лише оздоблення квартири чи індивідуально вибрати ризики – наприклад, тільки потоп. Також можна при дотриманні визначених умов застрахувати предмети антикваріату, ексклюзивні ювелірні вироби, художні полотна тощо. При страхуванні від усіх ризиків за цією програмою тариф складе від 0,2 до 0,4 % від вартості квартири.

Як зекономити при страхуванні квартир?

По-перше, у будь-який період року на час відпустки можна придбати короткотерміновий (від 1 місяця) договір страхування квартири.

По-друге, можна застрахувати квартиру не від усіх, а від окремих, найбільш вірогідних за тих чи інших обставин ризиків.

По-третє, збільшення розміру франшизи дозволить знизити тариф.

По-четверте, оплата страхового поліса в один етап, а не частинами, також дасть можливість зменшити тариф.

Відповіді на будь-які питання Ви можете отримати за телефоном: 8-800-301-0-301 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021