RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 класифікація особистого страхування 


Особисте страхування є однією із галузей страхування. Воно пов'язане із особливою сферою процесу відтворення — з відтворенням робочої сили та зумовлене ризиковим характером діяльності людей різних професій, підвищеним ступенем ризику, пов'язаним із погіршенням довкілля, зростанням питомої ваги людей похилого віку в загальній кількості населення тощо.

Особисте страхування проводиться з метою організації страхового захисту окремих громадян і членів їх родин на випадок виникнення різних подій, що відображаються на житті, здоров'ї та працездатності цих громадян.

 

Сучасне визначення особистого страхування міститься в Законі України "Про страхування" (2001), відповідно до ст. 4 якого особисте страхування можна визначити як страхування майнових інтересів, що не суперечать законодавству України і пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи.

 

Об'єкти особистого страхування не мають вартісної оцінки, тому вважається, що не відбувається компенсація матеріальної шкоди, а мають місце виплати страховика на користь страхувальника або його родини, які носять характер фінансової допомоги.

 

Договір особистого страхування регулюється Законом України "Про страхування" без виділення окремих його видів. Водночас на практиці існують окремі види договорів особистого страхування зі своїм особливим режимом. Індивідуалізація у такому випадку забезпечується нормами, що містяться в прийнятих на різних рівнях актах, включаючи спеціальні закони, зокрема, про обов'язкове особисте страхування.

 

В особистому страхуванні виділяють такі групи ризиків, на випадок яких проводиться страхування: смерть страхувальника (застрахованого); тимчасова втрата працездатності; постійна втрата працездатності; закінчення активної трудової діяльності (працездатності) у зв'язку з виходом на пенсію за віком; дожиття страхувальника (застрахованого) до закінчення строку дії договору страхування. Останній ризик дозволяє поєднувати ризикові види страхування з інтересами збереження, що робить надзвичайно привабливим страхування життя навіть в умовах економічної кризи.

 

Як галузь страхування особисте страхування поділяється на такі підгалузі:

 

— страхування життя та пенсій;

 

— пенсійне страхування;

 

— страхування від нещасних випадків;

 

— медичне страхування.

 

Віднесення до конкретної підгалузі визначається:

 

— переліком подій (страхових ризиків), що включені до обсягу відповідальності страховика і є підставою для страхових виплат;

 

— строком дії договору, коли від цього залежать принципи підходу до розрахунку тарифних ставок як економічної основи проведення особистого страхування.

 

Основний принцип виділення підгалузей пов'язаний з накопиченням страхової суми. Так, страхування життя об'єднує довгострокові види особистого страхування, які пов'язані з накопиченням страхової суми протягом усього строку страхування. Тому їх ще називають накопичувальними видами. Страхові виплати мають становити повну страхову суму, яка виплачується при настанні таких подій: дожиття до закінчення строку дії договору страхування; смерть застрахованого в період дії договору страхування; досягнення застрахованим певного віку (пенсійного або визначеного договором страхування).

 

Страхування від нещасних випадків об'єднує короткострокові види особистого страхування, за якими обсяг відповідальності передбачає виплату страхової суми або її частини в разі настання таких подій: смерті застрахованого; тимчасової втрати працездатності; встановлення інвалідності. Умовою настання відповідальності є те, щоб ці події були наслідком нещасного випадку.

 

Особисте страхування підрозділяється на підгалузі:

 

і страхування життя (дожітіє, рента, аннуїтет); і ризикові види особистого страхування (від нещасних випадків і хвороб, медичне і пенсійне страхування).

 

Страхування життя має на меті забезпечення близьких людей в разі смерті застрахованого і накопичення певної суми в разі його дожітія до певного віку. У останньому варіанті договір страхування життя стає одночасно договором страхування капіталу. Договори страхування життя можуть включати всілякі умови виплати: одноразово або у формі аннуїтета (ренти і пенсій), можливе укладення договорів за участю страхувальника в прибутку страхової організації.

 

Медичне страхування гарантує здобуття медичної допомоги, об'єм і характер якої визначаються умовами договору. Підставою для виникнення страхового зобов'язання по виплаті страхового забезпечення служать факти звернення застрахованої особи по медичну допомогу до лікувальних установ.

 

Страхування від нещасних випадків виробляється для здобуття матеріальної компенсації при нанесенні збитку здоров'ю або життю застрахованого в результаті нещасного випадку або хвороби. До нього відносяться: добровільне медичне страхування, індивідуальне страхування від нещасних випадків, страхування дітей, пасажирів, туристів і ін. Це вигляд особистого страхування, в якому постійно виникає новий вигляд, що самий розвивається, наприклад, страхування від викрадання, страхування власників банківських карток і ін.

 

В цілому особисте страхування поєднує ризикову і ощадну функції. Ризикова функція особистого страхування розкриває імовірнісний характер нанесення збитку або загрози нанесення збитку життя, здоров'ю особи. Ощадна функція особистого страхування дозволяє накопити в рахунок укладеного договору страхування заздалегідь обумовлену грошову (страхову) суму.

За короткостроковими договорами відповідальність страховика виникає в разі:

 

-          смерті внаслідок нещасного випадку;

 

-          втрати тимчасової постійної непрацездатності;

 

-          захворювання;

 

-          звернення до медичного закладу. Особисте страхування може здійснюватися в добровільній і

 

обов’язковій формі. Зосередимо увагу на добровільному особисто-му страхуванні.

 

Страхування в запитаннях та відповідях

 

Необхідність особистого добровільного страхування зумов-люється як ризиковим характером відтворення робочої сили, так і підвищенням ступеня ризику життя у зв’язку з урбанізацією, погір-шенням довкілля, а також зростанням частки людей похилого віку в загальній чисельності населення. Це ускладнює захист особистих інтересів громадян з боку держави та її рахунок і передбачає фор-мування захисних механізмів через перерозподіл індивідуальних доходів.

 

Особисте страхування включає:

 

-          страхування від нещасних випадків;

 

-          страхування життя;

 

-          добровільне медичне страхування;

 

-          страхування додаткової пенсії. Здійснення особистого страхування пов'язане з певними труд-нощами. При його проведенні дуже важко, зокрема, правильно оці-нити ті ризики, які приймаються на страхування. Через це таке стра-хування пов'язане, по суті, з установленням умовної страхової суми, яка лише наближено відбиває збиток, який може завдати страховий випадок.

 

Поділ страхування на окремі підгалузі зумовлюється сукупністю ризиків, які вони об'єднують, тривалістю дії договорів страхування, а також порядком накопичення коштів для здійснення страхових виплат. Враховуючи останнє, страхування життя, що характеризу-ється поступовістю такого накопичення протягом дії договору стра-хування, об'єднує накопичувальні види особистого страхування, а страхування від нещасних випадків і медичне страхування – ризи-ковані.
Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020