RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування тести 


Страхові послуги: тести (171 тест)

    "Медичний асистанс” - це; страхування медичних витрат при поїздках за межі країни

    Аквізиція - це: процес укладання та поновлення договорів страхування

    Андеррайтинг - це: процес оцінки пропозиції страхувальника щодо прийняття ризику на страхування

    Андеррайтинг завершується: Підписанням договору страхування

    Асистуюча організація - це: підприємство з організації надання  медичних, технічних, юридичних, організаційних чи інших послуг страховим компаніям

    Більшість договорів страхування в Україні укладається: Страховими агентами

    В залежності від критерію клієнтів розрізняють страхові послуги, які направлені на страхування: Фізичних осіб

    В залежності від способу реалізації розрізняють страхові послуги, які доводяться до клієнта: Працівниками страхової компанії

    В залежності від способу споживання розрізняють страхові послуги, які споживаються: Індивідуально

    В залежності від форми реалізації розрізняють страхові послуги, які здійснюються в: Добровільній формі

    В якому випадку за договором індивідуального страхування від нещасних випадків розмір страхової виплати становить 100% страхової суми: У випадку смерті

    В якому порядку здійснюється сплата страхових внесків у разі страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті? входять до вартості квитка

    Взаємовідносини між страховиком і страхувальником базуються на таких принципах страхування: Страхового інтересу

    Виконання страховиком зобов'язань за договором страхування є: однією з умов для отримання страхового відшкодування

    Викупна сума - це: частина страхових внесків та приєднаний інвестиційний

    Викупна сума у страхуванні життя - це: Частина резерву внесків на день припинення страхувальником сплати внесків, яка підлягає виплаті йому за договорами страхування життя

    Виплата страхових сум по договорах страхування від нещасних випадків здійснюється: За наслідками нещасного випадку

    Вкажіть ключову відмінність брокера від агента: Незалежність брокера від страховика або перестраховика

    Джерелом сплати страхових платежів є кошти юридичних та фізичних осіб при страхуванні: Членів екіпажу та авіаційного персоналу

    Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у випадках: Несплати страхувальником страхових платежів

    Для отримання страхового відшкодування застрахована особа повинна: звернутися з заявою про страховий випадок і виплату відшкодування

    Для укладення договору страхування страхувальник звертається до страховика з: письмовою заявою

    Для укладення договору страхування страхувальник подає страховику: Заяву

    До видів страхування від нещасних випадків належать: Страхування школярів

    До накопичувальних видів особистого страхування належать: Страхування до вступу в шлюб

    До обов’язкового особового страхування відносяться такі види: Страхування спортсменів вищих категорій

    До складу страхового тарифу зі страхування життя входять такі елементи: Нетто-ставка

    Добровільна форма медичного страхування потрібна: для більш повного задоволення потреб страхувальників у страховому захисті

    Добровільне медичне страхування фінансується за рахунок: Прибутку роботодавців

    Добровільне страхування від нещасних випадків може здійснюватися у таких формах: Колективній

    Договір добровільного страхування від нещасних випадків може бути укладений за умови, що страхувальник: надасть страховику заяву про страхування

    Договір змішаного страхування  життя укладається на випадок: Тимчасової втрати працездатності та Смерті протягом строку дії договору страхування

    Договір змішаного страхування життя може бути укладений на термін: 3, 5, 10, 15, 20 років

    Договір страхування „медичний асистанс” передбачає відповідальність страховика при настанні таких страхових випадків: Транспортування хворого до найближчої лікарні

    Договір страхування життя може закінчити дію: з виплатою страхової суми застрахованій особі

    Договір страхування набуває чинності з моменту: Сплати страхувальником першого страхового платежу

    Договори змішаного страхування життя укладаються на таку суму: Згідно домовленості з застрахованою особою

    Додатковим документом, котрий згідно українського законодавства засвідчує наявність страхового захисту є: страховий поліс

    Додатковими ризиками (страховими подіями) при страхуванні життя є: вступ застрахованої особи у шлюб

    За договором страхування життя страхова сума визначається: За домовленістю між страховиком і страхувальником

    За рахунок навантаження здійснюється компенсація витрат на: На здійснення страхових операцій

    За результатами перевірки страхової компанії складається: Акт

    За яким видом страхування від нещасних випадків застраховані провідники пасажирських вагонів, кондуктори? За обов’язковим страхуванням від нещасних випадків на транспорті

    Загальні умови страхування - це приписи, які регулюють: Права і обов’язки сторін угоди

    Загальні умови та порядок здійснення добровільного страхування визначаються: Правилами страхування

    Зазначена у договорі страхування життя мінімальна величина інвестиційного доходу становить: 4% річних

    Застрахована дитина або страхувальник мають право на одержання страхової суми: Протягом 3 років

