RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страховий поліс 


Страхови́й по́ліс (policy) — письмова угода між страхувальником і страховиком, яка засвідчує, що страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або в межах страхової суми відшкодувати збиток страхувальникові чи іншій особі, зазначеній у полісі. За умови сплати страхових платежів у визначені строки поліс має містити: назву документа, реквізити страховика, прізвище або назву страхувальника, його адресу, перелік об'єктів страхування, розмір страхової суми, перелік страхових випадків, розмір тарифу, а також страхових платежів, термін їх сплати, строк дії договору, права й обов'язки сторін, інші умови, підписи сторін.

Економічно розвинуте суспільство не може існувати без страхування, яке є невід'ємною частиною суспільних відносин, гарантом благополуччя і стабільного розвитку. Можна із впевненістю припустити, що однією із умов формування людського суспільства була потреба в забезпеченні безпеки, заснованої на інстинкті самозбереження. Відносини, що виникають між особами, зацікавленими у страхуванні свого життя, майна, відповідальності та інших майнових інтересів, що не суперечать чинному законодавству України (страхувальниками), з однієї сторони, та особами, які здійснюють страхування (страховиками), з іншої, опосередковуються договором страхування. Таким чином, цей договір є правовим засобом, який опосередковує процес надання страхової послуги страховиком страхувальникові.

Розвиток суспільства та конкуренція на ринку страхування призвели до створення якісно нових страхових продуктів, що, в свою чергу, спричинило на практиці розробку нових договорів страхування та необхідність їх врегулювання на законодавчому рівні.

Метою даної роботи є дослідження правової природи договору страхування який супроводжується видачею страхувальникові страхового полюса. Для її реалізації необхідно висвітлити наступні питання: 1) соціально-економічну суть страхування та його правове регулювання; 2) зміст страхового полюса, його структура; 3) основні види страхування; 4) групи ризиків у ЗЕД.

...

Розділ І. Сутність страхування зовнішньоекономічної діяльності

1.1. Соціально-економічна сутність страхування та його правове регулювання

 

Соціально-економічна суть страхування полягає в тому, що за рахунок внесків, здійснюваних юридичними особами та громадянами, створюються страхові фонди, що використовуються для компенсації шкоди особам, які постраждали внаслідок стихійних лих. нещасних випадків або інших передбачених у законі подій.

Страхування може бути добровільним або обов'язковим.

Страхування виконує ряд функцій:...

...

1.2. Основні поняття страхування

 

Згідно зі ст.1 Закону про страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових ризиків), на випадок страхування. Учасниками страхового зобов'язання, які пов'язані між собою правами та обов'язками, є, з одного боку, страховик, а з другого — страхувальник.

Страховики здійснюють страхову діяльність через страхових посередників — страхових агентів та брокерів.

Страховий ризик — це ймовірність настання певної події, у зв'язку з якою проводиться страхування.

Страховий випадок — це передбачена законодавством або договором подія, з настанням якої виникає обов'язок страховика виплатити страхову суму чи страхове відшкодування страхувальникові або іншій третій особі (вигодонабувачеві).

...

1.3. Види страхування

 

Розрізняють такі види страхування:

- майнове страхування, об'єктом якого є різноманітні матеріальні цінності;

- особисте страхування, де основою економічних відносин є події в житті фізичних осіб;

- страхування відповідальності, предметом якого є найрізноманітніші зобов'язання страхувальника щодо відшкодування збитків (шкоди) третім особам.

Страхування може проводитися добровільно, на основі угоди сторін, а також в обов'язковому порядку, коли це передбачено відповідним законодавством.

...

1.4. Страховий захист

 

Страховий захист - це:

- економічна категорія, що відображає сукупність розподільних і перерозподільних відносин, пов язаних із подоланням або відшкодуванням втрат, завданих суспільному виробництву та життєвому рівню населення стихійними лихами й іншими надзвичайними подіями. Ці відносини зумовлюють об'єктивну необхідність формування страхового фонду суспільства;

- сукупність перерозподільних відносин щодо подолання і відшкодування збитків, а також надання матеріальної допомоги громадянам під час втрати чи пошкодження конкретних матеріальних об'єктів або втрат у сімейних доходах населення у зв'язку з втратою здоров'я та іншими подіями.

Страховий захист як економічна категорія характерна для всіх суспільно-економічних формацій. Він пов'язаний з вічною категорією випадку, із ризикованим характером суспільного виробництва, із дією ...

...

Розділ ІІ. Страховий поліс

2.1. Поняття та зміст страховий договорів

 

Згідно положень чинного законодавства договір страхування це письмова, угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.

Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.

Договір страхування повинен містити:...

Згідно чинного законодавства договір страхування є основним юридичним (нормативно-правовим) документом, що регулює відносини між сторонами і являє собою угоду двох або кількох осіб, спрямовану на встановлення; зміну або розірвання між ними правових зв'язків (прав і обов'язків).

