RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 франшиза страхування 


У практиці страхування застосовують кілька систем страхування. Загальноприйнятими вважають системи:

1) страхування за пропорційною відповідальністю;

 

2) відповідальності за першим ризиком;

 

3) граничної відповідальності.

 

1. Страхування за системою пропорційної відповідальності означає неповне, часткове страхування об'єкта. Використання цієї системи передбачає виплату страхового відшкодування, яке обчислюють за формулою

 

де у — страхове відшкодування; 5 — страхова сума за договором; УМ — вартісна оцінка об'єкта страхування; Т — фактична сума збитку.

 

За пропорційної системи виявляється участь страховика у відшкодуванні збитку. Ступінь повноти страхового відшкодування тим більший, чим менша різниця між страховою сумою й оцінкою об'єкта страхування.

 

2. Страхування за системою першого ризику передбачає виплату страхового відшкодування у розмірі збитку, але в межах страхової суми. За цієї системи весь збиток у межах страхової суми (перший ризик) компенсується повністю, а збиток понад страхову суму (другий ризик) взагалі не відшкодовується.

 

3. Система страхування за граничною відповідальністю передбачає відшкодування збитків страховиком у визначених межах. Визначається початковий (мінімальний) і кінцевий (максимальний) рівень збитку, який підлягає компенсації з боку страховика.

 

Частину збитків, які не відшкодовує страховик згідно з договором страхування, тобто власну участь страхувальника у покритті збитку виражають через франшизу, передбачену умовами договору страхування. Франшиза може бути визначена в абсолютних або відносних величинах до страхової суми. Можлива також франшиза, виражена у відсотках до збитку. Виділяють умовну (інтегральну) і безумовну (ексцедентну) франшизу.

 

При умовній (інтегральній) франшизі страховик звільняється від відповідальності за збиток, що не перевищує визначену суму франшизи, і повинен відшкодувати збиток повністю, якщо його розмір більший за суму франшизи. Наприклад, якщо умовна франшиза становить 2 тис. грн., а збиток, завданий страховою подією, рівний 1,5 тис. грн., то збиток страховик не відшкодовує, страхової виплати не проводить. Якщо збиток перевищує суму умовної франшизи і становить, наприклад, 2,1 тис. грн., то його відшкодовують повністю, тобто страховик виплатить страхове відшкодування у розмірі 2,1 тис. грн.

 

При безумовній (ексцедентній) франшизі збиток у всіх випадках відшкодовується за вирахуванням визначеної франшизи. Наприклад, страхова вартість майна (С) — 10 тис.грн, страхова сума договору страхування (S) рівна 8 тис. грн, безумовна франшиза (Фб) — 2 тис. грн., збиток унаслідок страхової події (У) становить 7 тис. грн. Тоді страхове відшкодування (В) розраховують за формулою:

 

2.5. Перестрахування і співстрахування

 

Перестрахування як самостійний інститут виникло з початком проведення страхових операцій. Відомо про існування перестрахової угоди, укладеної в 1370 р., коли перестрахування знадобилося при розміщенні страхування вантажів у рейсі Генуя (Італія) — Брюге (Бельгія). Є відомості про угоди, укладені на початку XIX ст. Перше перестрахувальне товариство, утворене лише для проведення перестрахувальник операцій, було засновано в 1846 р. "Колонія Реіншуранс" (м. Кельн, Німеччина).

 

Перестрахування — це страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика).

 

Страховик (цедент, перестрахувальник) зобов'язаний повідомити перестраховика про всі зміни свого договору зі страхувальником.

 

Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з перестраховиком договір про перестраховування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування.

 

Схема передачі страхового ризику

 

Рис. 2.1. Схема передачі страхового ризику.

 

Основною функцією перестрахування є вторинний розподіл ризику, завдяки якому проходить кількісне та якісне вирівнювання страхового портфеля. За формою взаємно взятих зобов'язань цедента і перестраховика договори перестрахування поділяють на договори:

 

— факультативного перестрахування;

 

— облігаторного перестрахування;

 

— факультативно-облігаторного перестрахування.

