RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування до одруження 


Найбільш вигідним є змішане страхування життя. Договір змішаного страхування життя дає змогу поєднати відповідальність страхової компанії як у разі дожиття до закінчення строку страхування, так і у випадку смерті під час дії договору страхування. Крім того, відповідальність страховика може бути розширена за рахунок прийняття на страхування відповідальності виплатити страхову суму або певну її частину у разі настання нещасного випадку зі застрахованою особою. При проведенні змішаного страхування життя страхувальник і застрахований можуть бути однією особою, якщо договір страхування страхувальник укладає відносно своєї особи. Страхувальником при змішаному страхуванні життя є тільки фізичні особи.

Нині на страховому ринку України страхування життя здійснюється за правилами страхування життя категорій А, В, С, розробленими страховиками, що мають відповідну ліцензію. Названі категорії відрізняються кількістю ризиків, на випадок яких і проводиться страхування життя. Так, категорія А охоплює такі страхові випадки (ризики): дожиття до певного попередньо встановленого віку та смерть застрахованого. Категорія В, крім названих, ще передбачає втрату страхувальником здоров'я від нещасного випадку.

 

Категорія С доповнена ризиком втрати здоров'я від нещасного випадку, що призвело до інвалідності застрахованого.

 

При укладенні договорів страхування життя страхові компанії враховують такі чинники (критерії):

 

1) вік страхувальника та його стать;

 

2) стан здоров'я;

 

3) місце проживання та громадянство;

 

4) рід занять чи характер діяльності.

 

5) генетичну спадковість та деякі інші.

 

У сукупності названі критерії визначають рівень смертності страхувальників. Зазвичай, вік страхувальника має становити від 16 до 72 роки (або до того віку, який вважається середньою тривалістю життя у відповідній країні чи місцевості) з тим, щоб після закінчення строку страхування він не перевищував 75 років (або віку середньої тривалості життя). Вік особи, на користь якої укладається договір страхування життя, не має значення. Договори страхування життя є довгостроковими й укладаються строком на 3, 5, 10, 15 і 20 років.

 

Стан здоров'я має важливе значення, оскільки може привести до передчасної смерті страхувальника. Тому договір не укладається з непрацюючими інвалідами, насамперед, першої групи, а також можуть бути передбачені обмеження щодо інвалідів другої групи, хворих на онкологічні та хронічні захворювання, СНІД, серцево-судинні та деякі інші захворювання.

 

Громадянство враховується у зв'язку з тим, що страховик має формувати страхові резерви в тій валюті, в якій сплачуються страхові внески. Договори укладаються з громадянами України й іноземними громадянами, що постійно проживають на території України.

 

Суттєво впливає на страхові тарифи зі страхування життя і характер діяльності застрахованого, оскільки з цим пов'язані відповідні страхові ризики за цим страхуванням. У Західній Європі не страхують життя таких категорій громадян, як члени королівської родини, політики, артисти, відомі естрадні зірки, оскільки вони належать до підвищеної групи ризику через свій спосіб життя. У деяких країнах заборонено страхування життя дітей.

 

Страхова сума за договорами страхування життя визначається за згодою сторін і може бути будь-якого розміру. Страхові тарифи встановлюють у відсотках до страхової суми або в абсолютному розмірі, встановленому на одиницю страхової суми, за яку прийнято 100 грн. Розмір страхових внесків залежить від строку страхування, віку страхувальника та страхової суми. Для розрахунку страхових внесків (страхової премії) важливе значення має таблиця смертності, за якою визначається ймовірність того, що особа доживе до певного віку, або середня тривалість життя і на основі цього розраховується страхова премія з урахуванням норми доходу (приросту капіталу).

 

Принципи страхового відшкодування або обсяг відповідальності страховика охоплюють:

 

а) при страхуванні на дожиття особі, яка дожила до встановленого віку та сплатила страховий внесок, страховик виплачує повну страхову суму, а в разі смерті застрахованого в період дії договору страхування така сума виплачується спадкоємцям;

 

б) при страхуванні на випадок смерті страховик за умови внесення страхувальником страхових внесків виплачує 100 % визначеної попередньо страхової суми у всіх випадках смерті, коли б вона не сталася. Страхову суму одержує вигодонабувач, який визначається страхувальником за життя і може бути як фізичною, так і юридичною особою. У договорі страхування можуть бути передбачені певні обмеження щодо таких виплат;

 

в) при втраті страхувальником здоров'я від нещасного випадку, що трапився протягом дії договору страхування, страховик виплачує частину чи повну страхову суму пропорційно до ступеня втрати здоров'я. Ступінь втрати здоров'я визначається за спеціально складеними таблицями.

 

У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.

