RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 договір страхування реферат 


Зміст

Введення

Глава 1. Загальні положення договору страхування

1.1 Поняття та види договору страхування

1.2 Елементи договору страхування

Глава 2. Договір майнового страхування і його види

2.1 Поняття і основні елементи договору майнового страхування

2.2 Види договору майнового страхування

2.3 Порядок укладення, зміни та припинення договору майнового страхування

Глава 3. Деякі проблеми договору майнового страхування та шляхи їх вирішення

Висновок

Бібліографія

 

Введення

Актуальність дослідження обумовлена ​​зростаючою роллю страхування, як головного інструмента (засобу) зниження ступеня ризику в умовах ринкової економіки. Динамічний розвиток страхування в сучасній Росії пов'язано з розвитком комерційного страхування і, перш за все, майнового страхування. Так, поряд з раніше застосовувалися видами страхування майна розвиваються і удосконалюються такі види страхування, як страхування підприємницьких ризиків, страхування цивільної відповідальності.

Паралельно з розвитком послуг майнового страхування відбувається і вдосконалення страхового законодавства. Інститут страхування знаходиться в стадії становлення. Російський страховий ринок активно розвивається, але його розвиток у деяких випадках обмежується недосконалістю правового регулювання страхових відносин. Наявність прогалин і суперечностей між різними нормативними актами вимагають системного наукового вивчення і страхового права в цілому, і субінститута майнового страхування зокрема.

При цьому треба враховувати і та обставина, що питома вага договорів майнового страхування в загальному обсязі страхування значно перевищує особисте страхування, у тому числі за такими критеріями, як загальна сума страхових внесків, так і загальна сума проведених страхових виплат.

В даний час безліч питань у теорії і практиці пов'язане з майновим страхуванням.

Виходячи з вищесказаного, можна впевнено стверджувати, що розвиток майнового страхування є на сьогоднішній день однією з найактуальніших тем правової доктрини.

Метою цієї роботи є дослідження основних положень, що стосуються правових проблем страхового правовідносини як соціально-правового інституту і, зокрема, майнового страхування.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

розкрити сутність страхування як особливого виду економічної діяльності,

визначити правовий статус суб'єктів страхування, вказати об'єкти цивільних прав, щодо яких може виникнути страховий інтерес;

дати поняття договором майнового страхування, розкрити його основні елементи;

вивчення окремих видів договорів у майновому страхуванні, правового становища їх учасників, склад і зміст прав та обов'язків;

охарактеризувати порядок укладення, зміни та припинення договору майнового страхування,

виявити мають правові проблеми реалізації договору майнового страхування; на основі цього сформулювати пропозиції щодо їх вирішення.

Об'єктом дослідження цієї роботи є суспільні відносини, що виникають з приводу майнового страхування.

Предметом дослідження виступає договір майнового страхування, а також нормативно-правові акти, що регулюють майнове страхування.

Сучасна правова література по страхуванню тільки починає своє становлення, і до останнього часу юридичні роботи з даної тематики були рідкістю. В останні роки з'явився цілий ряд наукових праць, спеціально присвячених правовим проблемам національного страхування і окремим його положенням зокрема. До їх числа відносяться, в першу чергу, наукові праці В.С. Білих. Тим не менш, слід визнати, що юридичних робіт у цій області наукового дослідження ще недостатньо. Про це також свідчить і відсутність комплексних досліджень правових проблем у майновому страхуванні.

Теоретичну основу дослідження склали наукові праці російських правознавців і цивілістів В.Ю. Абрамова, В.С. Білих. При написанні роботи використовувалася також спеціальна економічна література, представлена ​​роботами І.Т. Балабанова, А.І. Балабанова та ін

Структура роботи складається з вступу, трьох розділів, які об'єднують п'ять параграфів, висновків та бібліографії.

 

Глава 1. Загальні положення договору страхування

1.1 Поняття та види договору страхування

Договір страхування - це угода між страховиком і страхувальником, в силу якого страховик зобов'язується при виникненні страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено договір, в межах визначеної договором страхової суми, а страхувальник зобов'язується сплатити обумовлені договором страхові внески у встановлені терміни. Договір страхування регулює відносини, що виникають між сторонами в результаті страхування

Страхування - відносини по захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень при настанні певних страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками із сплачених страхових премій (страхових внесків), а також за рахунок інших коштів страховиків [1 ].

