RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування відповідальності реферат 


Зміст

Вступ

1. Поняття страхування відповідальності

2. Історія страхування відповідальності

3. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

4. Страхування цивільної відповідальності перевізника

5. Страхування цивільної відповідальності підприємств — джерел підвищеної небезпеки

6. Страхування професійної відповідальності

Висновок

 

 

Вступ

 

Страхування відповідальності — галузь страхування, де об'єктом виступає відповідальність перед третіми (фізичними і юридичними) особами, яким може бути заподіяний збиток (шкода) унаслідок якої-небудь дії або бездіяльності страхувальника. Через страхування відповідальності реалізується захист страховки економічних інтересів можливих джерел шкоди, які в кожному даному випадку страховки знаходять свій конкретний грошовий вираз.

Галузева характеристика страхування вирішує загальні задачі оцінки діяльності страховки, але не виявляє конкретні інтереси страховок підприємств, організацій, громадян, які дають можливість проводити страхування. Для деталізації конкретних інтересів з метою обгрунтовування методів захисту страховки виділяються напрями і види страхування.

Мета даної роботи – розказати про особливості страхування відповідальності, а так само розглянути домінуючі напрями в області, такі як ОСАГО, страхування відповідальності перевізника, страхування відповідальності підприємств – джерел екологічної небезпеки, страхування професійної відповідальності.

 

1. Поняття страхування відповідальності

 

Страхування відповідальності є самостійною сферою діяльності страховки. Об'єктом страхування тут виступає відповідальність страхувальника перед третіми особами за спричинення ним шкоди. Через виникаючі правовідносини страховок страхувальник приймає на себе ризик відповідальності за зобов'язаннями, що виникають унаслідок спричинення шкоди з боку страхувальника (фізичної або юридичної особи) життя, здоров'ям або майном третіх осіб.

Прийнято розрізняти страхування цивільної відповідальності, страхування професійної відповідальності якості продукції, екологічне і ін. В першому випадку йдеться про правовідносини страховок, де об'єктом страхування є цивільна відповідальність. Це передбачена законом або договором міра державного примушення, вживана для відновлення порушених прав потерпілого (третіх осіб), задоволення його за рахунок порушника. Цивільна відповідальність носить майновий характер: особа, що заподіяла збиток, зобов'язано повністю відшкодувати збитки потерпілому, тобто третій особі. Через укладення договору страхування цивільної відповідальності даний обов'язок перекладається на страхувальника.

Страхування професійної відповідальності пов'язано з можливістю пред'явлення майнових претензій до фізичних або юридичних осіб, які зайняті виконанням своїх професійних обов'язків або наданням відповідних послуг. Майнові претензії, що пред'являються до фізичних або юридичних осіб, обумовлені недбалістю, халатністю, помилками і упущеннями в професійній діяльності або послугах. Через страхування питаннями задоволення даних майнових претензій з приводу допущення халатності і недбалості починає займатися страхувальник. Призначення страхування професійної відповідальності полягає в захисті страховки осіб певного круга професій (частнопрактикующие лікарі, нотаріуси, адвокати і ін.) проти юридичних претензій до них з боку клієнтів.

За умов ліцензування діяльності страховки на території РФ до блоку страхування відповідальності відносяться наступні види:

• страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;

• страхування цивільної відповідальності перевізника;

• страхування цивільної відповідальності підприємств — джерел підвищеної небезпеки;

• страхування професійної відповідальності;

• страхування відповідальності за невиконання зобов'язань;

• страхування інших видів відповідальності (при якому об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладений договір (застрахована особа), пов'язане з обов'язком останнього в порядку, встановленому цивільним законодавством, відшкодувати збиток, нанесений їм третім особам)

Страхування відповідальності відрізняється від майнового страхування тим, що при майновому страхуванні страхується наперед певна річ або власність на наперед певну суму, а при страхуванні відповідальності об'єктом захисту є не наперед певні які-небудь майнові блага, а добробут в цілому. Страхування відповідальності відрізняється і від особистого страхування, яке проводиться на випадок настання певних подій, пов'язаних з життям і працездатністю. Особисте страхування — це страхування суми, а страхування відповідальності — страхування збитку.

