RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 весільне страхування 


Одним з різновидів страхування життя, що передбачає до життя застрахованою особою до особливої події на дату повноліття, є весільне страхування. Страхувальниками є батьки, бабусі,дідусі та інші близькі родичі дитини, які уклали договір на користь дітей — застрахованих осіб. Дітей можна застрахувати від дня їх народження, але не більш ніж на термін до досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення дії договору страхування. Тер-мін страхування визначається як різниця між 18-ма роками і віком дитини на момент укладання на її користь договору страхування.При цьому вік дитини заокруглюється до повних років.

На користь однієї дитини можна укласти кілька договорів стра-хування. Договори не укладаються з інвалідами 1 групи.

 

Розмір страхової суми, як правило, встановлюється за згодоюсторін. Розмір страхової премії визначається залежно від вікустрахувальника і застрахованої особи, страхової суми, термінустрахування та інших умов договору. Страхова премія при стра-хуванні до шлюбу, як і при страхуванні життя, може виплачува-тися готівкою, шляхом безготівкового розрахунку, одноразово,щорічно, щоквартально, щомісячно або в інші терміни, передба-чені договором страхування. У разі несплати чергових страховихвнесків дія договору страхування припиняється. Договір можебути відновлений протягом року від дня його припинення в разісплати прострочених внесків і внеску за наступний період опла-ти одноразово. Розмір внесків у період дії договору страхуванняможе змінюватися одночасно зі зміною розміру страхової суми.

 

Проте умови весільного страхування дещо відрізняються відтрадиційного змішаного страхування життя.

 

Першою особливістю весільного страхування є гарантованавиплата страхового забезпечення застрахованій особі до весілля, утому числі у випадку, коли в період дії договору страхування опла-та страхових внесків буде припинена у зв'язку зі смертю страхува-льника. Тому найбільш зацікавлені в цьому виді страхування бабусіта дідусі, яких особливо влаштовує виплата страхового забезпечен-ня онукам і онучкам при реєстрації шлюбу, навіть коли страхува-льник не доживе до закінчення терміну страхування і не сплатитьусі внески за договором у повному обсязі.

 

Іншою особливістю є те, що страхове забезпечення виплачу-ється застрахованій особі після закінчення терміну страхування узв'язку з реєстрацією шлюбу. Відповідальність страховика закінчу-ється з досягненнями дитиною повноліття, однак виплата здійсню-ється лише через визначений проміжок часу. Від моменту закін-чення терміну дії договору і до моменту виплати страхового забез-печення з нагоди реєстрації шлюбу застрахованої особи (або по до-сягненню нею 21 року) договір діє в повному обсязі в частиніінших ризиків, включених до обсягу відповідальності страховика.Крім того, за зазначений вичікувальний період (від 18 до 21 року)розмір страхової суми, належної до оплати, збільшується на додат-ковий відсотковий дохід, який врахований у структурі тарифноїставки.

 

Так само, як і при змішаному страхуванні життя й страхуваннідітей, у договорі страхування до шлюбу може передбачатися стра-хова виплата при втраті застрахованою особою здоров'я у зв'язку знещасним випадком.

 

Страховим випадком є дожиття застрахованої дитини до за-кінчення терміну страхування й настання певної події (реєстраціяшлюбу або досягнення віку 21 рік).

 

У зв'язку з настанням цієї події виплачується страхова сума, пе-редбачена договором. Водночас для часткової компенсації в умовахінфляції страховики можуть використовувати різні варіанти стра-хування: участь страхувальника в прибутку страхової організації,отримання застрахованою особою додаткових грошових сум диві-дендів, бонусів тощо.

 

За договором страхувальник і застраховані — різні особи, ітому передбачаються різні страхові виплати за договором при на-станні смерті страхувальника або застрахованої особи. Найчасті-ше в разі смерті страхувальника в період дії договору страхуваннядоговір продовжує діяти без подальшої сплати внесків і дає правозастрахованій особі на отримання повної страхової суми при ре-єстрації шлюбу. Водночас страховик при обрахуванні тарифноїставки може передбачити певну страхову виплату в разі смертістрахувальника (наприклад, допомога на поховання та ін.). Однак,якщо смерть страхувальника настала протягом визначеного пері-оду дії договору, наприклад, у перші 6 місяців, від онкологічногозахворювання, захворювання серцево-судинної системи або узв'язку зі скоєнням навмисного злочину, керуванням транспорт-ним засобом у стані алкогольного, токсичного, наркотичногосп'яніння, застрахованій особі виплачується частина страховихвнесків (або викупна сума, якщо це передбачено договором стра-хування).

 

У разі настання в період дії договору страхування смерті за-страхованої особи договір страхування припиняє свою дію, страху-вальнику повертаються всі сплачені внески. За умовами договорустрахування до шлюбу до страхових випадків можуть бути зарахо-ваньї події, пов'язані з втратою здоров'я застрахованої особи, прицьому передбачається виплата страхового забезпечення в різнихформах при тимчасовій втраті працездатності: грошова допомога,розрахована за таблицями відповідно до ступеня втрати працездат-ності, або щомісячна грошова допомога у відсотках від страховоїсуми за кожний день лікування.

