RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування кредитів 


Суть цього виду страхування полягає у зменшенні або усуненні кредитного ризику. Він поширюється тільки на споживчий кредит, тобто на придбання товарів довгострокового користування.

Надаючи споживчий кредит, продавець практично позбавлений можливості контролювати платоспроможність покупця. За великої кількості продажів у кредит деякі з них не будуть оплачені. Це типово страховий ризик, оскільки тут діють випадковість та математичний закон великих чисел. Коли ж ідеться про страхування банківських кредитів, то не знайдеться такого страховика, який би взяв на себе відшкодування збитків за неповернення кредиту або невчасне його повернення, бо ніяка інша установа не знає ступеня надійності позичальника краще, ніж сам банк. До того ж винагородою банкіру за ризик, який він на себе бере, є банківський прибуток. Якби всі ризики банку, пов'язані з кредитуванням, передати страховикам, не було б потреби платити банкірам.

 

Викладене не означає, що в банківській діяльності немає страхових ризиків. У процесі кредитування застосовують такі способи страхового захисту:

 

    страхування ризику неповернення кредиту;

    страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту банку (або іншому кредитору);

    страхування невчасної сплати позичальником відсотків за кредит;

    страхування споживчого кредиту;

    страхування комерційного кредиту (страхування векселів);

    страхування депозитів фізичних осіб;

    страхування депозитів юридичних осіб.

 

А. Страхування ризику непогашеного кредиту

 

Об'єктом страхування є відповідальність усіх або окремих позичальників перед банком за вчасне і повне погашення кредиту та сплату відсотка за використання його у визначений кредитним договором строк.

 

Страховиком є страхова компанія, яка має ліцензію на здійснення такого виду діяльності.

 

Страхувальником є банк.

 

Страхувальник визначає сам: застрахувати відповідальність усіх позичальників, котрим були надані кредити, чи відповідальність кожного зокрема. Перший варіант привабливий тим, що за цих умов забезпечується автоматизм відповідальності страховика, що є суттєвим гарантом повернення кредитних засобів, і встановлюється пільгова тарифна ставка. Але в умовах нестабільної економічної ситуації доцільніше страхувати кредити з відсотками кожного позичальника зокрема.

 

Страхувальник має право застрахувати тільки суму основного боргу або суму виданого кредиту з відсотками.

 

За умови страхування кредиту та відсотків за нього страховик з часу настання страхового випадку виплачує страхувальнику відшкодування в розмірі від 50 до 90% непогашених боржником платежів та відсотків за них.

 

Страхова сума встановлюється пропорційно визначеному в договорі страхування відсотку відповідальності страховика щодо всієї суми заборгованості (включно з платою за користування кредитом), яку належить повернути за умовами кредитного договору.

 

Приклад

 

Позичальник по закінченні терміну страхування не повернув банку ні боргу, ні процентів за користування кредитом. Сума кредиту дорівнює 10 млн. грн.

 

Строк — 3 місяці. Плата за кредит — 60% річних. Відповідальність страховика становить 80%.

 

Розмір заборгованості дорівнює; 10 + ((10 60)/100) : 4 = 10 + 1,5 = 11,5 млн. грн.

 

Страхове відшкодування становить:

 

(11,5*80) /100=9,2 млн. грн.

 

2,3 млн. грн. (11,5- 9,2) — збитки страхувальника.

 

Страховик зобов'язаний виплатити страхувальнику відшкодування протягом тієї кількості днів після настання страхового випадку, яка зазначена в Правилах. Після отримання банком страхового відшкодування він передає право вимоги на відшкодування збитків, спричинених боржником у межах виплаченого йому страхового відшкодування, страховику. Передача права вимоги супроводжується документами, необхідними для реалізації цього права.

 

Якщо це право страховик не може реалізувати з вини страхувальника (прострочено претензійну заяву і т. ін.), то страховик звільняється від зобов'язання виплачувати відшкодування. А якщо виплату вже здійснено, банк зобов'язаний повернути це відшкодування страховику.

 

Б. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту

 

Страхувальником з даного виду страхування є підприємства, установи та організації.

 

Страховик — страхова компанія.

 

Об'єкт страхування — відповідальність позичальника перед банком, що надає кредит, за вчасне і повне погашення кредиту, включаючи плату за користування ним.

 

Правила та умови страхування аналогічні правилам та умовам страхування ризику непогашених кредитів.

 

Страхувальник подає заяву в двох примірниках, копію кредитного договору, довідку про погашення кредиту.

 

Страховик визначає страхові платежі, які мають бути сплачені страхувальником одноразово. Днем сплати вважається день списання коштів з рахунка страхувальника.

 

Відповідальність страховика виникає при неповерненні боржником банку-кредитору суми впродовж трьох днів після настання строку платежу, обумовленого договором.

