RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0


 товариства взаємного страхування 


Взаємне страхування є специфічною некомерційною формою організації страхових операцій, при яких страховий фонд створюють на неприбутковій основі.

Взаємне страхування — це взаємний обмін ризиками, при якому не переслідують ціль отримання прибутку. Форма проведення взаємного страхування — товариства взаємного страхування.

 

Страхування — це перерозподіл збитків кількох осіб між багатьма. Є два види розподілу — наступний та попередній. Першим понад 4 тис. років тому виник наступний перерозподіл: вартість знищеного (пограбованого) товару розподіляли між купцями, які уклали відповідну угоду. З часом зрозуміли, що збитки завдаються нерівномірно, розміри платежів кожний раз неоднакові. У зв'язку з цим виник попередній розподіл: зацікавлені особи створювали страховий фонд, який потім поступово використовували для відшкодування своїх збитків. Небезпека ризику була перенесена з плечей зацікавлених осіб, або страхувальників, на окрему організацію — страхове товариство. Одночасно виник і специфічний ризик страхової діяльності — можливість невідповідності величини створеного фонду реальному розміру збитків.

 

Є два способи вирішення цієї проблеми: ризик неадекватності величини страхового фонду фактичним збиткам може бути покладений або на страхувальників (взаємне страхування), або на третіх осіб — страховиків (комерційне страхування). Іншими словами, відмінність між взаємним та комерційним страхуванням полягає у праві власності на страховий фонд. Товариства взаємного страхування — організації оригінальні, оскільки їхні клієнти є їхніми власниками: страхувальник, купуючи поліс, стає співвласником страхового товариства, тобто страховиком.

 

Страховий фонд може перевищувати величину фактичних збитків. Це перевищення є прибутком страховика. Навпаки, в товариствах взаємного страхування таке перевищення є власністю страхувальників і розподіляється між ними або залишається у товаристві. Отже, безприбутковий, або некомерційний характер операцій є відміною рисою взаємного страхування.

 

Остання важлива особливість взаємного страхування — однорідність складу учасників товариства взаємного страхування. Не може бути взаємного обміну збитками між власниками авіапід-приємства і нафтопереробного заводу, тому що характер їхньої діяльності сильно відрізняється і тому важко визначити критерії створення адекватного страхового фонду.

 

Отже, взаємне страхування — це проведення страхувальниками, що мають схожі майнові інтереси та ризики в господарському житті, діяльності зі створення й управління страховим фондом у специфічній формі товариств взаємного страхування, які функціонують на безприбутковій основі.

 

На історичній сцені взаємне страхування виникло в транспортному страхуванні та страхуванні життя. Перший вид відносили до страхування "гуртового", яке сьогодні називають страхуванням юридичних осіб, другий — до так званого роздрібного страхування.

 

В Україні громадяни та юридичні особи з метою страхового захисту своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування в порядку і на умовах, визначених чинним національним законодавством.

 

Товариство взаємного страхування є юридичною особою — страховиком, створеною відповідно до Закону України "Про страхування" з метою страхування ризиків членів цього товариства.Члени товариства взаємного страхування є учасниками товариства.

 

Страхувальниками товариства взаємного страхування можуть бути члени товариства — юридичні та дієздатні фізичні особи, якщо це передбачено його установчими документами.

 

Відповідальністю товариства взаємного страхування є зобов'язання щодо виплати страхових сум і страхових в ід шкодувань членам цього товариства у разі настання страхових випадків. Загальні зобов'язання товариства взаємного страхування визначають як суму зобов'язань щодо страхових ризиків усіх членів цього товариства, страхування яких передбачено договором між ними. Відповідно до цього, страховою сумою є сума, в межах якої проводять виплати у разі настання страхових випадків для кожного із членів товариства.

 

Страховим платежем (внеском, премією) члена товариства є кошти, внесені ним до товариства взаємного страхування у розмірах, визначених керівним органом товариства як плата за страхування своїх страхових ризиків у цьому товаристві. Сплата страхового платежу відбувається за рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні члена товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Страховий платіж члена товариства на кожну конкретну дату може не відповідати страховому ризику цього члена, за умови, що сума загальних внесків усіх членів товариства забезпечує можливість створення необхідних страхових резервів, які відповідають загальним зобов'язанням товариства взаємного страхування.

 

Рішення про розмір та терміни сплати страхового внеску кожного окремого члена товариства визначають у порядку, визначеному керівним органом товариства взаємного страхування, і залежно від фінансового становища кожного члена товариства відповідно до умов, визначених в укладеному між членами товариства та товариством взаємного страхування договорі.

 

Кожний член товариства взаємного страхування, незалежно від суми страхового внеску, за умови виконання у повному обсязі всіх зобов'язань перед товариством, має право повністю отримати потрібне страхове відшкодування у разі настання страхового випадку.

 

Члени товариства укладають з товариством взаємного страхування договір страхування, в якому об'єкти страхування, страхові суми, порядок їх виплати та порядок внесення страхових платежів визначають з урахуванням особливостей кожного члена товариства. У разі виходу одного зі страхувальників зі складу цього товариства або його ліквідації договір між іншими його членами не втрачає чинності.

