RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 договір страхування майна 


ДОГОВІР


СТРАХУВАННЯ МАЙНА

 

 

 

м. ______________

               

 

______________ р.

 

 

 

____________________, (надалі іменується «Страховик») в особі ______________________________, що діє на підставі _______________,з одного боку, та

 

_____________________, (надалі іменується «Страхувальник») в особі ___________________________, що діє на підставі _______________,з другого боку, уклали цей Договір страхування майна № __ (надалі іменується «Договір») про таке.

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1.Предметом цього Договору є страхування Страховиком відповідно до Правил страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ № 10/2, затверджених Міністерством фінансів України 29.01.2002 р., і Правил страхування майна № 20/2, затверджених Міністерством фінансів України 29.01.2002 р., надалі за текстом - «Правила страхування», майна Страхувальника, визначеного Заявою Страхувальника, надалі за текстом - «Заява» (Додаток № 1 до цього Договору, що є його невід'ємною складовою частиною), надалі за текстом - «Об'єкт договору страхування» (скорочено – «ОДС»).

 

1.2. Договір страхування поширюється тільки на ОДС, на страхування якого Страхувальником була подана Заява і Страховиком видані Сертифікати договору страхування. Страховик на кожний окремий ОДС видає Страхувальнику відповідний Сертифікат договору страхування, який визначає суттєві умови Договору страхування стосовно кожного окремого ОДС, у тому числі термін дії умов Договору страхування стосовно даного ОДС, який починається не раніше 00 годин дня, наступного за днем зарахування Страхового платежу на рахунок Страхувальника. Зазначені Сертифікати є Додатками та невід'ємною складовою частиною цього Договору страхування.

 

1.2.1. Разом із Заявою Страхувальник подає Довідку про ОДС - рухоме або нерухоме майно.

 

 

 

2. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

 

2.1. Страховими випадками можуть бути: пошкодження або знищення ОДС внаслідок:

 

2.1.1.1. пожежі;

 

2.1.1.2. влучення блискавки;

 

2.1.1.3. вибуху газу;

 

2.1.1.4. падіння пілотованих літаючих апаратів або їхніх уламків;

 

2.1.1.5. стихійних явищ (смерч, ураган, буря, тайфун, схід лавини, обвал, зсув, сель, повінь, паводок, злива, градобій, землетрус);

 

2.1.1.6. затоплення (в результаті аварії комунальних систем);

 

2.1.1.7. протиправних дій третіх осіб («кра­ді­ж­ка», «гра­біж», «роз­бій», «уми­с­не зни­щен­ня або по­шко­джен­ня май­на»).

 

 У Сертифікатах договору страхування визначаються застраховані страхові випадки з числа перелічених в п. 2.1.

 

2.2.1. Крадіжка визнається Страховим випадком, коли особа-зловмисник створює собі доступ до застрахованих приміщень (або приміщень, у яких розташований ОДС), сейфів або сховищ шляхом використання підроблених ключів, відмичок або інших допоміжних засобів, а також фізичної сили, і при цьому залишає відповідні сліди проникнення, які можуть бути кваліфіковані як докази такого проникнення. При цьому одного факту зникнення недостатньо для доказу факту проникнення.

 

 

 

3. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. ФРАНШИЗА

 

3.1. Розміри страхових сум, страхових тарифів та страхових платежів визначаються в Сертифікаті (Сертифікатах) договору страхування.

 

3.2.Страхувальник сплачує Страховику страховий платіж, визначений Сертифікатом (Сертифікатами) договору страхування, на підставі відповідного Рахунку протягом 2 (двох) робочих днів від дати укладення цього Договору або у строки, передбачені Сертифікатом (Сертифікатами) до цього Договору страхування.

 

3.3. Страхувальник сплачує додаткові страхові платежі в розмірі, визначеному в додатковому Сертифікаті (Сертифікатах) до цього Договору страхування, протягом 2 (двох) робочих днів від дати підписання сторонами відповідних додаткових Сертифікатів, згідно з п. 7.1.1 цього Договору.

 

3.4. Франшиза (частина збитку, що не підлягає відшкодуванню Страхувальнику) визначається у Сертифікаті договору страхування у відсотках до страхової суми.

 

 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Страхувальник має право:

 

4.1.1. у разі настання страхового випадку, визначеного в Сертифікаті договору страхування, одержати страхове відшкодування у межах страхової суми;

 

4.1.2. ініціювати внесення змін до умов цього Договору страхування;

 

4.1.3. ініціювати дострокове припинення цього Договору страхування.

