RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування підприємницьких ризиків 


При залученні додаткового фінансування на підприємство, страхування виступає важливою, якщо не обов'язковою умовою отримання фінансування. При отриманні банківського кредитування, необхідна наявність застави


Підприємницька діяльність в основі своїй є ризикованою. В першу чергу, причиною тому є руйнівний вплив стихійних сил природи чи негативні наслідки інших надзвичайних подій (пожарів, вибухів, епідемій, травматизма та ін.). Тому провадження безперерної, успішної діяльності можливе не тільки за умов попередження, подолання та локалізації стихійних та інших лих, а також при безумовному відшкодуванні нанесених збитків. Механізм такого відшкодування забезпечується страхуванням визначених ризиків. Воно дає можливість розподілити масштабні втрати в часі та просторі між зацікавленими у страхуванні особами і, чим більша їх кількість, тим дешевшим і ефективнішим є для них є страховий захист.

Згідно з Законом України "Про страхування" (в останній редакції від 4 жовтня 2001р.) страхування - вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Існують дві форми страхування: обов'язкова та добровільна. Основними характеристиками обов'язкового страхування є його законодавча регламентація. Законом встановлюються: перелік об'єктів, що підлягають страхуванню, розмір страхових платежів, розмір страхового відшкодування, права та обов'язки страховика та страхувальника. Перелік обов'язкових видів страхування визначається Законом України "Про страхування". Однією з передумов виникнення обов'язкового страхування був зихист загальнодержавних інтересів (захист оточуючого середовища та населення від негативних наслідків стихійних лих, катастроф, техногенних аварій; захист працівників, професії яких пов'язані з підвищеним ризиком та ін.)

Добровільне страхування - це страхування на основі договору між страхувальником та страховиком, загальні умови і порядок здійснення якого визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог Закону "Про страхування". Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору відповідно до законодавства. Саме розвиток добровільного страхування є індикатором усвідомлення населенням та підприємницькими структурами ролі та необхідності страхування. Воно відображає реальні потреби страхувальників у страховому захисті, оскільки в його основі лежить принцип добровільності.

За об'єктами страхування виділяють наступні види страхування:

          майнове (пов'язане з володінням, користуванням та розпорядженням майном);

          особисте (страхування життя, здоров'я, працездатності та додаткової пенсії страхувальника чи застрахованої особи);

          страхування відповідальності (передбачає відшкодування шкоди, заподіяної страхувальником третій особі чи її майну).

страховик - це страхові компанії, що надають послуги зі страхування. В Україні здійснювати страхову діяльність дозволено лише страховикам-резидентам;

страхувальник - юридичні чи фізичні особи, які уклали договір страхування зі страховиками (при добровільному страхуванні) або є ними згідно з законодавством (при обо'язковому страхуванні).

вигодонабувач - визначені в договорі страхувальником юридичні чи фізичні особи, які можуть зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування.

страховий ризик - подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності і випадковості настання, а страховий випадок - подія, що передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (при страхуванні життя) / страхового відшкодування (при інших видах страхування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник.

страховий платіж / страхова премія - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно договору страхування.

франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування і приблизно відповідає затратам страховика на визначення суми збитку.Франшиза звільняє страховика від сплати незначного збитку в розмірі франшизи і дозволяє йому спростити процедуру відшкодування збитку, а отже, і зменшити тарифні ставки. Франиза може встановлюватись у відсотках до страхової суми або у твердих сумах і може бути умовною або безумовною. При умовній франшизі не відшкодовується сума збитку, що не перевищує розмір встановленої фрааншизи, якщо сума збитку перевищує розмір франшизи, то відшкодовується вся сума збитку. При безумовній франшизі, її розмір завжди вираховується.

При залученні додаткового фінансування на підприємство, страхування виступає важливою, якщо не обов'язковою умовою отримання фінансування. При отриманні банківського кредитування, необхідна наявність застави.

Найрозповсюдженою заставою є майно підприємства. Воно, відповідно до Закону України "Про заставу", повинно бути застрахованим за кошти підприємства і на користь кредитора. За кордоном розповсюджена також практика кредитування під заставу полісу страхування фінансових ризиків або полісу страхування життя позичальника.

Отримання обладнання за договором лізингу також передбачає страхування об'єкту лізингу.