Під перерозподілом ризиків серед страхувальників слід розуміти процес, при якому потенційний ризик нанесення шкоди майновим інтересам кожного страхувальника розподіляється на всіх і, як наслідок, кожен страхувальник стає учасником компенсації фактично нанесеного збитку.

Страхова діяльність пов'язана із забезпеченням страхового захисту носіїв майнових інтересів - страхувальників - шляхом перерозподілу пов'язаних з їх діяльністю страхових ризиків.

Страхування пов'язано з компенсацією збитків або шкоди, завданої майновим інтересам страхувальників у грошовій формі.

Акумулюються на досить тривалий період часу страхові резерви - це важливий кредитний ресурс економіки, оскільки потреба в них як у джерелі, що забезпечує наявність коштів для страхових виплат, виникне в майбутньому. Практика діяльності закордонних страхових компаній свідчить про те, що розміри їхніх інвестицій у різні сектори економіки поступаються тільки розмірами вкладень, які здійснюють банки. [2]

Правові норми, що регулюють страхові відносини, містяться в нормативних актах різної галузевої приналежності: конституційному, адміністративному, податковому, екологічному та інших галузях права, але пріоритетне значення мають акти цивільного законодавства, що визначають найважливішу частину страхових відносин - зобов'язання зі страхування.

Норми Цивільного Кодексу регулюють цивільно-правові страхові відносини - зобов'язання зі страхування, встановлюючи для будь-якої їх різновиди загальні правила. Тому Цивільний кодекс, перш за все, слід відносити до загальних нормативним джерел страхового права.

Наступним за рівнем є спеціальний Закон від 27.11.1992 № 4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" [3]. Закон містить норми, що визначають вимоги, яким повинні задовольняти страхові організації, правила ліцензування їх діяльності, правила забезпечення стійкості фінансового положення страхових організацій, нагляд за їх діяльністю. У той же час Закон містить визначення ряду основних страхових понять, що відносяться до цивільно-правових відносин у сфері страхування. Ці визначення зберігають своє значення і для цивільного права, оскільки дані поняття (терміни) використовуються при регулюванні страхових відносин цивільного права та вирішенні виникаючих з них цивільно-правових спорів.

Важливу роль у системі джерел страхового права відіграють інші правові акти - укази Президента РФ і постанови Уряду РФ.

Соціальне страхування - це механізм реалізації соціальної політики держави, основа системи соціального захисту населення. Соціальне страхування можна визначити як систему відносин з перерозподілу національного доходу, що полягають у формуванні за рахунок обов'язкових страхових внесків працівників і роботодавців спеціальних страхових фондів та використання коштів цих фондів для компенсації втрати трудового доходу або його підтримки внаслідок дії певних універсальних страхових ризиків.

Соціальне страхування є некомерційним, воно не переслідує мети отримання прибутку. Всі доходи, що надходять до фондів соціального страхування спрямовуються на соціальні цілі.

Система соціального страхування Росії включає чотири галузі: державне соціальне страхування, обов'язкове страхування від нещасних випадків, обов'язкове медичне страхування, обов'язкове пенсійне страхування.

Страхування, пов'язане з надзвичайними подіями, ситуаціями, можна розділити на такі галузі, як:

особисте страхування;

майнове страхування;

страхування відповідальності;

страхування підприємницьких ризиків.

Особисте страхування - галузь страхування, об'єктом якої виступають життя, здоров'я, працездатність людини, а також форма організації заощаджень до певного віку, встановленого строку або на певні цілі (страхування на дожиття, страхування пенсій тощо).

Договір особистого страхування - це цивільно-правова угода. За даним договором страховик зобов'язується через здобуття ним страхових внесків у разі настання страхового випадку відшкодувати в зазначені терміни завдані збитки або здійснити оплату страхового капіталу ренти або інших передбачених виплат.

До майнового страхування належить страхування майнових інтересів, пов'язаних з матеріальними цінностями.

Договір страхування є оплатним. Ця його особливість становить один з конституційних ознак, досить чітко виражений у визначенні договорів майнового і особистого страхування (відповідно до ст. Ст.929, 934, 954 ЦК України і ст.11 Закону РФ "Про організацію страхової справи в Російській Федерації").

Договір страхування відповідає нормі п.1 ст.957, яка пов'язує вступ договору страхування чинності з моментом сплати страхової премії або першого її внеску. Ця норма є диспозитивної. Отже, договір, якщо тільки в ньому не буде передбачено інше, тобто вступ в силу з моменту досягнення згоди сторін, повинен розглядатися як реальний.