 

Члени товариства на підтвердження приєднання до договору страхування отримують сертифікат, порядок видачі якого визначає уповноважений орган.

 

Товариство взаємного страхування розробляє правила страхування і включає їх до договору, формує загальні страхові резерви для виплати з них майбутніх страхових сум і страхових відшкодувань за зобов'язаннями всіх його членів. Після виплати страхової суми або страхового відшкодування розмір резерву повинен бути відновлений і відповідати страховим зобов'язанням.

 

Умови виходу з товариства взаємного страхування передбачені у його установчих документах.

«Товариства взаємного страхування як альтернатива державному та комерційному страхуванню: переваги та недоліки»

Яндекс.Директ Английский язык для туризма. Мультимедиа тренажер. Активное запоминание. От слов к фразам. Курс пк+мр3 touristmate.ru Портной – ателье – фабрика. На фабрике производ. труда возросла, цена упала. А качество? bigc.ru

 

см. также:

Тема: Страхование

Автор: vveretnov

               

 

 

 

Системі соціального страхування в Україні притаманні такі проблеми як недостатній рівень забезпечення гідного рівня життя, якості надання соціальних послуг, а також недостатнього рівня виплат матеріальної допомоги застрахованим особам (при державному соціальному страхуванні), а також низький рівень доступності страхування для більшості населення України в системі комерційного страхування.

 

Тому на теренах нашої країни необхідно заснувати гідну альтернативу державному та комерційному страхуванню, яка б увібрала в себе переваги цих двох систем і відповідала високому рівню надання страхових послуг при нижчому рівні страхових внесків. Такою альтернативою може стати товариство взаємного страхування.

 

Дослідженню та розкриттю даної теми присвятили свою увагу в своїх роботах такі наукові діячі: П. А. Стрельбіцького в статті «Товариства взаємного страхування: зародження, розвиток, становлення» (2003 р.), К. М. Твердомед «Кооперативне страхування в Україні в період непу (1921–1929)» (2003 р.), Адамов A. С. «Історичні аспекти взаємного страхування» (2009 р.), К.Е. Турбина Общества взаимного страхования (1994 р.).

 

Взаємне страхування – це взаємний обмін ризиками, при якому не переслідують ціль отримання прибутку; форма страхового захисту, за якої страхувальники, котрі мають споріднені майнові інтереси та ризики, одночасно є членами страхового товариства.

 

В цілому страхова діяльність щодо взаємного страхування організована в двох формах: кооперативної організації взаємного страхування та товариства взаємного страхування. Головна увага в даній доповіді присвячена саме товариствам взаємного страхування, а також особливостям їх функціонування.

 

Товариство взаємного страхування – це юридична особа (страховик), створений для страхування ризиків учасників цього товариства при якому формується страховий фонд на основі централізації коштів за допомогою пайової участі його учасників.

 

Основним завданням, що ставить перед собою взаємне страхування є надання страхових послуг високої якості, яка б задовольняла потреби страхувальників ТВС за прийнятною для них ціною (яка встановлюється керуючим органом). Керуючим органом ТВС є безпосередньо учасники товариства або їх представники.

 

Суб’єктами взаємного страхування є юридичні та дієздатні фізичні особи (страхувальники), які після укладання договору страхування з ТВС та внесення паю до статутного фонду або купівлі акцій, стають членом та співвласником ТВС (страховиком).

 

Товариства взаємного страхування класифікуються за такими ознаками:

 

    Територіальним охопленням: міжнародні, національні, регіональні, районні ТВС;

    Спеціалізацією (в залежності від видів надання страхових послуг): ТВС, що займаються одним видом операцій (наприклад, страхування життя); ТВС, що займаються декількома операціями (наприклад, майновим та особистим страхуванням).

    Об’ємом операцій: від невеликих районних товариств взаємного страхування (наприклад, вогневих ризиків у Франції) і до гігантських товариств взаємного страхування життя (як в Японії та США);

    Класифікація за об'єктами страхування: особисте страхування; майнове страхування.

    Формою організації: відкрите та закрите акціонерне товариство.

 

Відкриття ТВС починається із збору необхідного пакету документів (інформації щодо засновників ТВС, виду діяльності, організаційної форми, установчих документів тощо), відповідно на основі подання необхідних документів Державна комісія з регулювання фінансових послуг України надає ліцензію на здійснення страхової діяльності та відбувається занесення створеної страхової організації до Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

 

Необхідність взаємного страхування визначається:

 

    потребою страхувальників в економічному страховому захисті, який досягається за рахунок цільового використання страхового фонду і розподілу збитків між членами суспільства взаємного страхування;

    тим, що існує велика кількість ризиків, які комерційні страховики відмовляються страхувати через високі страхові суми, великої ймовірності настання страхових випадків тощо.