Страхування врожаю та поголів'я тварин є необхідною передумовою отримання кредиту фермерським господарством. Тому нижче будуть розглянуто: загальні умови та принципи страхування майна підприємства, зокрема страхування автомобілів, які нерідко виступають заставою при отриманні кредиту, страхування сільськогосподарських ризиків, національна специфіка страхування фінансових ризиків; а також, поради щодо вибору страхової компаніїстрахування сільськогосподарських ризиків.

Страхування майна юридичних осіб

 На страхування приймаються:

          будівлі, споруди;

          промислове обладнання;

          виробничий та господарський інвентар;

          товарно-матеріальні цінності;

          готова продукція, продукція в обороті, продукція на складі;

          електронне обладнання.

Як правило на страхування не приймаються: будинки в аварійному стані, а також ті, що не здані в експлуатацію, об'єкти незавершеного виробництва, предмети, факт загибелі яких важко з'ясувати (грошові знаки, цінні папери, віроби з догоцінних металів, рідкісні та антикварні предмети, предмети релігійного культу, документи, рукописи та ін.)

Згідно з договором страхування відшкодовуються збитки від втрати, пошкодження чи загибелі майна внаслідок таких причин:

          пожежі, удару блискавки, вибуху, падіння пілотованих літаючих об'єктів чи їх уламків, впливу води, внаслідок пошкодження водопостачальних, каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежогасіння;

          стихійного лиха;

          протиправних дій третіх осіб;

          задимлення;

          механічного ушкодження.

За бажанням клієнта, договір страхуванням може передбачати відшкодування втрат понесених підприємством через вимушений перериву у виробництві, що стався внаслідок настання страхових подій, передбачених договором страхування. Відшкодуванню підлягають як прямі витрати страхувальника, які він продовжує здійснювати в період простою, так і втрата прибутку, який він міг би отрамати за звичайних умов здійснення своєї діяльності.

 

Страхова сума при страхуванні майна встановлюється виходячи з дійсної або нової відновної вартості застрахованого майна на момент настання страхового випадку. Якщо розмір страхової суми, встановленої в договорі страхування, виявиться меншим за вартість майна на дату настання страховогу випадку, то виплата страхового відшкодування буду здійснюватися пропорційно до співвідношення страхової суми і вартості застрахованого майна. Якщо страхова сума виявиться більшою за вартість застрахованого об'єкта, страхове відшкодування все одно буде здійснене, в межах реально понесених втрат. В даному випадку, за згодою сторін, може бути здійснений перерахунок страхової премії в бік її зменщення.

Вартість страхування залежить від об'єкту страхування:

          для будівель і споруд - 0,3-0,5%;

          для промислового обладнання - 0,4-1%;

          для електронного обладнання - 07-1,5%;

          для товарів в обігу та оборотних активі - 0,4-2%.

Розмір франшизи встановлюється на рівні 5%. Із збільшенням франшизи ціна страхування зменшуватиметься.

Іноді страхові компанії можуть піти на зустріч при зниженні ціни страхування, за умови, що вони зменшують свою відповідальність, тому при підписанні договору страхування особливу увагу слід звернути на умови, за якими страхова компанія може відмовити у виплаті страхового відшкодування.

Виплата страхового відшкодівання

Величина страхового відшкодування буде визначатися, виходячи з розміру збитку за вирахуванням франшизи.

Виплата срахового відшкодування здійснюється після того, як повністю будуть встановлені причини і розміри збитку. Страхове відшкодуваня виплачується страховою компанією протяго в середньому від 10 до 30 днів після подання необхідних документів. Перелік документів, що підтверджують факт настання страхового випдку і розмір збитку, залежить від застрахованого ризику та обставин події. В окремих випадкам, коли прооміжок часу між датою встановлення факту настання страхового випадку і датою визначення остаточного розміру збитку перевищує визначений період, можлива виплата частини страхового відшкодування.

Після виплати страхового відшкодування, страхова сума за договором зменшується на суму виплаченого відшкодування. Підприємства для поновлення страхової суми може внести додаткову страхову премію.

Строк страхування

Страхування майна зазвичай страхується строком на один рік. За бажанням клієнта страховий договір може укладатись і на коротший термін, однак ціна страхування буде більшою. Наприклад, при страхуванні майна на півроку, що становить 0,5 річного періоду, до страхового тарифу застосовується коефіцієнт 0,7.Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021