RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 ринок страхування життя в україні 


В усіх країнах з ринковою економікою страхування життя є найважливішим елементом соціальної системи держави, що дозволяє успішно вирішувати багато суспільних проблем, а також задовольняти потреби юридичних та фізичних осіб в забезпеченні стійких гарантій захисту їх економічних інтересів, пов'язаних зі здійсненням різних видів господарської діяльності, збереженням визначеного рівня добробуту і здоров'я. Страхування - це найбільш доступний спосіб забезпечення подібних гарантій, воно здатне стимулювати ріст заощаджень населення, відшкодувати втрати в доходах у зв'язку з втратою здоров'я або смерті члена родини, організувати надання медичної допомоги у випадку захворювання [2, с.80].

Страхування життя є одним з центральних видів страхування та має велике соціально-політичне значення. В усіх промисловорозвинутих країнах воно є випробуваним та популярним інструментом для індивідуального забезпечення в старості та для сім'ї померлого.

У Німеччині страхування життя традиційно є найпопулярнішим інструментом забезпечення в старості. Однак, є країни, в яких добровільне страхування життя відіграє ще більшу роль. Прикладом цього в Європі є Великобританія, а в Азії - Японія, що пов'язано з рівнем ефективності та спектром послуг державних систем забезпечення в старості [1, с.25].

Страхування життя в усьому світі - один із найпотужніших інструментів вирішення соціальних проблем. У країнах зі сталою ринковою економікою держава стимулює розвиток страхування життя за рахунок продуманої системи оподатковування, у якій страхові внески розглядаються як привілейована частина оплати праці, що має цілу низку податкових пільг.

Водночас, страхові компанії працюють на економіку країни. При цьому активи таких компаній слугують основним джерелом довгострокового інвестування тільки при умові, що надходження від довгострокового страхування складають від 40 до 80 % об'єму страхового ринку.

У європейських країнах частка страхових платежів по довгостроковому страхуванню життя досягає 6-10 % ВВП. Так, у Німеччині на страхування життя населення щороку скеровує 2,7 % ВВП, у Франції - 5,9 %, а в Україні - лише 0,01 °% ВВП. Статистика також свідчить, що за страхуванням життя Україна посідає місце в дев'ятому десятку країн світу [1].

Український ринок страхування життя має дуже великий потенціал внаслідок новизни цієї послуги на фінансовому ринку. Сьогодні в Україні страхування життя складає найменшу частину ринку страхових послуг - близько 1,0 % від загального обсягу страхових платежів

Компаніям зі страхування життя в 2010 році населення довірило довгострокових (понад 10 років) коштів 630 млн грн, що в 4,2 рази більше, ніж недержавним пенсійним фондам (НПФ),.При цьому 66,6% всіх вкладених коштів у НПФ припадає на пенсійний фонд Національного банку України [6].

Середній розмір внеску до лайфової компанії з накопичувального страхування за минулий рік склав 1,470 тис. грн, у НПФ – 295 грн. Частка внесків фізичних осіб до недержавних пенсійних фондів країни становить 5%, тоді як у компаній зі страхування життя 84%. При тому, що кількість клієнтів за довгостроковими накопичувальними контрактами обох ринків майже однакова і становить близько 510 тис. осіб. Обсяг страхових резервів за накопичувальними програмами пенсійного страхування лайфових компаній становить 2,14 млрд грн, НПФ-1, 11 млрд грн. На кінець 2010 року в Україну було зареєстровано 106 НПФ і 60 компаній зі страхування життя. При цьому на трьох лідерів пенсійного ринку припадало 74% зібраних коштів, страхування життя - 51% [7].

Але незважаючи на відносно позитивну динаміку розвитку цього виду страхування, наша країна ще має розв'язати велику кількість проблем, пов'язаних з відсутністю відповідних традицій страхування життя, недостатньою кількістю операторів і агентських мереж, неурегульованістю вітчизняного законодавства щодо суб'єктів страхової справи, особливо з іноземним капіталом [5, С.285].

Формування капіталу компаній зі страхування життя і його розміщення потребують суттєвих удосконалень, при чому як на макрорівні, так і на рівні самих страхових компаній.

Серед негативних чинників, які стримують розвиток ринку страхування життя, можна виділити наступні:

- недосконалість захисту прав споживачів страхових послуг;

- низький рівень співвідношення страхових платежів з відрахуванням платежів, переданих на перестрахування українським страховикам, і валового внутрішнього продукту, незначна клієнтська база страховиків, а також зосередження страхової діяльності переважно на майновому страхуванні юридичних осіб;

- нерозвиненість довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та відсутність правового регулювання діяльності страховиків у сфері обов'язкового медичного страхування;

- недостатність надійних фінансових інструментів для інвестування;

- встановлення економічно обґрунтованих нормативів щодо достатності капіталу страховиків і якості їх активів;

- забезпечення довіри до компаній зі страхування життя шляхом створення державних гарантій повернення коштів страхувальникам у вигляді заснування державної перестрахової компанії та фонду захисту вкладів громадян, які уклали договори зі страхування життя.

