RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 плиса страхування 


У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні питання теорії страхування, його економічну суть, функції, роль і сферу застосування; сутність, особливості, задачі та класифікацію актуарних розрахунків. Зосереджено увагу на проблемах становлення та розвитку страхового ринку в Україні, його інтеграції у світовий страховий простір. Наведено основні страхові поняття і терміни.

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами страхування.

                Завантажити файл

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП1.Сутність, принципи і роль страхування1.1. Необхідність страхового захисту1.2. Історія розвитку страхових відносин1.3. Страхування як економічна категорія1.4. Страховий фонд1.5. Страховики та страхувальники1.6. Принципи страхування2. Класифікація страхування. Перестрахування і співстрахування2.1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення2.2. Комерційне та соціальне страхування2.3. Форми проведення страхування2.4. Системи страхування. Франшиза2.5. Перестрахування і співстрахування3. Страховий ринок3.1. Загальна характеристика страхового ринку3.2. Суб'єкти страхового ринку3.3. Товариства взаємного страхування3.4. Інститут аварійного комісара3.5. Об'єднання страховиків3.5.1. Авіаційне страхове бюро3.5.2. Моторне (транспортне) страхове бюро3.5.3. Морське страхове бюро3.5.4. Ядерний страховий пул3.5.5. Українське Актуарне Товариство3.5.6. Українське медичне страхове бюро3.6. Страховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простір4. Державне регулювання страхової діяльності4.1. Необхідність і значений державного регулювання страхової діяльності4.2. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні4.3. Ліцензування страхової діяльності в Україні4.4. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України5. Договір страхування5.1. Поняття і зміст договору страхування5.2. Правила страхування5.3. Процедура укладання договору страхування5.4. Права та обов'язки суб'єктів страхової угоди5.5. Порядок припинення дії договору страхування5.6. Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя5.7. Особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків6. Актуарні розрахунки6.1. Суть, особливості, задачі та класифікація актуарних розрахунків6.2. Склад та структура тарифної ставки. Витрати на ведення справи6.3. Показники страхової статистики6.4. Страховий внесок. Види страхових премій6.5. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками7. Особисте (особове) страхування7.1. Страхування життя7.2. Обов'язкове державне страхування спортсменів вищих категорій7.3. Обов'язкове страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції7.4. Добровільне страхування від нещасних випадків7.5. Добровільне медичне страхування8. Майнове страхування8.1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності8.2. Обов'язкове страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків8.3. Страхування повітряних суден8.4. Страхування електронних баз даних та програм комп'ютерних систем8.5. Добровільне страхування майна підприємств, установ,організацій (крім вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ)8.6. Добровільне страхування будівель, що належать громадянам8.7. Добровільне страхування майна сільськогосподарських підприємств і фермерів8.8. Добровільне страхування майна, що належить громадянам9.Страхування відповідальності9.1. Механізм, принципи та історія страхування відповідальності9.2. Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків лід час перевезення небезпечних вантажів9.3. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду9.4. Обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам9.5. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.9.6. Обов'язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів9.7. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї 9.8. Добровільне страхування відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції9.9. Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам9.10. Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу10. Страхові резерви10.1. Страхові резерви: види, порядок формування і використання10.2. Механізм формування резервів зі страхування життя10.3. Розміщення страхових резервів зі страхування життя10.4. Механізм формування, облік та напрями розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя11. Соціальне страхування11.1. Поняття соціального страхування11.2. Поняття, види та принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування11.3. Об'єкти та суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування11.4. Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням11.5. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності11.6. Організаційно-економічний механізм функціонування загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття11.7. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованнямКороткий тлумачний словник основних страхових понять і термінівДОДАТКИДодаток 1. ВИМОГИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКАДодаток 2. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО (ПЕРЕСТРАХОВОГО) БРОКЕРАДодаток З. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙДодаток 4. ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІДодаток 5. ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИДодаток 6. ТИПОВИЙ ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ СОБАКСписок літератури

 

1. Конституція України.

 

2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

 

3. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

 

4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

 

5. Закон України "Про зайнятість населення".

 

6. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування".

 

7. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

 

8. Закон України "Про страхування".

 

9. Кодекс законів про працю України.

 

10. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне страхування.

 

11. Державна програма зайнятості населення на 2001-2004 роки// Голос України. - 2002. - №76 (2827). - С. 6-7; 10-11.

 

12. Порядок видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. №1306// Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №40 (586). - С. 22-23.

 

13. Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. №1423//Україна-бізнес. - 2000. - С. 14.

 

14. Інструкція про порядок передачі страхувальником виконавчій дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань документів, що підтверджують право працівника на страхову виплату, інші соціальні послуги внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Затверджено постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 8 вересня 2000 р. № 12// Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №40 (586). - С. 23-24.

 

15. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К.: Товариство "Знання", КОО, 2002. - 203 с.

 

16. Ваулина О. Рынок труда: условная занятость при безусловной безработице// Зеркало недели. - 2002. - №9 (384). - С. 8.