    Зміст договору добровільного страхування регулюється: виключно сторонами договору

    Класифікація страхових послуг здійснюється в залежності від таких факторів: Способу реалізації страхових послуг

    Коли розпочинається відповідальність зі страхування пасажирів: З моменту оголошення посадки в поїзд, морське або річкове судно, автобус та інший транспортний засіб

    Контроль за діяльністю страхових компаній здійснює уповноважений орган: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

    Максимальна тривалість договору страхування від нещасних випадків: один рік

    Максимальний строк дії договорів страхування дітей становить: 18 років

    Медичне страхування громадян, які виїжджають за кордон передбачає: надання невідкладної допомоги у разі нещасного випадку

    Метою медичного асистансу є: надання невідкладної медичної допомоги

    Метою обов'язкового медичного страхування є: забезпечення рівних прав громадян на своєчасне отримання безоплатної медичної допомоги належного обсягу та якості

    Мінімальний строк дії договорів страхування дітей становить: 3 роки

    Мінімальний термін договорів страхування життя становить: Три роки

    На розмір страхових внесків, які сплачує страхувальник згідно з договором добровільного медичного страхування, впливає: обрана програма страхування

    На страхування приймаються діти віком: Від дня народження до 15 років

    Нагромадження за договорами страхування життя відбувається за рахунок таких факторів: Приєднання інвестиційного доходу до нетто-частини страхових внесків

    Нагромаджувальну функцію не виконують такі види страхування життя: довгострокове страхування на випадок смерті

    Надання страхових послуг відбувається на підставі: укладення договорів страхування

    Назвіть види ДМС, які здійснюються в Україні: Безперервне страхування здоров’я; страхування здоров’я на випадок хвороби і страхування медичних витрат

    Назвіть найбільш типовий ризик медичного страхування: Захворювання застрахованого

    Найбільш поширеним типом страхових агентів в Україні є: Агенти - фізичні особи

    Не укладаються договори змішаного страхування життя з: Інвалідами І групи

    Нестрахові посередники - це: установи і організації, які мають можливість укладати договори страхування з юридичними і фізичними особами

    Нетто-ставка є джерелом забезпечення: Виплат страхових сум

    Об'єктом медичного страхування є: втрата працездатності страхувальником

    Обов’язкове медичне страхування базується на таких принципах: Державності

    Обов’язкове медичне страхування фінансується за рахунок: Внесків роботодавців

    Обов’язкове страхування здійснюється на підставі: Законодавчих актів

    Обов’язковими видами страхування від нещасних випадків передбачено такі види ризиків: Встановлення ІІ-ї групи інвалідності внаслідок нещасного випадку

    Обов'язкова форма страхування характеризується: суцільним охопленням обєктів страхування

    Обчисленням страхових тарифів займаються: Актуарії

    Ознаками нещасного випадку є: короткостроковість

    Основним документом, котрий згідно українського законодавства засвідчує наявність страхового захисту, є: договір страхування

    Основним ризиком при добровільному медичному страхуванні є: захворювання

    Основними видами добровільного страхування від нещасних випадків є такі: Страхування школярів

    Основними етапами страхової угоди є: Укладення договору страхування

    Основними інструментами страхового маркетингу є такі: Ціна

    Основними методами економічного заохочення постійних клієнтів є: система скидок (знижок) з тарифів

    Основними підгалузями особистого страхування є: Страхування від нещасних випадків

    Основними правами страхувальника є такі: Самостійно обирати страховика

    Основні фактори підвищення ефективності реалізації страхового продукту такі: якість страхового продукту, тариф, сервіс

    Основною відмінністю страхування на випадок хвороби від медичного страхування є те, що: виплата страхового відшкодування здійснюється безпосередньо застрахованій особі

    Основною метою ДМС є: Відшкодування витрат застрахованого на відновлення здоров’я (лікування)

    Основою для розрахунку тарифних ставок за договорами довготермінового страхування життя є: Таблиці смертності

    Пенсійне страхування є різновидом: Страхування ренти

    Під андеррайтингом слід розуміти процес: Оцінки ризику при прийнятті його на страхування

    Підставою для відмови страховика у здійсненні страхових виплат є: Представлення страхувальником неправдивих відомостей про об’єкт страхування

    Після закінчення договору змішаного страхування життя страхувальник отримує: Страхову суму

    Повна страхова сума за договором змішаного страхування життя виплачується у випадку: Смерті страхувальника

    Поняття "вичікувальний період" є характерним для: страхування до вступу в шлюб

    Посередницька діяльність на території України з іноземними страховиками допускається щодо: Договорів перестрахування

    Послуги зі страхування від нещасних випадків може надавати: тільки страхова компанія, що надає послуги з загальних (ризикових) видів страхування

