RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування комерційних ризиків 


Страхування комерційних операцій полягає у тому, щоб відшкодувати можливі втрати на випадок, коли через певний період застраховані операції не дадуть очікуваної віддачі. Страхове відшкодування в такому разі встановлюється в обсязі різниці між страховою сумою та одержаним прибутком від застрахованої комерційної діяльності.

При страхуванні комерційних ризиків також застосовують деякі обмеження щодо обсягу страхування окремих ризиків, зокрема, з нього вилучаються ризики, пов'язані з посередницькою діяльністю, роботою казино, тоталізаторів тощо. Із страхової відповідальності, як правило, вилучаються також можливі збитки внаслідок військових дій, зміни політичного курсу, негативної динаміки курсів валют. Це ж стосується і відшкодування збитків унаслідок навмисних дій страхувальника чи його партнерів, спрямованих на заподіяння шкоди застрахованій діяльності, зміну профілю комерційного підприємництва, застосування некваліфікованого управління ним тощо.

 

Тарифні ставки зі страхування комерційних ризиків визначаються з урахуванням багатьох чинників, зокрема:

 

— рівня стабільності ринкових відносин та прогнозу перспектив їхньої динаміки;

 

— строку страхування;

 

— виду діяльності тощо.

 

Зважаючи на те, що для кожного підприємства ризик має специфічні характеристики, необхідна конкретизація ставок страхових платежів.

 

Значного поширення набуває забезпечення страхового захисту матеріально-технічної бази виробництва, яке здійснюється через страхування майна підприємств від різноманітних ризиків. При такому страхуванні страхувальником може бути його власник або особа, яка отримала майно в користування, оренду, лізинг, на зберігання, під заставу тощо.

 

За цими видами укладають основний та додатковий договори страхування. За основним договором страхуванню підлягає все майно, що належить підприємству. Ставки страхових внесків за договорами страхування майна коливаються від 0,05 % до 0,5 % вартості майна. При страхуванні обладнання виробничих підприємств страховий збір коливається від 0,15 % до 1 % їх вартості.

 

Найпоширенішим і навіть традиційним у закордонній практиці видом страхування підприємницьких ризиків є страхування майна промислових підприємств від вогню та інших небезпек. Страхування від вогню полягає у відшкодуванні збитків від раптових і непередбачуваних випадків пожежі або вибуху, а також деяких інших супутніх явищ.

 

Стандартний поліс вогневого страхування передбачає покриття таких ризиків: пожежа, удар блискавки, вибух газу та ін. Якщо страхувальник зазнав збитків при здійсненні заходів, спрямованих на врятування майна, запобігання пожежі тощо, то такі збитки підлягають відшкодуванню.

 

Одним із видів страхування виробничих (підприємницьких) ризиків є страхування від перерв у виробництві, які можуть виникати внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна. Поширене у країнах із розвиненою ринковою економікою. Практика його застосування залежить від виду бізнесу, що здійснює підприємство, або від оцінки недоотриманого доходу, яка досить складна.

 

Умови договору страхування збитків, пов'язаних з перервами у виробництві, формуються на основі детального аналізу роботи підприємства за останні З—5 років. Тільки після цього встановлюється сума страхового відшкодування, що буде виплачена при настанні страхового випадку.

 

Одночасне страхування майна і втрат від перерв у виробництві вважається вигідним як для підприємця, так і для страхової компанії, оскільки ризики за двома цими договорами, як правило, однакові. Крім того, якщо обидва договори уклала одна страхова компанія, то вона зацікавлена якнайшвидше відновити застраховане майно, щоб уникнути значних страхових виплат у зв'язку з компенсацією страхувальникові втрат від перерви у виробництві.

 

Обсяг відповідальності за договором страхування від перерв у виробництві ширший, ніж у страхуванні майна від вогню. Об'єктом страхування є фінансові втрати від перерви у виробництві (внаслідок матеріальних збитків від страхової події зі застрахованим майном страхувальника), які вміщують:

 

— поточні витрати страхувальника із продовження господарської діяльності в період вимушеної перерви у виробництві;

 

— втрати прибутку від вимушеної перерви у виробництві;

 

— додаткові витрати на ліквідацію наслідків страхового випадку.

 

Договором можуть покриватися як поточні витрати і втрачений прибуток разом, так і кожна з фінансових втрат окремо.

 

Виходячи з обраного об'єкта страхування, встановлюється страхова сума, у відсотках до якої обчислюється страхова премія. Розмір премії здебільшого встановлюється індивідуально для кожного страхувальника з урахуванням особливостей його господарської діяльності.