 

17. Воблый К. Г Основы экономии страхования. — М.: Издательский центр "АНКИЛ", 1995. - 232 с.

 

18. Горбач Л. М. Страхова справа: Навчальний посібник. — 2-ге вид., виправл. — К.: Кондор, 2003. — 252 с.

 

19. Економіка України: десять років реформ/ За ред. 3. Ватаманкжа та С. Панчишина. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 496 с.

 

20. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка/ За ред. 3. Ватаманюка та С. Панчишина. — К.: Видавничий Дім "Альтернативи", 2001. — 607 с.

 

21. Зернов А. А., Зубец А. Н. Системные исследования страхового регулирования. — M.: Издательский Дом "Страховое ревю", 1997. — 160с.

 

22. Клапків M. С. З історії зародження національного страхового ринку// Фінанси України. - 1998. - №1. - С. 81-94.

 

23. Кузнецова А. Я. Теорія фінансів: Навчальний посібник. — Львів: ЛБІ НБУ,2001. - 158 с.

 

24. Кузнецова А. Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності: Монографія/ Інститут економічного прогнозування HAH України. — Л.: Львів, банків, ін-т НБУ, 2005. - 367с.

 

25. Кульчицький Б. В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація. Монографія. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - 352 с.

 

26. Мосійчук Т. Стан та розвиток ринків фінансових послуг в Україні // Страховий ринок України. — 2004. — С. 34-51.

 

27. Основы страховой деятельности: Учебник/Отв. ред. проф. Т. А. Федорова. - M.: Издательство БЕК, 2002. - 768 с.

 

28. ПлисаВ.Й.Основистрахування:Навч.посібник/Заред.М. I. Крупки. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 144 с.

 

29. Плиса В. И. Основні страхові поняття і терміни для студентів економічного факультету. — Львів ЛДУ, 1997. — 16 с.

 

30. Плиса В. И. Основні страхові поняття і терміни: Довідник. — Львів: Видавничий центр ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. — 64 с.

 

31. Плиса В. Особливості становлення, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні// Вісник Львів, ун-ту. Сер. екон. — Вил. ЗО. - 2001. - С. 158-167.

 

32. Плиса В. Проблеми розвитку медичного страхування в Україні// Перехідна економіка: проблеми теорії і практики. Науковий збірник/ За ред. 3. Г Ватаманюка. — Львів: Інтереко, 1999. — С. 154-158. (Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 5).

 

33. Плиса В. Проблеми розвитку страхової справи в Україні// Вісник Львів, ун-ту. Сер. екон. - Вип. 29. - 1999. - С. 131-133.

 

34. Плиса В. Й. Страхування: Довідник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 197 с.

 

35. Плиса В. И. Страхування: Основи страхування: Текст лекцій: Частина 1. - Львів: ЛДУ 1997. - 40 с.

 

36. Плиса В. Страховий ринок України в умовах глобалізації страхових відносин// Формування нової парадигми економічної теорії вУкраїні. Науковий збірник/ За ред. 3. Г. Ватаманюка. — Львів: Інтереко, 2001. — С. 369-377. (Формування ринкової економіки вУкраїні. Спецвипуск 8).

 

37. Плиса В. Організаційно-економічний механізм функціонування загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття // Вісник Львівського університету. Серія економічна. - Львів, 2004. - С. 688-704.

 

38. Плиса В. Модель державного соціального страхування вУкраїні // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. — Львів, 2005. - С. 44-52.

 

39. Плиса В. Страховий ринок України: проблеми становлення, цільова орієнтація стратегії розвитку та перспективи інтеграції у світовий страховий ринок// Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції — Львів: ЛФУАДУ, 2001. - 4.2. - С. 82-85.

 

40. Прутська О. О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці. — К.: Логос, 2003. — 256 с.

 

41. Прутська О. Невраховані фактори українських реформ// Економіка України. - 2002. - №8. - С. 51-56.

 

42. Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. — М.: Изд-во АН СССР, 1947. - 282 с.

 

43. Сербиновский Б. Ю., Гаркуша В. Н. Страховое дело: Учебное пособие для вузов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — 384 с.

 

44. Словарь страховых терминов/ Под ред. Е. В. Коломина, В. В. Шахова. — М.: Финансы и статистика, 1992. — 336 с.

 

45. Внукова Н. М.,Успаленко В. I., Временно Л. В. та ін. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. проф. Н. М. Внукової - Харків: Бурун Книга, 2004. - 376 с.

 

46. УСЕ Універсальний словник-енциклопедія/ Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. - Київ: Ірина, 1999. - 1551 с.

 

47. Шахов В. В. Введение в страхование: экономический аспект — М.: Финансы и статистика, 1992. — 192 с.

 

48. Шиминова М.Я. Страхование: история, действующее законодательство, перспективы. — М.: Наука, 1989.

 

49. Шихов А. К. Страхование: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001. - 431 с.

 

50. Янина С. Ю. Социальное страхование в системе социальной защиты населения: организация и финансовый механизм. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Специальность 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит. — Санкт-Петербург, 2001.
Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020