RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 правове регулювання страхування 


Страховий ринок у будь-якій країні, у тому числі й в Україні, розвивається в рамках, встановлених державою. Не є таємницею, що страхування в нашій державі поки що не користується належним авторитетом і попитом. Причин тому багато. Це й історичні традиції, і рівень економічного розвитку країни, життя населення, підготовки менеджерів, економічної освіти населення в цілому, і репутація вітчизняних страховиків тощо. Але не меншу роль тут відіграє сама держава [43, с. 35].

 

На сьогодні в Україні реалізація державної політики щодо розвитку страхового ринку та його державно-правове регулювання здійснюються через відповідну систему органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

 

Разом з тим, розвиток страхування неможливий без інституту державного нагляду. Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників [64, с. 61].

 

Державний нагляд за страховою діяльністю має бути спрямований на:

 

-     посилення якості виконання функцій щодо запобігання банкрутству страховиків;

 

-     порушенню страховиками зобов’язань перед страхувальниками;

 

-     боротьбу з псевдо-страхуванням, що спрямоване на легалізацію"брудних” коштів;

 

-     протидію та запобігання виплатам керівникам та іншим відповідальним особам підприємств, установ та організацій (особливо державного сектору), які були застраховані, незаконних комісійних винагород.

 

Вищеперерахованого можна досягти шляхом:

 

-     запровадження поточного нагляду за фінансовим станом страховиків та страхових брокерів через здійснення контролю за фінансовою звітністю;

 

-     удосконалення технології ліцензування страховиків, у тому числі за рахунок введення більшої кількості уніфікованих вимог до правил страхування;

 

-     опрацювання економічно обґрунтованих нормативів діяльності страховиків та страхових посередників, дотримання яких мінімізує ризик дестабілізації їх роботи;

 

-     розширення прав та підвищення оперативності спеціально уповноваженого органу у справах державного нагляду за страховою діяльністю;

 

-     налагодження системи "електронна пошта” між спеціально уповноваженим органом у справах державного нагляду за страховою діяльністю та страховиками, страховими посередниками і об’єднаннями страховиків та страхових посередників;

 

-     створення електронного банку даних усіх страховиків та страхових

посередників, аналітичної служби для здійснення поточного та дискретного

моніторингу страхового ринку, а на їх основі – системи раннього запобігання

порушенням законодавства страховиками та страховими посередниками;

 

-     опрацювання за участю науковців та фахівців у сфері страхування

проектів нормативно-правових актів та інструктивних документів з метою

максимального наближення їх до європейських норм [77, с. 124].

 

Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Уповноваженим органом та його органами на місцях.

 

До основних функцій Уповноваженого органу відносяться:

 

-     ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;

 

-     видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;

 

-     видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проведення перевірки додержання ними законодавства про посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні і достовірності їх звітності;

 

-     проведення перевірок щодо правильності застосування страховиками (перестраховиками) та страховими посередниками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності;

 

-     розроблення нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності, що віднесена чинним законодавством до компетенції Уповноваженого органу;

 

-     узагальнення практики страхової діяльності і посередницької діяльності на страховому ринку, розроблення і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову і посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні;

 

-     прийняття у межах своєї компетенції нормативно-правових актів з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні;

 

-     проведення аналізу додержання законодавства об’єднаннями страховиків і страхових посередників;

 

-     здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов’язань перед страхувальниками.

 

Уповноважений орган може здійснювати інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань [182].

 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АРБІТРАЖНОГО КЕРУЮЧОГО

07.12.11 19:21 | Автор(и) РЯБЦЕВА ЯРОСЛАВА ГРИГОРІВНА, к.ю.н., доцент кафедри Господарського та фінансового права Академії праці та соціальних відносин (м.Київ) | Печать | E-mail

Науково-практична Інтернет-конференція 15.12.2011 - Секція №4  

Частиною 7 ст. 3-1 Закону діяльність арбітражного керуючого на випадок заподіяння шкоди боржнику або кредиторам підлягає обов’язковому страхуванню. Проте Закон не визначає порядку такого страхування і відсилає до чинного законодавства взагалі, що призводить до декларативності вищенаведеної норми.

Регулювання у сфері страхування здійснюється Законом України № 85/96-ВР "Про страхування” в редакції Закону України № 2745-ІІІ від 04.10.2001 року з подальшими змінами та доповненнями. Вищезгаданий закон у ст. 7 на сьогодні наводить вичерпний перелік видів обов’язкового страхування, серед яких він не називає такого виду обов’язкового страхування, як страхування діяльності арбітражного керуючого.

Страхування професійної відповідальності – це досить нова для України галузь страхування, в якій об’єктом страхування виступає професійна відповідальність перед третіми особами, яким можуть бути завдані збитки внаслідок дій чи бездіяльності страхувальника. Безпосередньою метою страхування професійної відповідальності є "страховий захист економічних інтересів потенційних спричинювачів шкоди, які в кожному конкретному страховому випадку знаходять свій конкретний грошовий вираз”. На думку деяких вчених, страховик не тільки захищає інтереси страхувальника, але й одночасно забезпечує відшкодування матеріальних витрат третім особам (потерпілим).