 

Особливістю цього виду страхування є те, що розмір збитку залежить від тривалості перерви у виробництві. Тому у договорах страхування збитків від перерв здебільшого передбачається встановлення деякої межі, починаючи з якої виникає відповідальність страховика. Такою межею може бути використана франшиза у грошовому вираженні або період простою, при перевищенні якого страхувальник отримує право на відшкодування.

 

При настанні страхового випадку, що призвів до перерви у виробництві, розмір страхового відшкодування визначається на основі розміру поточних витрат щодо здійснення застрахованої діяльності та прибутку, отриманого страхувальником від цієї діяльності за період, який дорівнює 12 місяцям до дати настання матеріального збитку.

 

У міжнародній практиці застосовуються й інші специфічні різновиди страхування підприємницьких ризиків: страхування контрактів (у тому числі експортно-імпортних), страхування змін кон'юнктури ринку тощо.

 

Одним із видів страхування комерційних ризиків є ризики нової техніки та технології.

 

Страхування ризиків, пов'язаних з упровадженням у виробництво нової техніки та технології, можна розділити на два напрями. Перший — це страхування самої техніки, установок, технологічних ліній тощо на випадок їх виведення із ладу, порушення роботи, загибелі. Другий — страхування від пепередбачуваних несприятливих наслідків, які викликані впровадженням технічних і технологічних новинок та призвели до порушення виробничого циклу, зупинок тощо.

 

Обидва страхування є самостійними видами. Однак їх одночасне проведення є виправдано. Об'єктом страхування є машини, технічні та технологічні установки, які після закінчення випробувань і пробного запуску визнані придатними до роботи.

 

Зауважимо, що страхування нової техніки і технології проводиться на випадок ризиків, пов'язаних тільки з їх використанням. Страхування таких ризиків не передбачає покриття збитків від пожеж, вибухів, стихійних природних явищ, оскільки вони включені у відповідальність зі страхування майна (виробничих активів) підприємств.

 

Страхування ризиків нової техніки, як правило, пов'язане з дороговартісними та цінними об'єктами. Тому його доцільно проводити з визначенням мінімальної франшизи та правом власника збільшувати її розмір при відповідному зниженні ставок страхових платежів.

Страхування комерційних ризиків

 

Страхування комерційних ризиків є одним із найскладніших видів страхування. Вітчизняна нормативна база з цього питання чіткістю не відзначається – донедавна ставилася під сумнів власне можливість страхування комерційних ризиків. Сподіваємося, що пропонована стаття допоможе вам краще розібратися у проблемі.

 

 

Страхування комерційних ризиків

 

Перелік основних документів, що використовуються в тематичному блоці

 

• ЦКУ – Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

 

• Закон про страхування – Закон України «Про страхування» в редакції від 04.10.2001 р. № 2745-III.

 

• Закон про податок на прибуток – Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

 

• Закон про ПДВ – Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

 

• Закон № 978 – Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. № 978-IV.

 

• Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

 

• Методика № 3259 – Методика визначення звичайної ціни страхового тарифу, затверджена розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 30.12.2004 р. № 3259.

Що страхуємо?

 

Згідно зі світовою практикою об'єктом страхування комерційних ризиків є комерційна діяльність страхувальника, що передбачає інвестування грошових та інших ресурсів у будь-який вид виробництва, робіт або послуг та отримання від цих вкладень доходу через певний строк. Як бачимо, страхування комерційних ризиків – досить широке поняття. До нього можна віднести й фінансове страхування, страховим випадком в якому є невиконання контрагентом страхувальника (або самим страхувальником) фінансових зобов'язань, і спеціальні види страхування, наприклад, страхування всіх монтажних ризиків (EAR), страхування будівництва від усіх ризиків (CAR), страхування ризиків нової техніки і технологій тощо.

 

Об'єктом страхування комерційних ризиків є комерційна діяльність страхувальника, що передбачає інвестування грошових та інших ресурсів у будь-який вид виробництва, робіт або послуг та отримання від цих вкладень доходу через певний строк

 

 

Відповідальність страховика щодо страхування комерційних ризиків полягає у відшкодуванні страхувальнику втрат, що виникли внаслідок несприятливої, непередбачуваної зміни кон'юнктури ринку та погіршення інших умов для здійснення комерційної (інвестиційної) діяльності. У міжнародній практиці застосовують два варіанти визначення страхової суми. Її або встановлюють у межах капітальних вкладень в операції, що страхуються, або включають до неї не лише капітальні витрати, а і певний (нормативний) прибуток, що очікується від витрат. Страхове відшкодування визначають у вигляді різниці між страховою сумою та фактичними фінансовими результатами від застрахованої комерційної діяльності. Зауважимо, що згідно зі ст. 9 Закону про страхування страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку страхувальника.

