RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0


 форми проведення страхування 


Страхування буває обов'язкове і добровільне. Обов'язкову форму страхування вирізняють такі принципи:

1. Обов'язкове страхування встановлюється законом, відповідно до якого страховик зобов'язаний застрахувати певні об'єкти, а страхувальники - вносити належні страхові платежі. Закон звичайно передбачає:

 

- перелік об'єктів які підлягають обов'язковому страхуванню;

 

- обсяг страхової відповідальності;

 

- рівень або норми страхового забезпечення;

 

- порядок установлення тарифних ставок або середні розміри цих ставок з наданням права їхньої деференціації на місцях;

 

- періодичність внесення страхових платежів;

 

- основні права страховиків і страхувальників.

 

Закон, як правило, покладає проведення обов'язкового страхування на державні органи.

 

2. Суцільне охоплення обов'язковим страхуванням зазначених у законі об'єктів. Для цього страхові органи щорічно проводять по всій країні реєстрацію застрахованих об'єктів, нарахування страхових платежів і їхнє стягування у встановлений термін.

 

3. Автоматичність поширення обов'язкового страхування на об'єкти, зазначені в законі. Страхувальник не повинен заявляти в страховий орган про появу в господарстві підлягаючого страхуванню об'єкта. Дане майно автоматично включається в сферу страхування. При черговій реєстрації воно буде враховано, а страхувальникові пред'явлені до сплати страхові внески. Так, чинне законодавство встановлює, що будівлі, які належать громадянам, вважаються застрахованими з моменту встановлення на постійне місце і зведення даху.

 

4. Дія обов'язкового страхування незалежно від внесення страхових платежів. У випадках, якщо страхувальник не сплатив належних страхових внесків, вони стягуються в судовому порядку. У випадку загибелі або пошкодження застрахованого майна, не оплаченого страховими внесками, страхове відшкодування підлягає виплаті з утриманням заборгованості за страховими платежами. На не внесені в термін страхові платежі нараховується пеня.

 

5. Безстроковість обов'язкового страхування. Вона діє протягом усього періоду, поки страхувальник користується застрахованим майном. Тільки безхазяйне і старе майно не підлягає страхуванню. При переході майна до іншого страхувальника страхування не припиняється. Воно втрачає силу тільки в разі загибелі застрахованого майна.

 

6. Нормування страхового забезпечення за обов'язковим страхуванням. З метою спрощення страхової оцінки і порядку виплати страхового відшкодування встановлюються норми страхового забезпечення у відсотках від страхової оцінки або в гривнях на один об'єкт.

 

За обов'язковим особистим страхуванням повною мірою діють принципи суцільного охоплення, автоматичності, нормування страхового забезпечення. Однак воно має строго обговорений термін і цілком залежить від сплати страхового внеску ( наприклад, за обов'язковим страхуванням пасажирів).

 

Добровільна форма страхування побудована на дотриманні таких принципів:

 

1. Добровільне страхування діє за законом і на добровільних засадах. Закон визначає підлягаючому добровільному страхуванню об'єкти і найбільш загальні умови страхування. Конкретні умови регулюються правилами страхування, розробленими страховиком.

 

2. Добровільна участь у страхуванні повною мірою характерна тільки для страхувальників. Страховик не має права відмовлятися від страхування об'єкта, якщо волевиявлення страхувальника не суперечить умовам страхування. Цей принцип гарантує укладання договору страхування за першою (навіть усною) вимогою страхувальника.

 

3. Вибіркове охоплення добровільним страхуванням, пов'язане з тим, що не всі страхувальники виявляють бажання брати в ньому участь. Крім того, за умовами страхування діють обмеження для висновку договорів.

 

4. Добровільне страхування завжди обмежене терміном страхування. При цьому початок і закінчення терміну особливо обмовляються в договорі, якщо страховий випадок відбувся в період страхування. Безперервність добровільного страхування можна забезпечити тільки шляхом повторного переукладання договорів на новий термін.

 

5. Добровільне страхування діє тільки при сплаті разового або періодичних страхових внесків. Вступ у силу договору добровільного страхування обумовлений сплатою разового або першого страхового внеску. Несплата чергового внеску по довгостроковому страхуванню спричинює припинення дії договору. Страхове забезпечення по добровільному страхуванню залежить від бажання страхувальника. По майновому страхуванню страхувальник може визначати розмір страхової суми в межах страхової оцінки майна. По особистому страхуванню страхова сума за договором встановлюється угодою сторін.

 

Діючі умови усіх видів страхування вироблені багаторічною практикою його проведення з урахуванням досвіду закордонних країн. Вони постійно удосконалювалися з метою повнішого задоволення інтересів страхувальника. Розвиток страхового ринку і конкуренції між страховиками створюють сприятливий ґрунт для подальшого поліпшення як істотних, так і несуттєвих умов страхування.