Поляковим Б.М. висловлюється думка про те, що обов’язкове страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого не може забезпечити покриття завданої шкоди діями арбітражного керуючого в усіх випадках і у повному обсязі, у зв’язку з чим, науковець бачить такий шлях складним та неефективним. Проте з такою думкою повністю погодитись неможливо, адже діями арбітражних керуючих не завжди завдаються величезні розміри збитків, які потім не можуть бути компенсовані страховими компаніями постраждалим особам. А значить і страхування професійної відповідальності арбітражних керуючих є доцільним, тому що в більшості випадків збитки, завдані діями арбітражного керуючого, будуть покриті.

Страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого оформлюється відповідним договором. Під договором страхування відповідальності у юридичній доктрині розуміють угоду між страховиком і страхувальником, за якою страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку відшкодувати третім особам у межах ліміту відповідальності збитки, ненавмисно завдані страхувальником, а страхувальник зобов’язується своєчасно вносити страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Істотні умови договору страхування відповідальності арбітражного керуючого передбачені ст. 982 Цивільного кодексу України та Закону України "Про страхування” .

Сторонами договору страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого є страховик та страхувальник. У загальному розумінні, поняття страховик поєднує в собі страхову організацію (підприємство, компанію) як юридичну особу. Під страхувальником, на нашу думку, необхідно розуміти арбітражного керуючого.

Третіми особами, які мають право на відшкодування збитків, що завдані діями арбітражного керуючого в процедурах банкрутства є: боржник (особа, справа про банкрутство якого розглядається господарським судом) та кредитори боржника (особи, яким на підставі ухвали господарського суду наданий статус кредитора у справі про банкрутство).

Статтею 16 Закону України "Про страхування” та ст. 979 Цивільного кодексу України визначається обов’язкове зазначення у договорі страхування третьої особи, на користь якої буде здійснюватись страхова виплата у разі настання страхового випадку. Проте враховуючи специфіку провадження у справах про банкрутство наперед визначити точне коло таких осіб неможливо. По-перше відповідальність арбітражного керуючого є за своєю суттю деліктною. А по-друге, якщо боржник – це заздалегідь відома особа, то перелік кредиторів може бути точно визначений лише після збігу місячного строку від дня опублікування оголошення встановленого ст. 14 Закону та затвердження судом реєстру кредиторів. А тому, на нашу думку, доцільно зазначати у договорі страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого лише категорії третіх осіб – боржник та кредитори.

Обов’язок арбітражного керуючого (страхувальника) компенсувати різницю між сумою збитків боржника або кредиторів та страховим лімітом (у разі недостатності останнього) не є субсидіарною відповідальністю, оскільки після укладення договору страхування відповідальності арбітражний керуючий продовжує нести юридичну відповідальність за свої дії. На страховика така відповідальність не перекладається, він лише виконує свої обов’язки за договором страхування.

Враховуючи, що метою обов’язкового страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого є гарантування його відповідальності перед боржником та кредиторами, на нашу думку, необхідно внести відповідні доповнення до ч.1 ст. 7 Закону України "Про страхування” .

Крім того, для застосування обов’язкового страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого на практиці також необхідне визначення Кабінетом Міністрів України згідно з вимогами ст. 7 Закону України "Про страхування”, окремого порядку страхування професійної відповідальності, правил його проведення, форми типового договору та умов ліцензування обов'язкового страхування, розмірів страхових сум та максимальних розміри страхових тарифів.

 

Список використаних джерел:

1. Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 21.06.2001 року "Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України" // Голос України. – 2001. – 5 липня.

2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство” Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.1999 р. № 784-ХIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42– 43.

3. Баренбойм П. Статус арбитражного управляющего / П. Баренбойм, А. Копман // Российская юстиция. – 1999. – № 12. – С. 22-24.

4. Никифорак В.М. Поняття договору страхування відповідальності / В.М. Никифорак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 48: Правознавство. – Чернівці, 1999. – С. 68.

5. Поляков Б.М. Процедура банкротства в Украине: теория и практика / Б.М. Поляков. – Донецк: Донбасс, 2001. – 480 с.

Наступна >

Коментарі 

 

+5 #2 Аліна Ковтач 2011-12-09 23:10 В мене відчуття, що страхування професійної відповідальност і - це не зовсім правильно. Чому? Тому, що застрахувавши себе ти можеш не переживати за результат своєї діяльності, перекладаєш відповідальніст ь на страховика, а отже не особливо переймаєшся питанням професійного росту, самовдосконален ня…

Лікарю стане все одно чи операція пройде успішно і чи виживе пацієнт, адвокату буде байдуже чи виграє він справу і чи допоможе клієнту і т.д.

 

Так.. Таке в мене негативне сприйняття цього інституту. Це на рівні правової психології десь…
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021