 

4.2. Страхувальник зобов'язаний:

 

4.2.1. до укладення цього Договору надати Страховику всі необхідні для його підготовки та укладення відомості про ОДС, а також інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

 

4.2.2. Сплачувати страхові платежі в розмірах та в терміни, обумовлені в Сертифікаті (Сертифікатах) договору страхування;

 

4.2.3. використовувати ОДС за призначенням, з дотриманням вимог протипожежної безпеки, умов зберігання та правил експлуатації;

 

4.2.4. вживати всіх необхідних заходів щодо запобігання настанню страхових випадків, визначених в Сертифікаті (Сертифікатах) договору страхування, та зменшенню ступеню ризиків;

 

4.2.5. протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити Страховика про зміни, що стали йому відомі, стосовно обставин, повідомлених Страховику в Заяві при укладенні Договору страхування. Наприклад, зміна місцезнаходження ОДС, передача ОДС в оренду або під заставу, припинення, призупинення виробництва або суттєва зміна його характеру, , перебудова або переустаткування будинків або споруд, пошкодження або знищення майна, незалежно від того, чи підлягають збитки відшкодуванню і т.ін.

 

            При цьому Страховик має право ініціювати внесення змін у даний Договір. У випадку відмови Страхувальника прийняти такі зміни, при настанні страхового випадку Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо буде доведено, що настання страхового випадку було прямо чи побічно пов'язане зі зміною ступеня страхового ризику, у зв'язку з яким Страхувальник відмовився внести зміни в даний Договір.

 

4.2.6. надати можливість Страховику, якщо останній вважає це доцільним, провести експертизу стану протипожежної безпеки, умов зберігання та експлуатації ОДС;

 

4.2.7. при настанні страхового випадку:

 

4.2.7.1. протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання страхового випадку, не враховуючи святкові, неробочі та вихідні дні, повідомити по телефону, зазначеному в Сертифікаті договору страхування, Страховика про настання страхового випадку та отримати інструкції щодо отримання форми Повідомлення про страховий випадок і його заповнення.

 

4.2.7.2. протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту настання страхового випадку, не враховуючи святкові, неробочі та вихідні дні, надіслати факсом, поштовим зв'язком, телеграфом або електронною поштою Страховику належним чином оформлене Повідомлення про страховий випадок;

 

4.2.7.3. негайно сповістити про страховий випадок компетентні органи, вимагати від них оформлення та надання документів щодо встановлення факту, причин та наслідків страхового випадку. Під компетентними органами вважаються при пожежі – органи державного пожежного нагляду, при стихійному лиху – органи державної метеослужби.

 

4.2.7.4. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

 

4.2.7.5. зберегти пошкоджений ОДС або його частину, що залишилась непошкодженою та надати представнику Страховика можливість проводити огляд, обстеження пошкодженого ОДС, розслідувати причини страхового випадку та визначати розмір збитку;

 

4.2.7.6. для отримання страхового відшкодування протягом 30 (тридцяти) календарних днів подати Страховику письмову Заяву про сплату страхового відшкодування із зазначенням обставин страхового випадку і розміру збитків, а також документи, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків. У разі неможливості подати Заяву про сплату страхового відшкодування у встановлений у цьому пункті термін – письмово повідомити про причини неподання такої заяви;

 

4.2.7.7. у разі виявлення осіб, винних у спричиненні збитків, передати представнику Страховика усі документи, що підтверджують його право вимоги до осіб, винних у спричиненні збитків.

 

4.3. Страховик має право:

 

4.3.1. перевіряти надану Страхувальником інформацію стосовно стану та вартості ОДС, а також перевіряти умови його експлуатації та зберігання протягом дії цього Договору;

 

4.3.2. у разі настання страхового випадку брати участь в огляді та оцінці пошкодженого ОДС;

 

4.3.3. самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку;

 

4.3.4. ініціювати дострокове припинення цього Договору страхування;

 

4.3.5. відстрочити, відмовити або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування (його відповідної частини) у випадках, якщо Страхувальник:

 

4.3.5.1. не повідомив Страховика протягом 48 (сорока восьми) годин про настання страхового випадку, або створив перешкоди у визначенні обставин страхового випадку;

 

