RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 базилевич страхування 


Базилевич В. Д. Страхова справа

 

 

А. А. Кирилловых Постатейный комментарий к Федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"                 Постатейный комментарий к Федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"


                              

Ю. Н. Андреев Имущественное страхование. Теория и судебная практика                Имущественное страхование. Теория и судебная практика

 

Вступ

I. СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Історичні передумови виникнення страхування

2. Необхідність та зміст страхування

3. Суб'єкти та об'єкти страхування

4. Форми страхування

5. Системи страхування

6. Порядок укладання і дії страхового договору

7. Страхові поняття, які відображають найзагальніші умови страхування

II. СТРАХОВИЙ РИНОК

1. Зміст та структура страхового ринку

2. Внутрішня система та зовнішнє середовище страхового ринку

3. Ліцензування страхової діяльності

4. Страховий ринок України

III. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

1. Зміст, структура та види майнового страхування

2. Страхування врожаю сільськогосподарських культур

3. Добровільне страхування майна підприємств

4. Добровільне страхування домашнього майна громадян

5. Страхування транспортних засобів

IV. СОЦІАЛЬНЕ ТА ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

1. Необхідність, зміст та значення соціального страхування

2. Організація соціального страхування в Україні

3. Порядок надходження та використання засобів загальнообов'язкового державного соціального страхування

4. Проблеми та перспективи розвитку системи соціального страхування в Україні

5. Особисте страхування та його зв'язок із соціальним страхуванням

6. Страхування життя

7. Страхування від нещасних випадків

8. Страхування додаткової пенсії

9. Добровільне медичне страхування

10. Стан розвитку особистого страхування в Україні

V. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності

2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

3. Страхування професійної відповідальності

4. Страхування кредитних ризиків та депозитів

5. Екологічне страхування

VI. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

1. Виникнення, зміст та функції перестрахування

2. Види договорів перестрахування

VII. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА

1. Інвестиційна стратегія як форма прояву диверсифікації страхового портфеля

2. Структура інвестиційних ризиків

3. Страхування інвестицій

4. Системи оцінок та методи обмеження ризиків іноземних інвестицій

VIII. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

1. Суть та завдання актуарних розрахунків

2. Тарифна ставка: структура та методи розрахунку

3. Визначення тарифів за новими видами страхування

4. Суть та види страхових премій

IX. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Проблеми захисту страхувальника від неплатоспроможності страховика

2. Фінансова структура страхової компанії

3. Доходи, витрати, фінансові результати страхової компанії

4. Система показників ефективності діяльності страховика

5. Оподаткування страховиків

 

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Прибыльнее, чем форекс

Торгуйте бинарными опционами на валютные пары, акции и товары

lp.utrader.com • Львов

begun

5. Екологічне страхування

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" передбачає запровадження екологічних напрямків страхування. Зокрема, видами обов'язкового страхування передбачені:

 

    ст. 7.12 "страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту";

    ст. 7.14 "страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухо-небезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру";

    ст. 7.15 "страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою";

    ст. 7.20 "страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів" безпосередньо зачіпають страхування екологічних ризиків.

 

У зв'язку зі сказаним вище виникає потреба хоча б у найзагальнішому вигляді розглянути зміст та загальні засади екологічного страхування. Ретельніше висвітлення цієї проблеми має зайти своє відображення у Законі України "Про екологічне страхування", прийняття якого ще тільки очікується.

 

Необхідність запровадження екологічного страхування зумовлюють такі чинники:

 

    посилення негативних впливів господарської діяльності на стан екосистем, що проявляється в зменшенні біологічного різноманіття в рослинному та тваринному світі;

    створення господарською діяльністю ситуацій, які зумовлюють глобальні зміни в довкіллі;

    зростання кількості техногенно-екологічних аварій та катастроф;

    ядерні інциденти;

    загострення проблем зберігання та знешкодження екологічно небезпечних відходів;

    наявність об'єктів та видів діяльності, які є джерелами підвищеної небезпеки для навколишнього природного середовища і, як наслідок, для життєдіяльності та здоров'я людини тощо.

 

Екологічне страхування — різновид страхування цивільної відповідальності власників або користувачів об'єктів підвищеної екологічної небезпеки у зв'язку з імовірним аварійним забрудненням ними довкілля та спричиненням шкоди життєво важливим інтересам третіх осіб, який передбачає часткову компенсацію збитків потерпілим.

 

Суб'єктами ринку екологічного страхування є:

 

    держава;

    підприємства;

    громадянин-власник;

    населення;

    страхові компанії.

 

Розглянемо коротко їх інтереси та функції.