У Законі «Про страхування» договір страхування визначається як письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток ...

...

2.2. Основні умови страхового полісу

 

Страховий поліс (від французького «police» - розписка) - це документ (іменний чи на пред'явника), що видається страхувальнику і безпосередньо засвідчує факт страхування за договором (добровільне) або підтверджує умови обов'язкового страхування згідно з чинним законодавством (без укладання договору) та містить зобов'язання страховика виплатити страхувальнику у разі настання страхового випадку визначену умовами договору страхування певну суму коштів (страхову компенсацію чи відшкодування).

Правове значення страхового полісу полягає в тому, що він поєднує в собі значення документа, який згідно з умовами законодавства надає договору письмової форми, передає згоду страхувальника на пропозицію страховика укласти договір і є доказом укладання, фактичного існування страхового договору, до того ж із заданими правилами страхування.

Умови полісу визначають відносини між сторонами, тому вони обов'язково містять права й обов'язки тих й інших. У Законі «Про страхування» докладно висвітлені реквізити, які мають бути в страховому полісі (свідоцтві): ...

...

2.3. Структура полісу

 

Структура полісу така:

Перша частина: Заголовок (назва документа, реквізити страховика та страхувальника, зазначення об’єкта страхування);

Друга частина: Преамбула складається з трьох частин:...

Третя частина: Загальна, робочі статті в яких визначають зміст, характер та умови страхового покриття.

...

Розділ ІІІ. Основні групи ризиків у зовнішньоекономічній діяльності

 

3.1. Страхування зовнішньоекономічних ризиків

 

Страхування зовнішньоекономічних ризиків - це, комплекс видів страхування, що забезпечують захист інтересів вітчизняних і закордонних учасників тих або інших форм міжнародного співробітництва.

...

3.2. Специфіка страхування вантажів при експортно-імпортних операціях

 

Сьогодні при виконанні міжнародних перевезень застосовуються два види страхування: обов'язкове і добровільне. Метою страхування зовнішньоторговельних вантажів є покриття збитків, що можуть виникнути внаслідок часткової втрати, ушкодження або повної втрати товарів при доставці їх від вантажовідправника до вантажоодержувача.

Об'єктом транспортного страхування може бути як сам вантаж, так і майнові інтереси, юридично пов'язані з перевезенням вантажу (наприклад, очікуваний прибуток і комісія, фрахт та інші витрати, пов'язані з перевезенням).

Правилами транспортного страхування вантажів при міжнародних перевезеннях передбачається три види умов страхування:...

...

Страховий поліс. Висновки та пропозиції

 

В даній контрольній роботі було розглянуто таке важливе питання як страховий поліс.

В першому розділі контрольної роботи було розкрито соціально - економічну сутність страхування, розкрито його правове регулювання.

Соціально-економічна суть страхування полягає в тому, що за рахунок внесків, здійснюваних юридичними особами та громадянами, створюються страхові фонди, що використовуються для компенсації шкоди особам, які постраждали внаслідок стихійних лих. нещасних випадків або інших передбачених у законі подій.

Майнові та особисті немайнові відносини, що виникають внаслідок страхування, регулюються нормами статей 998—1018 ЦК України, Законом України "Про страхування", правилами окремих видів страхування, що встановлюються відповідними чинними нормативними актами законодавства України.

Було розкрито основні поняття страхування, дано визначення основних понять як страхова сума і франшиза.

В другому розділі було досліджено правову природу договору страхування. Договір страхування є самостійним цивільно-правовим договором, який поєднує, як загальні ознаки, властиві будь-якому цивільно-правовому договору про надання послуг, так і особливі (публічність; договір на користь третьої особи; договір приєднання). Основним доказом факту укладення договору страхування є страховий поліс. Останній не може визнаватися цінним папером.

Договір страхування в системі цивільно-правових договорів належить до договорів про надання послуг, він є оплатним договором, оскільки діям страхувальника відповідає обов'язок страховика вчинити зустрічну дію.

Даний договір є двостороннім, оскільки у кожної із його сторін виникають права та обов'язки. Він є реальним, оскільки набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не встановлено договором.

В цьому ж розділі було розглянуто основні умови страхового полісу та його структуру.

В третьому розділі контрольної роботи було розкрито основні групи ризиків у зовнішньоекономічній діяльності і їх страхування страховими організаціями, розкрита специфіка страхування вантажів при експортно-імпортних операціях.

 

Література:      

Коментарі:       

Контрольна "Страховий поліс" з дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність"

. Робота поділена три розділи. В контрольній роботі висвітлені такі основні питання: Сутність страхування зовнішньоекономічної діяльності; Страховий поліс (сутніть та структура); Основні групи ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. Робота оформлена згідно стандартів. Ключові слова: страховий поліс, страхування, поліс.
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021