Західні експерти позитивно оцінюють перспективи вітчизняного страхового ринку, вважають, що український ринок страхування життя - один з найпривабливіших в Європі, оскільки має великий потенціал розвитку [4. с.32]. Як зазначають експерти, найближчим часом швидше за все зростатиме страхування життя. Але для поступового розвитку цієї галузі в Україні необхідно:

- підвищити добробут громадян і поліпшити стан корпоративних і державних фінансів;

- законодавчо унормувати визначення фінансових ризиків;

- розвивати класичні види довгострокового і накопичувального особистого страхування;

- освоїти нові види страхування життя та поліпшити якість послуг;

- підвищити рівень капіталізації страхових компаній, їх фінансову стійкість, плато- і конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість;

- розвивати сучасну інфраструктуру ринку страхування життя;

- підвищити ефективність менеджменту та маркетингового аналізу сегментів

- ринку;

- приділити особливу увагу вдосконаленню страхової справи в регіонах;

- підвищити якість підготовки і перепідготовки кадрів страхового бізнесу;

- підвищити прозорість страхового ринку, створити єдину базу даних; організувати роботу бюро страхових історій;

- впроваджувати в практику роботи страхових компаній новітні Інтернет-технології;

- підвищити страхову культуру населення і його довіру до страхових компаній.

Таким чином, вищевикладене свідчить про важливість і необхідність розвитку страхування життя в Україні, а також те, що тільки комплексні заходи з боку держави та самих страхових компаній допоможуть постійно розвивати цей сегмент ринку фінансових послуг.

 

Надходження валових страхових платежів по страхуванню життя за 2006 рік склали близько 150,6 млн. грн. Експерти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України вважають, що більш ніж шестикратний ріст платежів у порівнянні з 2004 роком (72,9 млн. грн.) пов’язаний з підвищенням купівельної спроможності населення, розвитком іпотеки, формуванням середнього класу і деяких переваг програм страхування у порівнянні з іншими видами забезпечення [21].

Страхові виплати за 2006 рік становили 23,5 млн. грн., що на 11,7 млн. грн. більше ніж у попередньому році (табл. 2.3). В 2007 році страхові виплати вже 27,8 млн. грн.

У 2006 році приріст збору премій зі страхування життя склав 72 %. У 2007 році обсяг чистих страхових премій зі страхування життя 450,5 млн. грн.

У 2007 році загальний обсяг сформованих страхових резервів зі страхування життя склав 563,8 млн. грн. (рис. 2.1). Роль цих коштів у насичені економіки України довгостроковими інвестиційними ресурсами постійно зростає.

 

 

Рис. 2.1. Сформовані резерви зі страхування життя станом на кінець періоду, млн. грн.

 

З 2001 року показник співвідношення страхових виплат к страховим платежам почав стрімко падати до 3,6 % в 2004 році. В 2005 році цей показник збільшився на 2,7 %, але в 2007 році року він становив 3,6 %.

У цілому, намітився незначний ріст, страхування життя в Україні. Це пов`язано з підйомом економічного добробуту населення, а також з інтенсивною роботою компаній по страхуванню життя, створених з 2001 по 2007 роки, що використовують сучасні форми і методи продажів страхових послуг. Незважаючи на це, є проблеми, які на наш погляд заважають розвитку страхування життя в Україні [23]:

             нестабільність політичної ситуації;

             відсутність надійних інвестиційних інструментів, а також відсутність гарантій збереження вкладених коштів;

             зміни в соціальній сфері, що у силу своєї невизначеності на даний час стримують розвиток страхування життя;

             інфляція, нестійкість національної валюти;

             відсутність вільних коштів у підприємств і населення;

             низька страхова культура населення, страхових посередників і деяких страховиків.

Показником, що характеризує ефективність страхування є показник – рівень виплат. Найвищий рівень виплат був у 1997 році і складав 125% потім він поступово почав падати до 92 % в 2001 році (рис. 2.2).

 

 

Рис. 2.2. Рівень страхових виплат по страхуванню життя за 1995 – І півріччя 2007 рр.

 

Таким чином, можна зробити висновок, що незважаючи на позитивні зрушення які здійснилися в останні роки, галузь страхування життя в Україні треба серйозно реформувати, враховуючи її теперішній стан, а також соціальне значення та притаманний цій галузі потужний інвестиційний потенціал.

Перспективи ринку страхування життя залежатимуть не тільки від кількісного чи якісного складу ринку, а й від подальшого розвитку законодавчої бази, що регулює страховий бізнес, а також від створення сприятливої системи оподаткування компаній та інституту страхових посередників.

 

2.2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»

 

ЗАТ «УАСК Аска-життя» було створено в березні 1996 року. «Аска-життя» входить до складу страхової групи «Аска», що є лідером страхового ринку України. «Аска-життя» займає активну позицію на українському страховому ринку, бере участь у розробці методичних документів, законів, нормативних актів, які дозволять страхуванню життя зайняти належне місце в економіці України.

Згідно з рейтингами Міністерства фінансів України «Аска-життя» традиційно належить до п’ятірки кращих компаній України, які здійснюють страхування життя [24].

У 2000 році голову правління «Аска-життя» було визнано переможцем у номінації «Страховик року - 2000».
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021