Під відповідальністю розуміється зобов'язання відшкодування збитку, заподіяного однією особою іншій особі. Це зобов'язання виникає тільки за наявності певних дій (бездіяльності) або упущень, при яких будуть порушені які-небудь блага іншої особи.

Необхідно проводити чітку відмінність між цивільною і кримінальною відповідальністю. Мета цивільної відповідальності — відшкодування заподіяного збитку, а кримінальної — покарання особи, що вчинила свідомо злочин або правопорушення, що потрапляє під кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність не може бути об'єктом страхування. Страхувати можна тільки цивільну відповідальність.

Розрізняють позадоговірну (делікатну) і договірну цивільну відповідальність. Позадоговірна відповідальність визначається статтею 931 Цивільного кодексу РФ, де вказано: «За договором страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, що виникають унаслідок спричинення шкоди життя, здоров'ям або майном інших осіб, може бути застрахований ризик відповідальності самого страхувальника або іншої особи, на яку така відповідальність може бути покладений». Ця відповідальність наступає у разі нанесення шкоди третім особам, не пов'язаним з договірними зобов'язаннями. Договірна відповідальність наступає унаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань і регламентується статтею 932 Цивільного кодексу РФ, де відзначено: «Страхування ризику відповідальності за порушення договору допускається у випадках, передбачених законом».

Потерпілою в цьому виді страхування є третя особа, з якою до моменту настання збитку взагалі не існувало жодних договірних стосунків. Потерпілий — це також партнер по договірних відносинах, який вступив з збитківцем в які-небудь договірні відносини і в їх рамках зазнав збиток.

Але крім прямого потерпілого існують ще і непрямі потерпілі, тобто особи, збитку яким завданий не безпосередньо, а через збиток третій особі. Як правило, непрямі потерпілі не мають права на висунення претензій. Виняток становлять, наприклад, в німецькому законодавстві, домагання дітей на отримання аліментів у разі смерті батьків.

Страхування відповідальності — це страхування збитку, і воно переслідує мету оберегти страхувальника від можливого збитку. Для страхувальника як юридичної особи страхування відповідальності можна позначити як страхування від зростання пасивів. Якщо страхування від вогню служить для збереження активів компанії, то страхування відповідальності служить проти збільшення пасивів у разі пред'явлення претензій третіми особами.

Страхування відповідальності для застрахованих осіб означає:

             захист практично від всіх домагань по відповідальності;

             можливість перекласти на страхувальника ризик відповідальності, який, завдяки преміям страховок, стає калькульованим;

             перекладення витрат по веденню судових справ на компанію страховки, оскільки людина без спеціальних юридичних знань самостійно не може боротися проти домагань по компенсації збитку;

             можливість мати страхувальника як третьої особи при виникненні розбіжностей між страхувальником і потерпілим.

Відносини між страхувальником і страхувальником можна позначити як відносини покриття. Покриття не ідентично відповідальності, яку може зустріти страхувальник, воно охоплює не всі домагання відповідальності. Страхувальник відповідає в необмеженому розмірі, а покриття пропонується лише в межах суми страховки.

Страхування відповідальності призначено для компенсації будь-якого збитку, нанесеного застрахованим третій особі.

Щоб пред'явити позов по цивільній відповідальності, необхідна наявність збитку, а також вини і протиправної дії (бездіяльності) порушника, існування зв'язку між ними. Збиток може бути фізичним, моральним, фінансовим, матеріальним. До фізичного збитку відносяться смерть, інвалідність фізична і розумова, тимчасова непрацездатність, витрати по відходу, моральний збиток. Матеріальним збитком вважається повне пошкодження або часткове знищення, псування, незаконне витрачання майна або речей. Фінансовий збиток — це позбавлення майбутніх доходів, можливого прибутку, права користування чим-небудь. Моральна шкода може полягати в порушенні ділової репутації, авторських прав, розголошуванні таємниці приватного життя, лікарської таємниці, тимчасовому обмеженні яких-небудь прав.

В більшості типових випадків сьогодні немає необхідності доводити вину, якщо вона очевидна. Проте із спірних питань залишається в силі необхідність доказу вини потерпілим. Потерпілий повинен самостійно доводити, що саме в результаті дії або бездіяльності якоїсь особи він поніс збиток.

При врегулюванні випадку страховки при страхуванні відповідальності важливою особливістю є відношення трикутника між страхувальником, страхувальником і потерпілим.