    Поступове накопичення коштів протягом дії договору страхування для здійснення страхової виплати характерне для таких видів страхування: Страхування життя

    Правила окремих видів добровільного страхування встановлюються: Страховою компанією

    При безумовній франшизі виплата  відшкодувань відбувається шляхом: зменшення збитків на величину франшизи

    При безумовній франшизі виплата відшкодувань відбувається шляхом: Зменшення збитків на величину франшизи

    При добровільному медичному страхуванні страхувальниками виступають: Фізичні особи

    При дожитті застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування страхова компанія виплачує йому: Повну страхову суму

    При допомозі андеррайтингу вирішують таке завдання: Оцінка запропонованого ризику

    При достроковому припинені договору загального страхування страхувальнику повертаються: платежі за період, що залишився до кінця дії договору, зменшені на величину нормативних витрат на утримання страхової компанії

    При нагромаджу вальному страхуванні обов’язково наявний ризик: Дожиття

    При нагромаджувальному страхуванні життя страхові резерви формуються: персоніфікованим методом

    При обов’язковому медичному страхуванні страхувальниками виступають: Роботодавці

    При умовній франшизі виплата відбувається, коли збитки: більші франшизи

    Процеси надання і споживання страхових послуг взаємопов'язані між собою? Не співпадають в часі

    Різниця між страховою сумою і страховим відшкодуванням може виникати внаслідок застосування: франшизи і систем відповідальності

    Розмір страхової виплати внаслідок нещасного випадку на транспорті становить: 51 000 грн

    Розмір страхової суми за медичним страхуванням встановлюють: за узгодженням сторін у національній валюті України

    Розслідування причин та обставин страхового випадку здійснюють: Аварійні комісари

    Скільки груп ризиків існує по добровільному страхуванню від нещасних випадків залежно від ступеня ризику за тією чи іншою професією? Три

    Страхова виплата в разі смерті застрахованого внаслідок нещасного випадку здійснюється в розмірі: 100% страхової суми

    Страхова компанія виплачує повну страхову суму за договором страхування від нещасних випадків, якщо: Має місце смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку

    Страхова компанія не несе відповідальності у випадку, якщо смерть застрахованої особи від злоякісних пухлин сталася протягом: Перших шести місяців дії договорів

    Страхова послуга - це специфічний товар, який пропонується на: Страховому ринку

    Страхова послуга є: Фінансовим продуктом

    Страхова послуга за своєю економічною сутністрю є: зобов'язанням страховика з надання страхового захисту

    Страховий брокер є представником: Страхувальника

    Страховий платіж з одного пасажира при страхуванні від нещасних випадків на транспорті (на міжміських маршрутах) складає: До 1,5 % вартості квитка

    Страховий платіж з одного пасажира при страхуванні від нещасних випадків на транспорті (на приміських маршрутах) становить: До 3% вартості квитка

    Страховий платіж за одного водія при страхуванні від нещасних випадків на транспорті становить: До 1% страхової суми

    Страховими випадками при медичному страхуванні є: захворювання застрахованої особи і надання їй медичних послуг

    Страховими випадками при медичному страхуванні є: захворювання застрахованої особи і надання їй медичних послуг

    Страховими посередниками в Україні є: Страхові брокери

    Страхові виплати за договорами  обов"язкового страхування від нещасних випадків на транспорті при встановленні І групи інвалідності здійснюються в розмірі: 90% страхової суми

    Страхові виплати за договором обов"язкового страхування від нещасних випадків на транспорті при встановленні ІІІ групи інвалідності здійснюються в такому розмірі від страхової суми: 50%

    Страхові компанії при здійсненні добровільного медичного страхування можуть надавати страхувальникам такі страхові поліси: Спеціалізовані

    Страхові резерви з загального (ризикового) страхування  формуються: загальною сумою за усіма діючими договорами страхування

    Страхові тарифи з обов'язкових видів страхування встановлюються: відповідними Постановами КМУ

    Страховій послузі притаманна така ознака: Ширина меж у географічному просторі та часі

    Страхувальник може укласти договір страхування дітей від нещасних випадків: Тільки в добровільній формі

    Страхувальниками за договорами страхування дітей можуть бути: Родичі дитини

    Страхування від нещасних випадків здійснюється на випадок: Постійної втрати загальної працездатності внаслідок нещасного випадку

    Страхування від нещасних випадків може здійснюватися у таких формах: Добровільній

    Страхування життя є : Нагромаджувальним

    Страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини належить до: страхування від нещасних випадків

    Страхування життя об’єднує такі види: Змішане страхування життя

    Страхування здоров'я громадян - це: медичне страхування

    Страхування тих, хто виїжджає за кордон - це вид: медичного страхування


Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021