 

Страхове забезпечення за договором страхування при реєстраціїшлюбу отримує застрахована особа. За визначених умов право наотримання зазначеного забезпечення може мати й страхувальник.Застрахована особа також отримує страхові виплати у зв'язку звтратою здоров'я, якщо це передбачено умовами договору, та ви-купні суми за договором. При настанні смерті застрахованої особистрахові суми виплачуються страхувальнику або спадкоємцям за-страхованої особи на умовах, визначених договором страхування.Для отримання страхового забезпечення необхідно подати до стра-хової компанії документи, які підтверджують факт укладення дого-вору страхування, оплату внесків, наявність страхового випадку йправо громадянина, який звернувся за страховим забезпеченням, найого отримання. Як страховикові, так і страхувальникові важливо знати суму внеску, котра має бути сплачена в даний момент. Проте її розмір особливо турбує страховика, оскільки він дбає про те, щоб до закінчення строку страхування нагромадилася необхідна сума для здійснення виплати. З огляду на те, що протягом людського життя, як уже зазначалося, ймовірність настання смерті змінюється, то має змінюватися й розмір самої премії протягом часу дії договору страхування. Але такий підхід, ускладнюючи технічну роботу страхової компанії, водночас майже унеможливлює сплату премії зі збільшенням віку страхувальника (застрахованого). Саме тому премії, які страхувальники сплачують страховикам, мають характер постійних за розміром внесків і є незмінними протягом усього часу дії договору страхування. Такий підхід сприяє накопиченню певної суми, що являє собою резерв премій і забезпечує страховикові можливість подальшого виконання зобов’язань перед страхувальником. Розмір резерву премій істотно залежить від якості складеної таблиці смертності, що є основою для розрахунку тарифів, і від встановлення норми дохідності.

 

Дострокове припинення договору страхування призводить до зміни початкових відносин між страховиком і страхувальником, а мета, задля якої створювався резерв, лишається не досягнутою. Тому резерв стає вільним. Якщо страховик має здійснити виплату, він сплачує страхувальникові (застрахованому) певним чином обчислену страхову (викупну) суму, яка становить лише частину накопиченого резерву. Але за умовами договору такий обов’язок на нього може і не покладатися, якщо договір діє недовго.

 

Страховик не має змоги повернути страхувальникові весь резерв премій. Страхування охоплює певне коло страхувальників, і коли його залишає навіть один з них, порушується система, на якій базується страхування. Передчасне припинення договору тягне за собою те, що страхова компанія недоодержує певну суму премій, яку вона згодом планувала використати на здійснення виплат. До того ж і витрати страховика, пов’язані з обслуговуванням договорів страхування, передбачалося поділити на цілий ряд років, а переривання договору робить це неможливим.

 

Страхова компанія пропонує страхувальникові, якого спіткали труднощі зі сплатою внесків, зменшити їх розмір або розмір страхової суми (і припинити сплату внесків). Така (по суті, не вигідна для страховика) операція називається редуціюванням.

 

Світова страхова практика поділяє страхування життя на страхування капіталів та страхування рент. У свою чергу, страхування капіталів передбачає можливість укласти договори страхування з умовою виплати певної суми при дожитті страхувальника до зазначеного в договорі строку (події) або в разі його смерті. Страхування капіталів передбачає створення нових капіталів. Великим попитом користується змішане страхування життя, згідно з умовами якого передбачається виплата, якщо страхувальник доживе до зазначеного строку (віку) або помре протягом дії договору страхування.

 

Класифікація страхування передбачає поділ його на види. Це дає змогу страховикам розробляти єдині правила страхування певних об’єктів від характерних для них ризиків, застосовувати методи розрахунку тарифів, які розробляються для різних видів страхування, визначати особливості формування резервів страхової компанії.

 

Практика радянського страхування передбачала такі види страхування життя: змішане страхування життя, страхування дітей, страхування до вступу в шлюб (весільне), довічне страхування і страхування додаткової пенсії.

 

Дуже популярним як у колишньому СРСР загалом, так і в Україні зокрема було змішане страхування життя, що, як і інші види страхування, давало впевненість в одержанні страхової суми як у разі закінчення дії договору, так і в разі настання інших обумовлених у договорі подій.

 

Страхування дітей можна назвати різновидом змішаного страхування життя. Страхувальниками з цього виду страхування є батьки та родичі дитини, які укладають договори страхування і сплачують страхові внески. Вік і стан здоров’я страхувальника взагалі не має значення при укладанні договору страхування, але страхові компанії їх можуть оговорити. Крім того, договори страхування дітей можуть бути укладені й юридичними особами - підприємствами, установами, організаціями.