 

Викупна сума — це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично актуарієм на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, впродовж якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України і є невід'ємною частиною правил страхування життя.

 

За умовами дострокового припинення договору страхування за законодавством України не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі.

 

Одним із видів страхування життя є страхування дітей. Як страхувальники виступають батьки та інші родичі дитини, які укладають договори страхування і сплачують страхові внески. Застрахованою є дитина у віці з дня народження до 15 років, а вік та стан здоров'я страхувальника не має значення. Договори страхування дітей можуть бути укладені юридичними особами — підприємствами, установами або організаціями.

 

Обсяг відповідальності страхової компанії охоплює такі страхові випадки: дожиття до закінчення строку страхування; настання смерті застрахованої дитини незалежно від причин; втрату здоров'я від нещасного випадку в період дії договору страхування.

 

Страхова сума визначається за згодою сторін, а розмір страхового внеску залежить від розміру страхової суми і тарифної ставки, яка диференційована залежно від віку застрахованого, та строку страхування.

 

Принципи виплати страхової суми аналогічні, що і при страхуванні життя дорослих осіб. Разом із тим, оскільки страхувальник і застраховані — рідні особи, то умови страхування передбачають виплату страхової суми як у випадку смерті страхувальника, так і застрахованого. При настанні смерті страхувальника до закінчення дії договору страхування страхова сума складає, зазвичай, 90 % сплачених внесків. Договір страхування, як правило, за таких умов розривається, або його може продовжити інший родич. У випадку смерті дитини страхова компанія може виплатити страхувальникам підмогу в розмірі ЗО—50 % від страхової суми.

Страхування до одруження

 

Страхування до одруження (до вступу у шлюб) передбачає укладення договорів страхування відносно дітей віком з дня народження і до 18 років на момент закінчення дії договору страхування. Страхувальниками виступають батьки, дідусі, бабусі та інші родичі дитини віком від 18 до 80 років, які укладають договір на користь дітей, які є застрахованими особами. На користь однієї дитини можна укладати декілька договорів страхування. При цьому договори не укладаються з інвалідами першої групи.

 

Страхова сума може бути встановлена за бажанням страхувальника і виплачена після закінчення строку страхування у зв'язку з реєстрацією шлюбу. При цьому відповідальність страховика закінчується тоді, коли дитина досягла повноліття, однак виплата здійснюється лише через певний проміжок часу. Тому від моменту закінчення строку дії договору і до моменту виплати страхового забезпечення з приводу реєстрації шлюбу застрахованої особи або досягнення нею 21 року має місце вичікувальний період, де договір діє у повному обсязі в частині інших ризиків, включених до обсягу відповідальності страховика, тобто при настанні смерті застрахованого або при втраті здоров'я від нещасного випадку. Важливим у такому страхуванні є те, що у випадку смерті страхувальника в період дії договору страхування, дія договору продовжується без подальшої сплати страхових внесків і дає право застрахованій особі на одержання повної страхової суми при реєстрації шлюбу.

 

За останні роки важливого значення набуло страхування пенсій. Це вид особистого страхування і водночас різновид ренти, при якому страховик бере на себе зобов'язання виплачувати застрахованому з певною періодичністю пенсію протягом життя або обумовленого строку, а страхувальник — сплачувати страхові внески. Суб'єктами накопичувального пенсійного страхування виступають фізичні особи та страхові компанії — державні та недержавні пенсійні фонди, а також інші суб'єкти.

 

Пенсійне страхування передбачає, що страхова компанія здійснює виплати застрахованим при виході на пенсію (страхування додаткової пенсії) або у віці, встановленому договором страхування. Додатково страхова компанія може взяти на себе страхування від нещасного випадку або смерті страхувальника (застрахованого). Страхувальник може укласти договір страхування на користь третьої особи.

 

Строк страхування визначається як різниця між пенсійним віком і віком страхувальника при укладенні договору. Пенсія виплачується довічно за умов повної сплати страхових внесків.

 

Договори пенсійного страхування укладаються індивідуально дієздатними громадянами або групою осіб.

 

Страхова сума визначається за згодою сторін і залежить від поточних виплат, що їх має здійснювати страхова компанія. У договорі можуть бути передбачені й додаткові виплати, які є наслідком участі страхувальника у прибутку страхової компанії. Розмір страхових внесків залежить від страхової суми, віку, статі страхувальника чи застрахованого.

 

Додаткова пенсія може бути виплачена страховиком протягом життя застрахованого або впродовж визначеного періоду. Умовами договору може бути передбачено, що за життя додаткову пенсію одержує застрахований особисто, а в разі його смерті — вигодонабувач у повному обсязі або в її певній частині довічно.