4.3.5.2. умисно надав недостовірні відомості про ОДС;

 

4.3.5.3. не надав протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати настання страхового випадку належним чином оформлену Заяву про сплату страхового відшкодування, або в письмовій формі не повідомив про причини неподання цієї Заяви;

 

4.3.5.4. не надав документи, що підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків;

 

4.3.5.5. не повідомив Страховика в термін, обумовлений в п. 4.2.5 про зміни обставин повідомлених ним в Заяві;

 

4.3.5.6. повністю або у відповідній частині отримав відшкодування спричинених збитків від особи, винної у їх спричиненні чи від іншої особи;

 

4.3.5.7. здійснив навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку;

 

 4.3.5.8. не здійснив заходів, що забезпечують набуття Страховиком права вимоги до особи, винної у настанні страхового випадку, якщо така особа була встановлена;

 

 4.3.5.9. в інших випадках, передбачених Правилами страхування або чинним законодавством.

 

4.3.6. у випадку, якщо про обставини, визначені пунктом 4.3.5, Страховику стало відомо після виплати страхового відшкодування, то він має право вимагати від Страхувальника повернення сплаченого страхового відшкодування.

 

4.4. Страховик зобов'язаний:

 

4.4.1. разом з підписаним Договором страхування надати Страхувальнику належним чином оформлений Сертифікат договору страхування та Рахунок;

 

4.4.2. протягом 10 (десяти) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо проведення за свій рахунок експертизи для визначення розміру збитків та складення Страхового акту. Висновки експертизи мають бути повідомлені Страхувальнику протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх отримання.

 

4.4.3. В термін не пізніше 10 (десять) робочих днів після отримання від Страхувальника всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків, скласти Страховий акт або прийняти рішення про відмову, часткову відмову або відстрочку, якщо не надані всі документи, у виплаті страхового відшкодування. У разі відмови, часткової відмови або відстрочку у виплаті страхового відшкодування в той же термін письмово повідомити про це Страхувальника з мотивованим обґрунтуванням причин відмови, часткової відмови або відстрочки.

 

4.4.4. протягом 10 (десяти) робочих днів від дати складення Страхового акту виплатити страхове відшкодування;

 

4.4.5. тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятків випадків, передбачених законодавством України.

 

 

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ТА

 

ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

 

5.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком відповідно до цього Договору, Правил страхування та законодавства України на підставі заяви Страхувальника та Страхового акту.

 

5.2. Страхове відшкодування підлягає виплаті після того, як повністю будуть встановлені причини та розмір збитків, але не пізніше, ніж через 10 (десять) календарних днів після складення Страхового акту.

 

5.3. Розмір страхового відшкодування визначається виходячи із фактичного розміру збитків, завданих застрахованому ОДС в результаті страхового випадку, на підставі даних огляду та відновної (дійсної) вартості пошкодженого та/або знищеного ОДС на дату укладення цього договору, а також інших документів, зазначених в цій статті, що підтверджують розмір спричиненого збитку. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати розміру страхової суми за кожним ризиком на кожен застрахований ОДС.

 

            Якщо страхова сума складає певну частку Дійсної вартості застрахованого ОДС, то страхове відшкодування виплачується у такій же частці від розміру прямих збитків, що виникли внаслідок настання страхового випадку.

 

5.4. Сплата Страхового відшкодування проводиться Страховиком на підставі таких документів:

 

            заява Страхувальника з зазначенням обставин Страхового випадку;

 

            Страховий акт;

 

            протокол огляду місця страхової події Страховиком або його представником;

 

            акт незалежної експертизи, яка призначена Страховиком, висновок аварійних комісарів;

 

            документи компетентних органів, які підтверджують факт настання Страхового випадку ;

 

            підписаний не менш ніж двома посадовими особами Страхувальника (для юридичних осіб) перелік всього втраченого, знищеного та пошкодженого майна ;

 

            відповідні бухгалтерські документи (виписки з інвентарних книг, рахунки і накладні, виписки з книг складського обліку тощо);

 

            документи, що підтверджують витрати на ремонт або відновлення пошкодженого ОДС, якщо такі витрати понесені;

 

            інші документи або відомості, на запит Страховика, що необхідні для з'ясування обставин страхового випадку та розміру збитків.