Потерпілий заявляє про свої права на відшкодування збитку, пред'являючи позов до страхувальника. Страхувальник, у свою чергу, пред'являє позов до своєї компанії страховки, вимагаючи виплати відшкодування страховки у відповідній сумі. Безпосередньо правового відношення між страхувальником і потерпілим немає. Але страхувальник на основі договору страхування з лицем, що заподіяло збиток, повинен або відхилювати, або задовольнити претензію. Страхувальник має повноваження вступати в переговори з потерпілим за свого клієнта і давати від його імені всі необхідні пояснення. Якщо, на думку страхувальника і його страхувальника, претензія є необґрунтованою, то страхувальник повинен вести судовий процес від імені страхувальника і за свій рахунок. Але при цьому в договорі страхування може бути також передбачений власна участь страхувальника і за свій рахунок покриття судових витрат.

 

2. Історія страхування відповідальності

 

Елементи страхування відповідальності (звільнення від зобов'язань) можна побачити вже в Стародавньому Римі. Створені там «співтовариства від морських небезпек» брали на себе витрати по викупу членів співтовариства у морських розбійників. В грецькому праві можна також знайти елементи страхування відповідальності. Так, устрій морських співтовариств оплачував збитки при нещасних випадках, що відбулися з кораблем або вантажем одного з членів співтовариства. Сюди входили також і витрати на рятувальні роботи, які перевищували реальні втрати по кораблю і вантажу. По німецькому праву товариські гільдії мали право на часткове відшкодування грошового штрафу, викуп людей з полону.

Вперше в досконалому вигляді страхування відповідальності зустрічається у Франції в першій половині XIX століття. Воно відносилося до області страхування від нещасних випадків і каско-страхування власників коней і машин. Страхувалися всі випадки, що виникають при використовуванні коня або машини, або з ними. В 1837 році в Гамбурзі було прийнято обов'язкове страхування еміграції, покриваюче домагання установ по додатковій вартості живлення і подальшому транспортуванню у разі зупинки в дорозі осіб, готових до еміграції. У Франції в 60-х роках можна знайти в рамках страхування від вогню ознаки відповідальності, коли в договір страхування на випадок пожежі включалася відповідальність власника удома.

Імпульсом для розвитку страхування відповідальності як самостійна галузь послужив швидкий промисловий розвиток. Фабричний спосіб виробництва неминуче спричиняв за собою збільшення ризиків при використовуванні засобів виробництва, а розвиток засобів транспорту збільшував не тільки їх швидкість, але і ризики, пов'язані з ними (перший нещасний випадок з людськими жертвами відбувся в 1897 році в Лондоні, коли автомобіль, що рухався із швидкістю 7 кілометрів в годину, збив пішохода).

В 1871 році в Німеччині був прийнятий закон рейху про відповідальність, де була частково введена відповідальність за спричинення шкоди на підприємствах залізниці. З введенням законів про відповідальність в промисловості з'явилося промислове страхування відповідальності, і вже в 1871 році виникли три суспільства взаємного страхування, які надавали захист страховки по відповідальності керівника. Незабаром виникають спеціальні компанії страховок. Так в 1875 році був створений «Загальний німецький союз» страховки. Його керівник Карі Готтлоб Мольт вважається творцем галузі страхування відповідальності. Він перший позначив різницю між ризиком нещасного випадку і ризиком відповідальності і провів чітке розділення обох галузей страхування.

Почало XX століття характеризується подальшим розвитком правової бази. Так, в Німеччині з 1900 року діє цивільний кодекс законів, який ввів багатократне збільшення відповідальності по ризиках за спричинення шкоди в приватній сфері. Закон про автомобільний транспорт (1909) і закон про повітряний транспорт (1922) сприятливо впливали на створення нових спеціалізованих галузей, збільшуючи потребу в страхуванні.

І сьогодні страхування відповідальності є найважливішою галуззю страхування, обороти якої збільшуються з кожним роком. Цьому сприяє ряд причин:

1.            Усвідомлення громадянами своїх прав;

2.            Зростання добробуту населення і відповідно збільшення загальної суми платоспроможності і розмірів збитку;

3.            Збільшення числа чинників, що викликають збиток, пов'язаних з індустріалізацією суспільства, розвитком техніки і технологій;

4.            Зростання випадків спричинення збитку;

5.            Нові ініціативи законодавчої влади;

6.            Можливість широкого тлумачення в судочинстві категорії збитку і, як наслідок цього, отримання права на відшкодування збитків;

7.            Розширення сфери застосування закону юриспруденцією.