 

Процес перестрахування за цими договорами називається факультативним, облігаторним і факультативно-облігатор-ним, відповідно.

У договір страхування можуть бути внесені різноманітні застереження й умови, що звуться клаузулами (лат. clausula – виключення). Одним із таких застережень є франшиза, що встановлюється для визначення оптимального розміру страхового зобов’язання з виплати у договорах страхування, котрі укладаються за іншими, ніж страхування життя, видами страхування.

Франшиза є частиною можливої шкоди, що може бути заподіяна майновим інтересам страхувальника, яка залишається на відповідальності самого страхувальника і не підлягає відшкодуванню страховиком. Через те, що розмір франшизи означає частину збитку, який не відшкодовується страховиком, її конкретне значення визначається в договорі страхування на підставі згоди сторін. Франшиза звичайно встановлюється в абсолютній величині або у відсотках від страхової суми, але в деяких випадках може встановлюватися в частках від страхової вартості об’єкта страхування або від розміру реально отриманого збитку. Спосіб завдання франшизи повинен бути зафіксований у договорі страхування.

Франшиза буває двох видів – умовна і безумовна.

Умовна або інтегральна (невід’ємна) франшиза – умова звільнення страховика від відповідальності за збиток, що не перевищує розміру встановленої франшизи. Якщо збиток перевищує встановлену франшизу, то страховик зобов’язаний виплатити суму збитку повністю. Умовна франшиза може вноситися до договору страхування за допомогою запису "вільно від F відсотків за страховою сумою” (де F – величина відсотків від страхової суми).

Приклад. За договором страхування автотранспортного засобу встановлено, що страхова сума складає 75 тис. грн. При цьому франшиза складає 2%, або 1,5 тис. грн. Це означає, що страховик за кожним страховим випадком не буде відшкодовувати збиток, розмір якого менше 1,5 тис. грн.

Безумовна, або ексцедентна (та, що віднімається) франшиза означає, що страховий збиток за будь-яких умов завжди відшкодовується за відрахуванням встановленого відсотка франшизи.

Безумовна франшиза може записуватися в договорі страхування таким чином: "вільно від перших F відсотків за страховою сумою” (де F – відсотки від страхової суми, що завжди відраховуються із суми певного страхового збитку, якщо розмір цього збитку перевищує розмір безумовної франшизи). Якщо розмір збитку менше безумовної франшизи, страхова виплата не здійснюється.

Приклад. За договором страхування автомобіля встановлено, що страхова сума складає 100 тис. грн. і безумовна франшиза складає 1%, або 1 тис. грн. Це означає, що збиток, розмір якого не перевищує 1 тис. грн. за кожним страховим випадком, взагалі не спричиняє страхової виплати, а збиток в розмірі більше 1 тис. грн. за кожним страховим випадком спричиняє виплату страхового відшкодування з відрахуванням із суми завданого збитку суми 1 тис. грн.

Рис. 1.12 ілюструє поняття умовної і безумовної франшизи та особливості їхнього застосування. Так, перший збиток UC1, що перевищує розмір франшизи (UC1 > F), для умовної франшизи відшкодовується повністю, а для безумовної франшизи – в обсязі SВ = UC1 - FБ. Другий збиток UC2, що за розміром не перевищує франшизу (UC2 ? F), не відшкодовується в обох випадках.

Франшиза може встановлюватися окремо для частин об’єкту страхування, для кожного виду застрахованої шкоди, для кожного страхового випадку чи сукупно. Франшиза для одного об’єкта страхування визначається за кожним страховим випадком окремо без урахування попереднього значення завданої шкоди, тобто не акумулюється від одного страхового випадку до іншого і не може бути застрахована іншим страховиком (за виключенням деяких випадків страхування дуже дорогих об’єктів - наприклад, засобів повітряного транспорту).

Якщо страхова шкода залежить від часу дії наслідків страхового випадку, то франшиза може визначатися у одиницях часу, впродовж яких здійснюється завдання такої шкоди.