Договір страхування набуває рис умовної угоди, так як право страхувальника вимагати від страховика відшкодування збитків (сплати страхової суми) виникає лише з моменту настання страхового випадку. Страховий випадок володіє ще однією притаманною умовної угоді особливістю. Мається на увазі, що і умова, і страховий випадок в рівній мірі представляють собою обставини, щодо яких невідомо, настануть вони чи не наступлять (ст.157 ЦК України).

Договір страхування є ризиковим договором. Ця умова є визначальним для страхування.

Нарешті, договір страхування завжди строковий. Виходячи з прямої залежності терміну дії договору і вартості страхування, законодавець (ст.942 ЦК України) відносить умова про термін до істотних умов договору страхування.

Договір набуває чинності з моменту оплати страхувальником одноразового внеску або першого страхового внеску при оплаті в розстрочку.

1.2 Елементи договору страхування

Сторонами зобов'язання зі страхування завжди є страховик і страхувальник. Страхувальником є ​​той, хто звертається за страхуванням, а страховиком - особа, яка бере на себе обов'язок виплатити страхувальнику страхове відшкодування при настанні страхового випадку. Страховим випадком є ​​вчинилося подія, передбачена договором страхування або законом, з настанням якої виникає обов'язок страховика зробити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі або вигодонабувачу. Страховий випадок повинен мати ознаки ймовірності та випадковості його настання.

Коло учасників страхових правовідносин ширше. У нього згідно п.1 ст.4.1 Закону про організацію страхової справи входять:

страхувальники, застраховані особи, вигодонабувачі;

страхові організації;

товариства взаємного страхування;

страхові агенти;

страхові брокери;

страхові актуарії;

федеральний орган виконавчої влади, до компетенції якого відноситься державний нагляд за діяльністю суб'єктів страхової справи.

Вигодонабувачем іменується третя особа, на користь якого здійснюється виконання обов'язку страховика зі сплати страхової суми.

Страхова сума - це грошова сума, яка встановлена ​​законом або визначена договором страхування, в межах якої страховик зобов'язується виплатити страхове відшкодування за договором майнового страхування або яку він зобов'язується виплатити за договором особистого страхування

Застрахована особа - фізична особа, з нематеріальними благами (життям, здоров'ям) якого пов'язаний майновий інтерес страхувальника.

Страховиком може бути тільки юридична особа. Вітчизняна правова доктрина не визнає у якості страховика фізична особа, у тому числі індивідуального підприємця.

ГК РФ (п.5 ст.968) дозволяє товариствам взаємного страхування виступати в якості страховиків і здійснювати страхування інтересів осіб, які не є членами суспільства. У цьому випадку така страхова діяльність повинна бути передбачена його установчими документами, а саме суспільство має бути створено у формі комерційної організації і відповідати іншим вимогам, встановленим Законом про організацію страхової справи.

При здійсненні страхової діяльності страховики широко використовують послуги страхових агентів і страхових брокерів.

Страхові агенти - постійно проживають на території Російської Федерації і здійснюють свою діяльність на підставі цивільно-правового договору фізичні особи або російські юридичні особи (комерційні організації), які представляють страховика у відносинах зі страхувальником і діють від імені страховика і за його дорученням відповідно до наданих повноваженнями (п.1 ст.8 Закону про організацію страхової діяльності).

Страхові брокери вправі здійснювати не заборонену законом діяльність, яка повинна бути пов'язаної зі страхуванням, але за винятком діяльності в якості страхового агента, страховика, перестраховика.

Відповідно, відповідно до цивільного законодавства, можна виділити наступні види страхувальників:

юридичні особи;

дієздатні фізичні особи;

страхувальники в силу закону (наприклад, органи державної влади та місцевого самоврядування).

Не можуть виступати в якості страхувальників публічні освіти.

Вигодонабувач - фізична або юридична особа, яка не є страхувальником, що володіє страховим інтересом, на користь якої страхувальником укладений договір страхування. В одному страховому зобов'язанні може бути кілька вигодонабувачів.

Застрахована особа - фізична особа, з нематеріальними благами (життям, здоров'ям) якого пов'язаний майновий інтерес страхувальника.

Об'єкт страхування в цивільної відповідальності - майновий інтерес, що є, по суті, об'єктом особистого і майнового страхування.