Можна з упевненістю затверджувати, що страхування відповідальності займатиме лідируючі позиції також і в майбутньому.

 

3.Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

 

Зі вступом в силу Закону «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів стало обов'язковим для всіх автовладельцев. Якщо до «01 липня» 2003 р. укладення договору залежало виключно від власного розсуду сторін, то у разі обов'язкового страхування його висновок встановлюється законом.

Відносини по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів оформляються договором. За договором страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів одна сторона (страхувальник) за певну платню (премію страховки), зобов'язав відшкодувати збиток, заподіяний іншою стороною, страхувальником, третім особам.

Закон "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" так визначає договір страхування. Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – договір страхування, по якому страхувальник зобов'язав за обумовлену договором платню (премію страховки) при настанні передбаченого в договорі події (випадку страховки) відшкодувати потерпілим заподіяний унаслідок цієї події шкоду їх життя, здоров'ю або майну (здійснити виплату страховки) в межах визначеної в договорі суми (суми страховки). Договір обов'язкового страхування полягає в порядку і на умовах, які передбачені Законом «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів», і є публічним. Публічним договором признається договір, укладений комерційною організацією і встановлюючий її обов'язки з продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, які така організація по характеру своєї діяльності повинна здійснювати відносно кожного, хто до неї звернеться.

Договір страхування відповідальності власників транспортних засобів носить терміновий характер. Як правило, він полягає строком на один рік, але можливі і більш короткі терміни. Після вступу в силу Закону «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» у громадян з'явилася можливість укласти договір страхування з урахуванням обмеженого використовування ними транспортного засобу. Обмеженим використовуванням транспортного засобу признається управління ним тільки вказаним страхувальником и/или сезонне використовування транспортного засобу (протягом шести і більш певних, вказаних в договорі місяців в календарному році).

Мета договору полягає в огорожі страхувальника від можливої шкоди, яка в даному випадку виражається в применшенні майна страхувальника у зв'язку з його обов'язком відшкодувати заподіяний їм збиток третій особі. Достатньо спірним є питання про те, чи є договір страхування відповідальності власників транспортних засобів договором на користь третьої особи чи ні.

Відповідно до п. 3 ст. 931 ГК РФ «договір ризику відповідальності за спричинення шкоди вважається ув'язненим на користь осіб, яким може бути заподіяний шкода (вигодоотримувачів), навіть якщо договір укладений на користь страхувальника або іншої особи, відповідальної за спричинення шкоди, або в договорі не сказано, в чию користь він укладений». В той же час ст. 430 ГК РФ говорить, що «договором на користь третьої особи признається договір, в якому сторони встановили, що боржник зобов'язаний провести виконання не кредитору, а вказаній або не вказаній в договорі третій особі, що має право вимагати від боржника виконання зобов'язання в свою користь».

Договором на користь третьої особи признається договір, в якому сторони встановили, що боржник зобов'язаний провести виконання не кредитору, а вказаній або не вказаній в договорі третій особі, що має право вимагати від боржника виконання зобов'язання в свою користь (п.1, ст.430 ГК РФ). Договір страхування відповідальності полягає між страхувальником і страхувальником, виконання ж по ньому слідує особі, що не бере участь в договорі – потерпілому.

Таким чином, можливі дві конструкції договору страхування відповідальності: проста, коли в договорі беруть участь тільки страхувальник і страхувальник, і складна – по моделі договору на користь третіх осіб. Проте, можна знайти достатньо вагомі доводи проти визнання цього договору - договором на користь третьої особи.

По-перше, при страхуванні відповідальності немає ніякої можливості визначити при укладенні договору в чию користь він укладений. Більш того, виконання договору може і не відбутися, у випадку якщо випадок страховки не наступить. Але сам договір страхування існуватиме протягом всього періоду страховки.