Приклад. При страхуванні особи від нещасного випадку з умовою виплати 5% від страхової суми за кожний день підтвердженої відповідним чином спричиненої нещасним випадком тимчасової непрацездатності цієї особи, може встановлюватися умова "Без сплати за перші чотири дні тимчасової непрацездатності”. При цьому за п’ть і більше днів підтвердженої непрацездатності виплата цій особі буде здійснюватися у повному обсязі.

Наявність франшизи визначається прагненням страховика:

• запобігати відшкодуванню збитків, які мають неймовірносний характер і можуть бути передбачені внаслідок наперед відомих властивостей об’єкту страхування зазнавати природного збитку (биття скляних виробів або гниття швидкопсувних продуктів при їхньому транспортуванні, випаровування, іржавіння, інші види природного зносу і т.і.);

• не відшкодовувати збитки, що відповідають постійним та(або) незначним ушкодженням об’єкта, вартість яких дорівнює або сумірна з рівнем витрат страховика на експертизу цих ушкоджень;

• дисциплінувати страхувальника щодо більш ретельного виконання останнім умов договору страхування, дотримання ним принципу граничної сумлінності шляхом дбайливого ставлення до об’єкту страхування та запобігання настанню незначних збитків, по яких страховик звільнюється від страхових зобов’язань (при цьому підвищується ймовірність виявлення й усунення причин появи і більш значних збитків);

• компенсувати частину майбутніх можливих витрат на експертизу страхових випадків, які можуть статися, по укладених договорах страхування;

• захиститися від можливих проявів шахрайства страхувальника для незаконного отримання останнім відшкодувань по неіснуючих збитках невеликого розміру.

Рис.1.12. Ілюстрація визначення сум страхових виплат для умовної (А) та безумовної (Б) франшиз Крім того, франшиза зменшує вартість страховки, тому що встановлення франшизи можна представити еквівалентом зменшення страхової суми. А ця умова повинна передбачати пропорційне зменшення розміру страхової премії для того, щоб зберегти принцип еквівалентності зобов’язань страховика і страхувальника при незмінності розміру страхового тарифу (розмір останнього є об’єктивним кількісним показником страхового ризику і не залежить від того, чи домовилися страховик і страхувальник про застосування франшизи у договорі страхування, чи ні).

Наявність франшизи скорочує кількість дрібних претензій, спрощуючи розрахунки страховика із страхувальником у випадку заподіяння дрібних збитків об’єкту страхування, підтримує стійкість страхових операцій шляхом економії коштів страхового фонду, а також підвищує відповідальність страхувальника за виконання умов договору страхування, що в цілому сприяє оптимізації виконання страхових зобов’язань.

Франши́за (в страховании) — предусмотренное условиями страхования (перестрахования) освобождение страховщика (перестраховщика) от возмещения убытков страхователя (перестрахователя), не превышающих заданной величины. Франшиза бывает условной и безусловной. Также выделяют временну́ю и совокупную франшизы, минимальный размер ущерба, на который распространяется страховое покрытие. Франшиза может быть выражена как пропорциональная доля (в процентах от страховой суммы, либо убытка) либо как абсолютная величина (в денежном выражении). Размер франшизы и её тип устанавливаются договором или правилами страхования.

 

При условной франшизе:

— если размер ущерба не превышает установленный договором размер франшизы, то страховое возмещение не выплачивается;

— если размер ущерба превышает установленной договором размер франшизы, то страховое возмещение выплачивается в полном объёме;

При безусловной франшизе:

— во всех случаях из размера страхового возмещения вычитается установленный договором размер франшизы.

Содержание

 

    1 Условная франшиза

    2 Безусловная франшиза

    3 Временна́я франшиза

    4 Высокая франшиза

    5 Динамическая франшиза

    6 Ссылки

 

Условная франшиза

 

Если убыток по страховому случаю, при наличии условной франшизы, не превысил её оговорённого в договоре размера, то страховщик по такому убытку не выплачивает страхового возмещения. В том случае если убыток превысил размер франшизы, то такой убыток возмещается полностью.

 

В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза (условная или безусловная).