 

Згідно   з   Указом   індексація   грошових   заощаджень

проводиться за всіма  видами  вкладів,  договорів  довгострокового

страхування, виходячи  відповідно  з  їх  залишку,  суми сплачених

страхових платежів на 2 січня  1992  року,  шляхом  їх  збільшення

відповідно до  індексу зростання споживчих цін у 1992 - 1993 роках

- у 2200 разів.

     1.2. На суму  індексації  видаються  сертифікати  номінальною

вартістю один мільйон та два мільйони карбованців.  При цьому сума

індексації, обчислена відповідно до індексу, зазначеного у п.1.1.,

підлягає  округленню  у  бік  збільшення  до  суми  кратної одному

мільйону карбованців.

     Право на  отримання сертифікатів має вкладник (страхувальник)

або його  спадкоємець  відповідно  до  чинного  законодавства,  на

підставі документа,  що засвідчує громадянство України,  свідоцтва

про право на спадщину, при явці його до установи Ощадбанку та НАСК

"Оранта" (колишній  Укрдержстрах)  для  отримання  сертифікатів на

суму індексації.

 

                2. Порядок нарахування компенсації

                    в установах Ощадного банку

 

     2.1. Для   нарахування   компенсації   по  вкладах  населення

відповідно  до  їх залишку використовуються спеціальні відомості 1

та 2,  на  яких  формувалася картотека приватизаційних рахунків по

зарахуванню  сум  стопроцентної  компенсації   згідно   з   Указом

Президента  України  від 6 березня 1992 року N 138 ( 138/92 ) "Про

компенсацію населенню України втрат від  знецінення  заощаджень  у

зв'язку з лібералізацією цін".

     Відомості 1    та    2    слід доповнити даними відповідно до

додатка N 1 до цього Порядку.

     2.2. Методика  нарахування  компенсації  може  змінюватись  в

залежності від застосування засобів обчислювальної техніки.

     Бухгалтерський облік  нарахованих  сум індексації ведеться на

позабалансовому рахунку  N  9154  "Сума  нарахованої   компенсації

грошових заощаджень в установах Ощадного банку".

     2.3. Нарахування    сум   компенсацій   грошових   заощаджень

проводиться до 10 серпня 1995 року.

 

                3. Порядок нарахування компенсації

                    в установах Укрдержстраху

 

     3.1. Компенсація сум сплачених страхових платежів провадиться

за всіма  договорами  довгострокового  особового  страхування,  що

діяли на 2 січня 1992 року, а також тих, термін яких закінчився до

цієї дати, але страхові суми не були виплачені.

     3.2. Сума  компенсації  визначається  за  коефіцієнтом  2200,

виходячи з фактичної суми сплачених до 2 січня 1992 року страхових

внесків, у тому  числі:  сплачених  за  один  раз  за  весь  строк

страхування; за   договорами   страхування   дітей  із  скороченим

періодом  сплати внесків:  за договорами страхування до одруження,

за якими   сплата   внесків   припинена   у   зв'язку   зі  смертю

страхувальника або,  сплата внесків за якими вже закінчена, але не

настав строк виплати страхової суми.

     3.3. За договорами страхування додаткової пенсії, компенсації

підлягає різниця між сумою сплачених до 2 січня 1992 року  внесків

та сумою одержання до цієї дати додаткових пенсій.

     3.4. Для   нарахування  компенсації  використовується  журнал

реєстрації заяв та  обліку  стопроцентних  компенсаційних  сум  за

договорами довгострокового   страхування   відповідно   до   Указу

Президента України від 25.05.1992 р.  N 304 ( 304/92 ),  який слід

доповнити даними відповідного додатка N 2 до цього Порядку.

     У особових  рахунках  страхувальників  в  розділі   "Відмітка

бухгалтерії" робиться  такий  запис  "Сума  компенсації 2200 разів

становить ________ карбованців.

     3.5. Бухгалтерський  облік  зобов'язань установ Укрдержстраху

по видачі сертифікатів на компенсацію сплачених страхових платежів

ведеться   на   позабалансовому   рахунку   N 006    "Забезпечення

забов'язань і платежів" субрахунок "Зобов'язання  по  сертифікатах

страхувальників".

     Сума нарахованої компенсації,  кратна 1 мільйону  українських

карбованців  (графа  8  відомості додаток N 2) відноситься в дебет

цього рахунку. На підставі відомості з підписом страхувальника про

одержання сертифіката на його вартість зменшується зобов'язання по

сертифікатах з відображенням вказаної суми по кредиту рахунку 006.

     3.6. Нарахування   сум   компенсацій    страхових    платежів

проводиться до 10 серпня 1995 року.

 Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021