 

При укладанні договору страхування враховується вік застрахованої дитини. На страхування приймаються діти віком від дня народження до 15 років (страхова компанія може обумовити й інші вікові межі). Стан здоров’я дитини при укладанні договору не має значення. Договір страхування укладається на підставі заяви страхувальника встановленої форми. Укладаючи договір страхування, страхувальник насамперед цікавиться можливістю накопичити до закінчення договору страхування певну суму. Здебільшого договори страхування дітей укладаються на дожиття до закінчення строку страхування. При укладанні договору страхування за домовленістю сторін визначається розмір страхової суми. При цьому страхова компанія може обумовити й мінімальний її розмір.

 

Розмір страхового внеску залежить від розміру страхової суми і тарифної ставки, яка, в свою чергу, залежить від віку застрахованого, а також від строку страхування. Страховий внесок може бути сплачений за один раз, щорічно, щоквартально або щомісячно, готівкою чи безготівково.

 

Договір страхування вступає в силу після надходження першого (або одноразового) внеску на рахунок страхової компанії чи після сплати першого (або одноразового) внеску готівкою працівникові страхової компанії.

 

Максимальний строк страхування дорівнює, як правило, 18 рокам (якщо вік дитини на момент укладання договору страхування до 6 місяців). В інших випадках він визначається як різниця між 18 роками і віком дитини на момент укладання договору. Мінімальний строк дії договору становить 3 роки.

 

Застрахована дитина або страхувальник має право на одержання страхової суми після закінчення строку дії договору або протягом 3 років після його закінчення. Розмір суми, яку страхова компанія виплачує за наслідки нещасного випадку, визначається з урахуванням ступеня розладу здоров’я. При цьому враховується, що стійкий розлад здоров’я спостерігається лише протягом одного року від настання нещасного випадку. Наслідки загальних захворювань не передбачають обов’язку страхової компанії здійснити виплату (за деякими винятками). Умови договору страхування передбачають виплату страхової суми у разі смерті застрахованого. Якщо сталася смерть страхувальника (фізичної особи), який уклав договір страхування, то права і обов’язки його може взяти на себе інша особа. У цьому разі, якщо постає потреба розірвати договір страхування, то інший страхувальник може одержати викупну суму лише за той період страхування, протягом якого він сплачував внески. Викупну суму щодо частини договору страхування, сплаченого першим страхувальником, одержує застрахований. Але все це не стосується випадку, якщо перший страхувальник сплатив внески за один раз. У цьому випадку заміна страхувальника може не проводитись.

 

Інколи страхова компанія може й відмовляти у виплатах. Це стосується випадків, коли застрахований віком від 14 років одержав травму або помер у зв’язку із скоєнням ним злочину, в якому слідчими органами або судом встановлені ознаки умисного злочину, або якщо застрахований зазнав травми або загинув у той час, коли керував будь-яким самохідним засобом, що має двигун внутрішнього згоряння чи електродвигун, катером чи моторним човном у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння або передав керування особі, котра перебувала у такому стані. Умови страхування можуть передбачати й інші випадки, настання яких не тягне за собою виплату страхової суми (акти тероризму, наслідки радіоактивного опромінювання і т. ін.). Страхова сума виплачується страхувальникові (застрахованому) готівкою або безготівково перерахуванням на його особистий рахунок в установі банку.

 

Страхування до вступу в шлюб (весільне) передбачає, що договір може бути укладений із батьками (усиновителями) та іншими родичами дитини, опікунами (піклувальниками), тобто з фізичними особами, а також з юридичними особами - підприємствами, установами, організаціями. При укладанні договору з фізичною особою страхова компанія оговорює її вік (наприклад, від 18 до 72 років з умовою, що на момент закінчення договору цій особі буде не більше як 75 років) і стан здоров’я. Так, договори страхування не можуть бути укладені з непрацюючими інвалідами І групи. Договори страхування можуть укладатися відносно дітей віком від дня народження до 15 років на випадок дожиття застрахованого до закінчення строку страхування і вступу в зареєстрований шлюб або досягнення 21 року. Період вступу у шлюб обмежується дожиттям застрахованого до 21 року. Договір страхування до вступу в шлюб може передбачати й відповідальність страховика при настанні смерті застрахованого під час дії договору або при втраті здоров’я у зв’язку із нещасним випадком.

 

У страхуванні до вступу в шлюб необхідно розрізняти строк страхування і вичікувальний період. Строк страхування визначається як різниця між 18 роками і віком дитини на момент укладання договору страхування. Період між закінченням строку страхування і 21 роком вважається вичікувальним періодом. Протягом цього періоду діє тільки страхування на дожиття до обумовленої події на відміну від періоду між вступом договору в силу і закінченням строку страхування, коли має місце більш широкий обсяг відповідальності страховика.

 

Особливістю цього виду страхування є те, що в разі смерті страхувальника дія договору страхування не припиняється, він продовжує діяти без подальшої сплати внесків до кінця строку страхування і дає право застрахованому одержати страхову суму на підставі дожиття.
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021