По-друге, підставою договору на користь третьої особи є намір особи, що укладає цей договір, провести якесь майнове надання на користь іншого. У страхувальника відповідальності немає такого наміру. Він укладає договір з метою забезпечення себе на випадок виникнення у нього зобов'язання перед третьою особою. Для страхувальника цей договір покликаний полегшити його положення при настанні випадку страховки. Це полегшення виражається в тому, що страхувальник за нього проводить виплати потерпілому третій особі. З цього можна зробити висновок, що юридична суть цієї виплати не в матеріальному наданні третій особі, а у виконанні зобов'язання із спричинення шкоди.

Даний договір буде договором на користь третіх осіб, якщо він укладений між страхувальником і страхувальником на користь вигодоотримувача – власника машини, чиєї ризик відповідальності застрахований договором, укладеною іншою особою – страхувальником. В рівному ступені, договором на користь третьої особи буде договір, якщо через умови договору або норми в законі за потерпілим признається право на пред'явлення вимоги про відшкодування шкоди, заявленої безпосередньо страхувальнику.

Отже, страхування автогражданской відповідальності є обов'язковим видом страхування в РФ з моменту вступу в силу Закону «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів». Відносини по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів оформляються договором, за умов якого одна сторона (страхувальник) за певну платню (премію страховки), зобов'язав відшкодувати збиток, заподіяний іншою стороною, страхувальником, третім особам.

 

4. Страхування цивільної відповідальності перевізника

 

Перевізник — це транспортне підприємство, яке видає перевізний документ і здійснює перевезення вантажів і/або пасажирів. Відповідальністю перевізника є міра примусової майнової дії, вживана до перевізника, що порушив правила або договірні умови перевезення. Відповідальність перевізника виражається в стягненні штрафу або у відшкодуванні збитку.

Страхування цивільної відповідальності перевізника орієнтовано на майнові інтереси, пов'язані з відповідальністю страхувальника (транспортної компанії) за шкоду, заподіяну пасажирам, вантажовласникам і іншим третім особам (наприклад, вантажоодержувачам).

При страхуванні цивільної відповідальності потерпілим фізичним і юридичним особам виплачується грошове відшкодування в сумах, які були стягнуті по цивільному позову на користь потерпілих у разі спричинення їм каліцтва або смерті і/або загибелі або пошкодження їх майна в результаті події страховки.

Стосовно цивільної авіації суб'єктом цивільної відповідальності перед третіми особами є власник повітряного судна, що використовує його у момент спричинення шкоди. Страхувальниками при страхуванні цивільної відповідальності авіаперевізника є особи, експлуатуючі повітряні судна через що належить їм право власності, права господарського володіння або експлуатуючі повітряні судна на інших законних підставах.

Під шкодою розуміють смерть, тілесне пошкодження або збиток, нанесений майну третіх осіб на поверхні землі і зовні повітряного судна в результаті фізичної дії корпусу судна або особи, що випала з нього або предмету.

Питання страхування цивільної відповідальності авіаперевізника регулюються нормами міжнародного повітряного права, зокрема, Римською конвенцією про відшкодування шкоди, заподіяної іноземними повітряними судами третім особам на поверхні, в якій бере участь і Росія. За договором страхування відповідальності перевізника страхувальник оплачує суми, які страхувальник (тобто авіаперевізник) зобов'язаний виплатити згідно із законом як відшкодування за нанесення тілесних пошкоджень або спричинення збитку майну третіх осіб в результаті події страховки, пов'язаної з дією повітряного судна або випаданням з нього якої-небудь особи або предмету. Аналогічно проводиться страхування цивільної відповідальності перевізника перед пасажирами, а також за збереження вантажу.

На морському транспорті проводиться страхування відповідальності судновласників, яке розглядається в якості самостійній галузі страхування. На страхування приймаються зобов'язання судновласника, пов'язані із спричиненням шкоди життя і здоров'ю пасажирів, членів суднового екіпажа, лоцманів, вантажників в порту і т.п. Крім того, об'єктом страхування тут виступають зобов'язання, пов'язані із спричиненням шкоди майну третіх осіб. В перелік майна входять інші судна, вантажі, особисті речі членів екіпажа, пасажирів і інших осіб, портові споруди (причали, портові крани, засоби навігаційної безпеки в акваторії порту і ін.).

До числа ризиків, що приймаються на страхування, також відносяться зобов'язання:

• пов'язані із спричиненням шкоди навколишньому середовищу (наприклад, від розливу нафти в результаті корабельної аварії);

• виникл


Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020