 

Найпершим товариством взаємного страхування, що діяло на території України є «Товариство взаємного страхування від вогню бурякоцукрових і рафінадних заводів», яке було засноване в 1872 році, в Києві, метою діяльності якого було страхування учасників даного Товариства взаємного страхування від пожеж на виробництві, які приносили колосальні збитки для промислових об’єктів.

 

Після цього в 1899 році було засноване «Одеське товариство взаємного страхування фабрикантів і ремісників від нещасного випадку з їх робітниками і службовцями». Засновниками якого були підприємці, що хотіли запровадження власного добровільного взаємного страхування на некомерційній основі. Тобто це було єдине ТВС соціального спрямування на території України.

 

Після цього створювалися й інші Товариства взаємного страхування – Чорноморське ТВС (страхування морських суден, вантажів, фрахту), Київське ТВС цукрозаводів та інші, але вони займалися майновим спрямуванням.

 

За всю історію існування України як незалежної держави, було зареєстровано та офіційно функціонувало лише два ТВС та дві філії, а саме:

 

    Закрите акціонерне товариство взаємного страхування «Наша справа»;

    Страхове відкрите акціонерне товариство київський регіональний фонд взаємного страхування «Промислова Україна»;

    Філія АСТ Промислова Україна Міжнародний християнський фонд взаємного страхування

    Філія Товариство взаємного страхування підприємств місцевої промисловості Укрмісцевпром.

 

Всі вони були зареєстровані в період 1995-1997 роках, але наданий момент часу вони відкликали свої ліцензії та припинили своє функціонування. Їх діяльність базувалася на майновому страхуванні господарських організацій, тобто жодна з цих організацій не займалася особистим страхування фізичних осіб.

 

Для кращого розуміння сутності, значення та необхідності розвитку товариств взаємного страхування в Україні пропонуємо розглянути специфічні риси, що притаманні для Товариств взаємного страхування.

 

1. Не дивлячись на те, що ТВС за своєю сутністю є спеціалізованою фінансово-кредитною організацією, діяльність її пов’язана не з отриманням прибутку від страхової діяльності, а з організацією та наданням страхового забезпечення, соціального захисту та фінансової підтримки учасників ТВС (єдиним джерелом надходження прибутку від інвестиційної діяльності ТВС).

 

2. Страхувальники або клієнти ТВС є одночасно страховиками, це пояснюється тим, що при укладанні договору страхування страхувальник стає співвласником ТВС і відповідно страховиком для себе та кожного учасника. Члени товариства на підтвердження приєднання до договору страхування отримують сертифікат, порядок видачі якого встановлює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

 

3. Страхувальники ТВС одночасно є співвласниками ТВС, тобто вони є власниками всіх активів та прибутку Товариства. При здійснені страхової діяльності формується страховий фонд (резерв) для покриття збитків за рахунок страхувальників, відповідно в разі виникнення перевищення величини фактичних збитків над загальною сумою страхового резерву для комерційних страховиків це є прибутком, але для ТВС це перевищення є власністю страхувальників і розподіляється між ними або залишається у Товаристві. Але не дивлячись на те, що усі активи ТВС належать його учасникам у разі ліквідації одного із страхувальників – члена товариства або його виходу із складу цього товариства договір між іншими його членами не втрачає чинності.

 

4. Для ТВС єдиним джерелом отримання прибутку для розширення страхового фонду є інвестиційна діяльність, що стає наслідком зменшення страхових внесків або розподілення отримуваного прибутку між його учасниками.

 

Статутний фонд ТВС формується в залежності організаційної форми, а страховий фонд формується виключно за рахунок внесків страхувальників, що підвищує фінансовий захист ТВС та мотивацію щодо забезпечення найефективнішого та найраціональнішого використання коштів страхового фонду. На жаль, в Україні не достатньо врегульована ситуація щодо функціонування ТВС та особливостей створення їх прибутку, тому однією з загроз зниження платоспроможності або навіть ліквідації ТВС є вкладання коштів в ризиковані фінансові інструменти за для отримання максимально можливого прибутку. Дана проблема в світі дещо нівелюється тим, що учасники ТВС самостійно вирішують яким чином отримати прибуток та як його при цьому використати. Тому кошти від перевищення страхового фонду по відношенню до загального обсягу отримуваних збитків зазвичай направляються на інвестиційні проекти безпосередньо учасників ТВС або вкладання коштів в нерухоме майно, дорогоцінні метали тощо.

 

5. Високий ступінь стійкості відносно економічних коливань. Не дивлячись на те, що ТВС є фінансовою установою, на яку впливають зовнішні чинники фінансового ринку, надлишок коштів ТВС вкладені в надійні джерела інвестицій і тому зміна економічної ситуації в країні та світі не настільки сильно впливатиме на здатність ТВС виплачувати страхувальникам кошти внаслідок настання страхових випадків.

 

6. Діяльність ТВС заснована на принципі солідарної відповідальності, коли покриття збитку учаснику ТВС проводиться за рахунок внесків інших страхувальників, які вони вносять в страховий фонд. Тобто таким чином відбувається підвищення рівня забезпечення ризику відповідними фінансовими ресурсами для покриття збитків.
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021