Страховий інтерес - необхідна умова укладення дійсного договору страхування. Страхувальник повинен мати інтерес до предмета, який страхується, до часу виникнення збитку.

 

Глава 2. Договір майнового страхування і його види

2.1 Поняття і основні елементи договору майнового страхування

Предметом договору майнового страхування є зобов'язання страховика сплатити певну суму грошей при настанні певної події, тобто предметом договору страхування є грошове зобов'язання. Це зобов'язання називають "страховим", тому що наявність в договорі саме цього зобов'язання забезпечує страховий захист. [4]

Як майна, щодо якого укладаються договори страхування, може виступати будь-яка майнова цінність, що відповідає вимогам цивільного законодавства про об'єкти цивільних прав, щодо яких:

може існувати інтерес у їх збереженні, тобто які можуть бути втрачені або пошкоджені в результаті збігу обставин;

заподіяну цим шкоду має пряму грошову оцінку.

До об'єктів відносяться будь-які речі, включаючи гроші та цінні папери, та інформація. З нематеріальних благ (ст.150 ЦК України) до таких об'єктів належить ділова репутація, яка має грошову оцінку.

Основний обов'язок страховика зробити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку після визначення причин та розміру збитку при пред'явленні страхувальником необхідних документів (поліса, заяви про виплату страхового відшкодування, документа, що посвідчує особу, документа, що підтверджує настання страхового випадку, або його завіреної копії).

Страхувальник, в свою чергу, зобов'язаний:

оплатити страхову премію в розмірі та порядку, визначених у договорі;

повідомити страховика про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня ризику.

діяти з розумною обачністю та обережністю, як якщо б договору страхування не існувало, вживати всі заходи, рекомендовані йому страховиком;

при настанні страхового випадку вжити всіх заходів щодо запобігання або зменшення розмірів збитку;

негайно повідомити страховика про настання страхового випадку. Невиконання цього обов'язку дає страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

надати страховику всю доступну йому інформацію і документацію, що дозволяє судити про причини і наслідки страхового випадку, характер і розміри заподіяного збитку.

Серед прав страхувальника можна виділити:

право достроково розірвати договір страхування;

право отримати дублікат договору страхування (поліса) у разі його втрати;

в період дії договору змінити, за погодженням із страховиком, страхову суму і терміни дії договору страхування з оформленням додаткової угоди.

2.2 Види договору майнового страхування

Цивільний Кодекс регулює три види майнового страхування, об'єднаних загальною конструкцією договору майнового страхування. До майнового страхування відповідно до п.2 ст.929 ГК відносяться:

страхування ризику втрати (загибелі), недостачі або пошкодження певного майна (ст.930 ЦК);

страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, а у випадках, передбачених законом, також відповідальності за договорами - ризик цивільної відповідальності (ст.931 і 932 ЦК);

страхування підприємницького ризику, тобто ризику збитків від підприємницької діяльності через порушення зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій діяльності по не залежних від підприємця обставинам, у тому числі ризику неотримання очікуваних доходів (ст.933 ЦК).

Аналогічний перелік видів майнового страхування міститься і в ст.4 Закону про організацію страхової справи.

За договором страхування майна може бути застрахований інтерес, заснований лише на федеральному законі, Указі Президента РФ, Постанові Уряду РФ або договорі. Інтерес у збереженні майна, заснований на інших правових актах, може існувати тільки щодо майна, що не має власника.

Інтерес, який страхується за договором страхування майна, повинен існувати у зацікавленої особи в момент укладання договору страхування. Однак якщо на момент укладення договору страхування інтерес існував, але потім перестав існувати, то це не впливає на дійсність договору. У залежності від причин, по яких у зацікавленої особи перестав існувати інтерес, що був при укладенні договору, договір або припиняється достроково, або залишається в силі при тому, що права на майно переходять до іншої особи (п.1 ст.958 ГК РФ або ст. 960 ГК РФ).

Договір страхування майна може бути укладений без вказівки імені або найменування вигодонабувача (страхування "за рахунок кого слід"). При цьому страхувальникові видається страховий поліс на пред'явника. Поліс в даному випадку необхідний для того, щоб страхувальник міг передати його третій особі для пред'явлення страховику вимоги про виплату (ст.930 ЦК).

Важливим відмітною властивістю страхування відповідальності за заподіяння шкоди життю або здоров'ю є те, що умисне заподіяння шкоди собі самому, тобто виникнення відповідальності за умисне заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадянина, визнається страховим випадком і не звільняє страховика від виплати [5] (п.2 ст.963 ГК РФ).