 

Інтерес держави у запровадженні та розвитку екологічного страхування полягає в тому, що резерви держави перестають бути єдиним джерелом покриття збитків, пов'язаних з техногенними аваріями та катастрофами за шкоду, завдану життю та здоров'ю громадян, майну юридичних і фізичних осіб, стану довкілля тощо. Запровадження системи страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання на об'єктах підвищеної небезпеки, держава зменшує тиск на державний і місцевий бюджети, посилює відповідальність господарюючих суб'єктів на цих об'єктах за можливі негативні наслідки їх діяльності.

 

Підприємства зацікавлені у цьому виді страхування тому, що у разі настання техногенних аварій, підприємства, які є об'єктами підвищеної небезпеки, не в змозі фінансово осилити своє власне виживання і відшкодувати збитки постраждалим. Екологічне страхування полегшує їм виконання цих завдань.

 

Громадяни-власники, будучи охоплені цим видом страхування, отримують гарантії захисту власного майна, а за умови настання страхової події — забезпечення відновлення своїх прав.

 

Інтерес населення полягає у забезпеченні відносного збереження умов життєдіяльності та здоров'я людей.

 

Інтерес страховика полягає у здатності таким чином організувати страхування екологічних ризиків, щоб затрати на попередження настання страхових подій та виплати, пов'язані зі страховими подіями, не перевищували страхових премій за цим видом страхування.

 

Функції суб'єктів ринку екологічного страхування

 

Держава представлена на цьому ринку органами виконавчої, законодавчої та місцевої влади, котрі виступають головними замовниками, координаторами і контролерами екологічного страхування.

 

Підприємства та громадяни власники є страхувальниками на цьому ринку. Вони здійснюють сплату страхових внесків, забезпечують через страхування власну відповідальність за аварійне техногенне забруднення довкілля та захищають свої права власності та володіння.

 

Страховики виступають гарантами страхового захисту від реалізованих застрахованих екологічних ризиків.

 

Оскільки страхові суми в екологічному страхуванні досить значні і цей вид страхування передбачає досить вагомі збитки та виплати з їх відшкодування, якісне виконання страховиком, що бере на себе відповідальність зі страхування екологічних ризиків, своїх зобов'язань не можливе без інституту перестрахування.

 

Як свідчить статистика, протягом останнього 10-літ-тя кількість техногенних аварій та екологічних катастроф постійно зростає. Збитки від однієї екологічної застрахованої події подекуди перевищують мільярд доларів. Оскільки переважна більшість страховиків України характеризуються низьким рівнем платоспроможності, перестрахування цих ризиків вітчизняні страховики змушені здійснювати за межами нашої країни. З одного боку, ця ситуація вразлива для української економіки, бо страхові платежі за цим видом перестрахування спрямовуються за кордон.

 

З іншого — у разі настання страхової події компенсація збитків здійснюється із закордонних джерел, і тому останні приймають форму іноземних інвестицій.

 

Оскільки збитки, спричинені техногенними аваріями і катастрофами, можуть бути непомірно великими, світова практика екологічного страхування використовує лімітування цивільної відповідальності за заподіяну шкоду.

 

Захист від екологічних ризиків може здійснюватись не тільки через страхування відповідальності, а й через майнове страхування (страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" (ст. 7.18 та ін.)) і особисте страхування (страхування персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я за рахунок коштів ліцензіатів (ст. 7.21)) та ін.

 

Головною відмінною рисою екологічного страхування є те, що його об'єктом є ризик цивільної відповідальності і ризик пред'явлення власнику або користувачеві об'єкта підвищеної екологічної небезпеки (страхувальнику) майнових претензій щодо відшкодування збитків з боку фізичних або юридичних осіб згідно норм цивільного законодавства.

 

Перелік страхового покриття збитків, завданих технологічною аварією, може бути досить різноманітним:

 

    витрати, пов'язані з ліквідацією аварії (очисткою території, відновленням процесу виробництва тощо);

    недоотримані доходи внаслідок пошкодження сільськогосподарських угідь і т. ін.;

    витрати, пов'язані з відновленням тварин;

    витрати на лікування хворих, якщо хвороба спричинена наслідками техногенних аварій і катастроф;

    витрати, пов'язані з очищенням водойм, забруднених внаслідок техногенних катастроф і т. ін.

 

В Україні екологічне страхування знаходиться ще тільки у зародковому стані. Багато питань стосовно цієї проблеми вимагають законодавчого врегулювання. Фахівців, які б достеменно володіли навичками обчислення рівня ризиковості екологічно небезпечних об'єктів та обрахування тарифів, теж замало.

 

Страхові компанії, які б могли забезпечити надійний страховий захист із цього виду страхування, ще мають бути створені. Низький рівень платоспроможності страхувальників не може сприяти створенню стійкого, фінансово могутнього страховика. В цьому полягають проблеми розвитку екологічного страхування в нашій країні.
Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020