 

5.5. У ра­зі на­стан­ня стра­хо­во­го ви­па­д­ку, пе­ред­ба­че­но­го п. 2.1.1.7, для скла­дан­ня Стра­хо­во­го ак­ту та ви­зна­чен­ня стра­хо­во­го від­шко­ду­ван­ня, Стра­ху­ва­ль­ник по­ви­нен на­да­ти Стра­хо­ви­ку до­ві­д­ку чи по­ста­но­ву ор­га­нів вну­т­рі­шніх справ про по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­ної спра­ви по фа­к­ту «кра­ді­ж­ки», «роз­бою», «гра­бе­жу» або «на­вми­с­но­го по­шко­джен­ня або зни­щен­ня май­на», якщо по таких фактах порушувалась кримінальна справа, або довідку про звернення до таких органів, якщо справа не порушувалася, та акт під­пи­са­ний дво­ма по­са­до­ви­ми осо­ба­ми Стра­ху­ва­ль­ни­ка, в яко­му ви­зна­че­но роз­мі­ри зби­т­ків, по­не­се­них Стра­ху­ва­ль­ни­ком.

 

5.6. Виплата страхового відшкодування не проводиться за збитки понесені в результаті пожежі, яка виникла через влучення блискавки, якщо ризик «Влучення блискавки» не був застрахований.

 

5.7. За цим Договором не підлягають відшкодуванню будь-які непрямі збитки, в тому числі втрачений дохід, моральна шкода тощо.

 

5.8. У випадку виникнення спору між Сторонами щодо причин чи розміру збитків зацікавлена Сторона може за власні кошти організувати та провести відповідну експертизу.

 

5.9. Рішення про відмову, часткову відмову або відстрочку у виплаті страхового відшкодування має бути прийняте не пізніше, ніж через 15 (п'ятнадцять) календарних днів після того, як Страховиком будуть отримані всі необхідні документи та повністю будуть встановлені причини та розмір збитків. Відмова у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена Страхувальником у судовому порядку.

 

5.10.Після виплати Страхового відшкодування, у разі настання страхового випадку, страхова сума за Договором страхування зменшується на розмір виплаченого страхового відшкодування.

 

Фактичний розмір Страхового відшкодування не може перевищувати розміру Страхової суми.

 

5.11. Якщо Страхувальник вносить страхові платежі за Договором страхування частинами, то при виплаті страхового відшкодування Страховик утримує невнесену за цим Договором страхування частину страхового платежу або переносить термін виплати до її отримання.

 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

 

6.1. Дія Договору припиняється за згодою Сторін, а також у разі:

 

6.2.1. закінчення терміну дії, визначеного в Сертифікаті Договору страхування;

 

6.2.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;

 

6.2.3. ліквідації Страхувальника;

 

6.2.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України;

 

6.2.5. прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним;

 

6.2.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

6.3. Дія цього Договору страхування може бути достроково припинена на вимогу Страхувальника або Страховика.

 

Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону не пізніше, як за 30 (тридцять) календарних днів до обумовленої дати припинення.

 

6.3.1.У разі дострокового припинення дії цього Договору за вимогою Страхувальника, Страховик протягом 30 (тридцяти) календарних днів повертає йому сплачені страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням сум виплаченого страхового відшкодування та витрат на ведення справи, в розмірі 30 (тридцять) відсотків страхового платежу. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю, якщо невиконання умов договору буде підтверджене документально.

 

6.3.2. При достроковому припиненні дії цього Договору за вимогою Страховика Страхувальнику протягом 30 (тридцяти) календарних днів повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі, сплачені під час дії цього Договору з вирахуванням сум виплаченого страхового відшкодування та витрат на ведення справи у розмірі 30 (тридцять) відсотків страхового платежу, якщо невиконання умов договору буде підтверджене документально.

 

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

 

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

 

7.3. За несвоєчасне проведення розрахунків винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день виникнення заборгованості, від суми, що підлягає сплаті, за кожний день затримки та відшкодовує збитки, спричинені цим невиконанням. Сплата пені не звільняє від сплати основного боргу.

 

7.4. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

 

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

 

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання.

 

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

8.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

 

8.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

 

8.5. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином у випадку, якщо вони здійсненні в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур'єром, телеграфом або врученні особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача.

 

8.6. До Страховика переходить право вимоги, в межах виплаченого страхового відшкодування, яке Страхувальник по закону має до фізичної або юридичної особи за спричинені збитки.

 

8.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

 

8.8. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

 

 

АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021