 

Строк дії договору страхування комерційних ризиків визначається нормативним строком окупності капітальних витрат. Особливістю цього виду страхування є те, що виплата (чи невиплата) відшкодування відбувається після закінчення строку страхування, коли виявляються остаточні результати комерційних операцій.

Чи страхуються комерційні ризики в Україні?

 

Термін «страхування комерційних ризиків» не визначено в Україні законодавчо. На цій підставі, а також з урахуванням того, що під страхування комерційних ризиків нерідко маскують договори, котрі мають на меті не захист майнових інтересів страхувальника, а ухилення від оподаткування суб'єктів підприємництва, у листі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 24.07.2003 р. № 638/07/3-2-11 було запропоновано шляхом унесення змін до Закону про податок на прибуток виключити витрати на страхування комерційних ризиків зі складу валових витрат платників податку.*

Страхування вантажоперевезень

Черкаси

написати лист Зв'язатися з підприємством

+380 (472) 507280

507281

Група: Страхування вантажоперевезень

 Transportnaya Kompaniya Yatran, OOO

Контакти

Страхування вантажоперевезень

Київ

написати лист Зв'язатися з підприємством

+380 (44) 5017479

Група: Страхування вантажоперевезень

 Brianna Trans, ChAO

Контакти

Страхування будівельних ризиків

Київ

написати лист Зв'язатися з підприємством

+380 (44) 5026953

0672465565

Група: Страхування будівельних ризиків

 Dedal-Servis, OOO

Контакти

Хотите, чтобы и ваша информация выводилась по запросу

«Страхування комерційних ризиків Україні »?

Зарегистрируйтесь бесплатно

Страхування вантажоперевезень

Київ

написати лист Зв'язатися з підприємством

+380 (96) 4277343

Група: Страхування вантажоперевезень

 Yacenko S.P., FOP

Контакти

Страхування вантажоперевезень

Полтава

написати лист Зв'язатися з підприємством

+380 (532) 591475

Група: Страхування вантажоперевезень

 L.V.S.,ChP

Контакти

Страхування будівельних ризиків

Київ

написати лист Зв'язатися з підприємством

Група: Страхування будівельних ризиків

Aktiv-garant, OOO

Контакти

Страхування вантажоперевезень

Запоріжжя

написати лист Зв'язатися з підприємством

Група: Страхування вантажоперевезень

Gurcz Aleksandr Anatolevich, ChP

Контакти

Страхування від фінансових ризиків

Черкаси

написати лист Зв'язатися з підприємством

Група: Страхування від фінансових ризиків

Ukrainskaya agrarno-strahovaya kompaniya,...

Контакти

Страхування вантажоперевезень

Київ

написати лист Зв'язатися з підприємством

Група: Страхування вантажоперевезень

P i partnery, OOO

Контакти

Страхування від фінансових ризиків

Дніпропетро...

написати лист Зв'язатися з підприємством

Група: Страхування від фінансових ризиків

Dneprinmed SK, ZAO

Контакти

Страхування домашньої худоби й породистих тварин

Київ

написати лист Зв'язатися з підприємством

Група: Страхування домашньої худоби й породистих тва

SK Unika, ZAO

Контакти

Страхування фінансових ризиків

Дніпропетро...

написати лист Зв'язатися з підприємством

Група: Страхування фінансових ризиків

Korsa, OOO (TM Pakline Logistics)

Контакти

Страхування середнього бізнесу

Донецьк

написати лист Зв'язатися з підприємством

Група: Страхування середнього бізнесу

SV Strahovoj broker, ChP

Контакти

Страхування іпотечних гарантій

Київ

написати лист Зв'язатися з підприємством

Група: Страхування іпотечних гарантій

Fineks, SK

Контакти

Страхування кредитів

Донецьк

написати лист Зв'язатися з підприємством

Група: Страхування кредитів

Ukrainskaya pozharno-strahovaya Kompaniya, AO

Контакти

Страхування будівельних ризиків

Київ

написати лист Зв'язатися з підприємством

Група: Страхування будівельних ризиків

Fineks, SK

Контакти
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021