Ця норма не скасовує правила про випадковий характер події, на випадок настання якого проводиться страхування. Якщо страхувальник заздалегідь, до укладення договору страхування, задумав заподіяти шкоду, договір недійсний по підставі ст.168 ГК РФ, як не відповідний п.1 ст.9 Закону про організацію страхової справи. Якщо ж до укладення договору страхувальник і страховик перебували у сумлінному невіданні щодо можливого заподіяння шкоди (хоча б і умисного), то договір діє.

Страхування підприємницького ризику проводиться або на випадок порушення зобов'язань контрагентом підприємця, або на випадок зміни умов діяльності підприємця (п.2 ст.929 ГК РФ) з незалежних від нього причин.

2.3 Порядок укладення, зміни та припинення договору майнового страхування

Договір страхування відбувається в результаті взаємної згоди сторін. При цьому угода повинна бути досягнута з усіх істотних умов договору і виражено в необхідній законодавцем формі. ЦК встановлює вимоги щодо форми договору страхування, передбачаючи обов'язковість письмової форми його укладення (п.1 ст.940), недотримання якої тягне за собою визнання договору недійсним.

Ст.958 ГК РФ визначає умови припинення договору майнового страхування. Згідно ст.958 ГК РФ страховий договір припиняється до настання терміну, на який він був укладений, якщо після його вступу в силу можливість настання страхового випадку відпала, і існування страхового ризику припинилося за обставинами іншим, ніж страховий випадок. До таких обставин, зокрема, відносяться:

загибель застрахованого майна з підстав іншим, ніж настання страхового випадку;

припинення в установленому порядку підприємницької діяльності особою, що застрахували підприємницький ризик чи ризик цивільної відповідальності, пов'язаної з цією діяльністю.

Договір майнового страхування, як і будь-яка угода, може бути визнаний недійсним, якщо, згідно з чинним законодавством Російської Федерації, є підстави визнати його таким:

договір страхування не відповідає закону або іншим правовим актам;

договір укладено з метою, яка завідомо суперечною основам правопорядку та моральності;

договір укладено недієздатною (або обмежено дієздатним) громадянином або під впливом помилки, обману, насильства, погрози тощо (Ст.166-181 ГК РФ).

Залежно від підстав визнання угоди недійсною можуть настати такі наслідки:

сторони повинні повернути один одному все отримане за угодою (ч.2 ст.167 ГК РФ);

все отримане сторонами (або однією стороною) за угодою стягується в доход Російської Федерації (ч.2 ст.169 ГК РФ);

одна з сторін повертає іншій стороні все отримане нею за угодою. Майно, отримане іншою стороною від першої сторінки (а також належне їй), звертається в доход Російської Федерації (ч.3 ст.169 ЦК України);

у разі якщо договір страхування укладено з недієздатною в силу віку або внаслідок психічного розладу страхувальником (або зі страхувальником, обмеженим судом у дієздатності), кожна зі сторін повертає іншій стороні все отримане за угодою, а страхова компанія, крім того, відшкодовує страхувальникові нанесений останньому реальний збиток (якщо такий виявиться) (ч.1 ст.171 ГК РФ).

Також страховий договір припиняється в наступних випадках:

закінчення терміну дії;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником по договору в повному обсязі (припинення зобов'язання виконанням);

несплати страхувальником страхових внесків у встановлені договором терміни;

ліквідації страхувальника, який є юридичною особою, або смерті страхувальника, є фізичною особою (крім випадків, коли права страхувальника переходять до інших осіб);

ліквідації страховика;

прийняття судом рішення про визнання договору страхування недійсним;

в інших випадках, передбачених законодавчими актами Російської Федерації. [6],

 

Глава 3. Деякі проблеми договору майнового страхування та шляхи їх вирішення

За договором страхування майна відшкодуванню підлягає втрата або пошкодження майна. При страховому випадку можлива ситуація, коли майно фізично не втрачається і не пошкоджується, а виявляється в такому стані, що не може більше виконувати свої функції. Для відновлення колишнього його стану потрібно зробити витрати. Подібні витрати підлягають відшкодуванню за договором страхування майна, так як інтерес у збереженні майна полягає в тому, щоб майно знаходилося в незмінному стані не тільки з точки зору його фізичного збереження, але і з точки зору його функціонального призначення. Втрата можливості виконувати певні функції є на


Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020