 

Франшиза определяется в денежном выражении или в процентах от страховой суммы и подлежит учёту при расчёте страхового возмещения при каждом страховом случае:

 

Например, если при страховой сумме 100 р. установлена условная франшиза 15 р., то в случае, если размер убытка составляет 10 р., такой убыток не подлежит возмещению (так как сумма убытка меньше условной франшизы). Однако, если при тех же исходных условиях размер убытка составит 20 р., возмещению страховщиком будет подлежать вся сумма в 20 рублей.

Безусловная франшиза

 

Безусловная франшиза — это часть убытка, не подлежащая возмещению страховщиком и вычитаемая при расчёте страхового возмещения, подлежащего выплате страхователю, из общей суммы возмещения. Сама же «Франшиза» определяется в денежном выражении или в процентах от страховой суммы и подлежит учёту при расчёте страхового возмещения

 

Например, при страховой сумме 100 р. установлена безусловная франшиза 15 р. В случае, если размер убытка составляет 10 р., то такой убыток не подлежит возмещению (так как сумма убытка меньше безусловной франшизы).

 

Однако, если при тех же исходных условиях размер убытка составит 20 р., возмещению страховщиком будет подлежать сумма 5 р. (то есть, 20 р. − 15 р. = 5 р.).

 

Если размер безусловной франшизы определяется как пропорциональная доля убытка, то установленный размер безусловной франшизы в любом случае вычитается из суммы страхового возмещения.

 

Например, при страховой сумме 100 р. установлена безусловная франшиза 15 % от страхового убытка. В таком случае, если размер убытка составляет 20 р., то размер страхового возмещения составит 17 рублей. (то есть, 20 р.*(100 % — 15 %) = 17 р.).

Временна́я франшиза

 

При временно́й франшизе, страховое возмещение не выплачивается, если срок действия оговоренного обстоятельства, могущего привести к наступлению страхового случая, был менее установленного. Временная франшиза обозначается в единицах исчисления времени. Если в договоре не определён тип временной франшизы (условная или безусловная), то она считается условной, то есть убытки, возникшие вследствие действия оговоренного обстоятельства дольше установленного срока, подлежат возмещению как если бы временная франшиза отсутствовала.

Высокая франшиза

 

Помимо прочего, договоры страхования, в особенности крупные имущественные, могут содержать условие о высокой франшизе, имея в виду её размер. Обычно уровень такой франшизы начинается от USD 100 000, редко — ниже. Суть высокой франшизы состоит в том, что страховая компания возмещает убыток сразу целиком и в полном объёме, получая от страхователя возмещение в размере этой франшизы после восстановления имущества. К дополнительным преимуществам использования высокой франшизы можно также отнести обязанность защищать интересы страхователя в суде, каковая отсутствует в случае использования собственного удержания на сопоставимом уровне.

 

В российском гражданском законодательстве отсутствуют правила о франшизе. Возможность применения такого условия основана на принципе свободы договора, а само условие о франшизе, спокойно воспринимается в судебной практике, в том числе, как обычай делового оборота: в большинстве договоров страхования не содержится подробного определения понятия «франшизы», однако, суды определяют размер выплаты с учётом франшизы, если в договоре имеются слова и выражения, подтверждающие достижение соглашения относительно франшизы и о её размере. При этом достаточно использования одного только названия этого термина.

 

О попытке признания условия о франшизе недействительным имеется постановление ФАС ДВО от 11 февраля 2005 г. N Ф03-А51/04-1/4415. Во взыскании со страховой компании страхового возмещения по договору страхования на основании недействительности условия о безусловной франшизе было отказано, поскольку суд не усмотрел несоответствия существу договора страхования и действующему законодательству условия о применении франшизы именно с учётом принципа свободы договора.

Динамическая франшиза

 

Сумма ущерба, не подлежащего возмещению Страховщиком, изменяется динамически. Структура динамической франшизы отличается в разных компаниях. Например: 1-ый страховой случай возмещается полностью. 2-ой полностью. 3-й — сумма выплаты уменьшается на 10 %. 4-й сумма выплаты уменьшается на 15 %.
Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020