 

 

Страхування буває обов’язкове і добровільне. Обов'язкову форму страхування вирізняють такі принципи:

 

1.         Обов'язкове страхування встановлюється законом, відповідно

 

до якого страховик зобов'язаний застрахувати певні об'єкти, а

 

страхувальники – вносити належні страхові платежі. Закон зви-

 

чайно передбачає:

 

-          перелік об’єктів які підлягають обов'язковому страхуванню;

 

-          обсяг страхової відповідальності;

 

-          рівень або норми страхового забезпечення;

 

-          порядок установлення тарифних ставок або середні розміри цих ставок з наданням права їхньої деференціації на місцях;

 

-          періодичність внесення страхових платежів;

 

-          основні права страховиків і страхувальників.

 

Закон, як правило, покладає проведення обов'язкового страху-

 

вання на державні органи.

 

2.         Суцільне охоплення обов'язковим страхуванням зазначених у законі об'єктів. Для цього страхові органи щорічно проводять по всій країні реєстрацію застрахованих об'єктів, нарахування страхових платежів і їхнє стягування у встановлений термін.

 

3.         Автоматичність поширення обов'язкового страхування на об'єкти, зазначені в законі. Страхувальник не повинен заявляти в страховий орган про появу в господарстві підлягаючого стра-хуванню об'єкта. Дане майно автоматично включається в сфе-ру страхування. При черговій реєстрації воно буде враховано, а страхувальникові пред'явлені до сплати страхові внески. Так, чинне законодавство встановлює, що будівлі, які належать гро-мадянам, вважаються застрахованими з моменту встановлення на постійне місце і зведення даху.

 

4.         Дія обов'язкового страхування незалежно від внесення страхо-вих платежів. У випадках, якщо страхувальник не сплатив на-лежних страхових внесків, вони стягуються в судовому порядку. У випадку загибелі або пошкодження застрахованого майна, не оплаченого страховими внесками, страхове відшкодування під-лягає виплаті з утриманням заборгованості за страховими пла-тежами. На не внесені в термін страхові платежі нараховується пеня.

 

Страхування в запитаннях та відповідях

 

5.         Безстроковість обов'язкового страхування. Вона діє протягом усього періоду, поки страхувальник користується застрахова-ним майном. Тільки безхазяйне і старе майно не підлягає стра-хуванню. При переході майна до іншого страхувальника страху-вання не припиняється. Воно втрачає силу тільки в разі загибелі застрахованого майна.

 

6.         Нормування страхового забезпечення за обов'язковим страху-ванням. З метою спрощення страхової оцінки і порядку виплати страхового відшкодування встановлюються норми страхового забезпечення у відсотках від страхової оцінки або в гривнях на один об'єкт.

 

За обов'язковим особистим страхуванням повною мірою ді-ють принципи суцільного охоплення, автоматичності, нормування страхового забезпечення. Однак воно має строго обговорений тер-мін і цілком залежить від сплати страхового внеску ( наприклад, за обов'язковим страхуванням пасажирів).

 

Добровільна форма страхування побудована на дотриманні та-ких принципів:

 

1.         Добровільне страхування діє за законом і на добровільних заса-дах. Закон визначає підлягаючому добровільному страхуванню об'єкти і найбільш загальні умови страхування. Конкретні умо-ви регулюються правилами страхування, розробленими страхо-виком.

 

2.         Добровільна участь у страхуванні повною мірою характерна тільки для страхувальників. Страховик не має права відмовля-тися від страхування об'єкта, якщо волевиявлення страхуваль-ника не суперечить умовам страхування. Цей принцип гарантує укладання договору страхування за першою (навіть усною) ви-могою страхувальника.

 

3.         Вибіркове охоплення добровільним страхуванням, пов'язане з тим, що не всі страхувальники виявляють бажання брати в ньо-му участь. Крім того, за умовами страхування діють обмеження для висновку договорів.

 

4.         Добровільне страхування завжди обмежене терміном страху-вання. При цьому початок і закінчення терміну особливо обмов-ляються в договорі, якщо страховий випадок відбувся в період страхування. Безперервність добровільного страхування можна забезпечити тільки шляхом повторного переукладання догово-рів на новий термін.

 

Модуль 5. Добровільне страхування діє тільки при сплаті разового або пе-ріодичних страхових внесків. Вступ у силу договору добровіль-ного страхування обумовлений сплатою разового або першого страхового внеску. Несплата чергового внеску по довгостроко-вому страхуванню спричинює припинення дії договору. Страхове забезпечення по добровільному страхуванню залежить від бажання страхувальника. По майновому страхуванню страху-вальник може визначати розмір страхової суми в межах страхової оцінки майна. По особистому страхуванню страхова сума за догово-ром встановлюється угодою сторін.

 

Діючі умови усіх видів страхування вироблені багаторічною практикою його проведення з урахуванням досвіду закордонних країн. Вони постійно удосконалювалися з метою повнішого задо-волення інтересів страхувальника. Розвиток страхового ринку і конкуренції між страховиками створюють сприятливий ґрунт для подальшого поліпшення як істотних, так і несуттєвих умов страху-вання.
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021