 

Відповідальність страховика коливається теж у межах 50—90%.

 

Страхова сума встановлюється пропорційно частці відповідальності страховика, обумовленої в договорі, до суми заборгованості.

 

Страхування кредитних ризиків у розвинених країнах світу передбачає як обов'язкову умову так зване супутнє страхування. Зміст його полягає в тому, що позичальник кредиту або покупець товару в кредит на строк надання кредиту страхує життя, працездатність, дожиття до закінчення строку договору. Даний вид страхування застосовується і при заставі майна. Це означає, що на строк дії кредиту страхується позичальник.

 

При укладанні страхових договорів з обох видів страхування відповідальності враховують платоспроможність позичальника.

 

Під кредитоспроможністю розуміють наявність у суб'єкта господарювання передумов, необхідних для отримання кредиту, та здатності повернути наданий кредит у строк. Висновок про кредитоспроможність роблять на основі аналізу: ретельності його розрахунків за раніше отримані кредити, поточного фінансового стану, здатності мобілізувати за необхідності грошові засоби з різних джерел, тобто рівня ліквідності.

 

Банк, приймаючи рішення про надання кредиту, визначає ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, та розмір кредиту, який може надати.

 

В. Страхування депозитів

 

Страхування депозитів полягає у створенні системи захисту грошових вкладів, що знаходяться на депозитних рахунках у комерційних банках, на випадок банкрутства цих банків. Система депозитного страхування (СДС) породжена дворівневою банківською системою і функціонує практично в усіх країнах з розвинутою ринковою економікою. Цікаво, що потреба в її створенні виникла в умовах глибокого кризового стану економіки. Запровадження СДС настільки важливе для вирішення цілої низки економічних та соціальних проблем, що в СІЛА цю подію в економічному житті країни XX століття оцінюють як другу за своєю значимістю після створення Федеральної Резервної Системи (ФРС).

 

Не дивно, що потреба створення СДС виникла і в Україні в період глибокої економічної кризи.

 

Система страхування депозитів покликана вирішити два головних завдання:

 

    захистити насамперед дрібних вкладників від фінансових втрат;

    запобігти масовому вилученню вкладів, коли банк перебуває у тяжкому фінансовому становищі.

 

Окрім цього, СДС виконує цілу низку допоміжних завдань:

 

а) розмежовує відповідальність комерційних банків за рівень ризикованості операцій, які вони виконують, та відповідальність потенційного клієнта за вибір надійного банку;

 

б) СДС може надати допомогу банкам, що опинилися в тяжкому фінансовому становищі, а саме:

 

    провести злиття банку, що перебуває в тяжкому фінансовому становищі, з іншим, сильнішим, банком;

    поручитися за цей банк, перерахувавши на його рахунки певну грошову суму;

    забезпечити механізми та процедури проведення банківських банкрутств.

 

СДС може здійснюватись на різних засадах.

 

1. За характером вимог щодо участі комерційних банків у СДС вона може бути: обов'язкова (всі комерційні банки повинні бути учасниками СДС); добровільна (за бажанням банків) та змішана (в СІЛА держава зобов'язує всі банки, котрі входять до ФРС, бути учасниками СДС, а для тих, що перебувають поза межами ФРС, встановлює певні вимоги, дотримання яких є необхідною умовою для членства в СДС).

 

Обов'язкова СДС приваблива тим, що, охоплюючи всі банки, забезпечує однакові гарантії клієнтам усіх банків. Недоліком її є слабка відповідальність клієнта щодо вибору надійних банків.

 

Добровільна СДС приваблива своєю демократичністю. Вона ґрунтується не на законі, а на договорі і дає змогу уникнути значних суперечок між банками та державою.

 

Недоліком її є позбавлення частини клієнтів надійного захисту через СДС.

 

Змішана система має переваги перед двома попередніми в тому, що вона прагне попередити ситуації, коли банки, що ефективно функціонують, сплачували б страхові внески, які використовувалися б на відшкодування витрат банків, управління котрими здійснювалось недостатньо ефективно. Недолік у неї той самий, що і в попередньої системи.

 

2. За обсягом страхового захисту вона може бути повна, обмежена та дискреційна.

 

Якщо СДС ґрунтується на принципі повного страхового захисту депозитів комерційних банків, вона тим самим підвищує довіру клієнтів до банків, стимулює вкладення тимчасово вільних грошових засобів суб'єктів громадського життя на депозитні рахунки та стримує прагнення їх масово вилучати вклади в період кризових ситуацій у банківській системі. Негативною ознакою системи повного захисту є те, що вона стимулює банки займатись надмірно високоризиковою діяльністю, і СДС може зазнати досить суттєвих збитків.

 

Страхування кредитів є особливим видом страхування, при якому відбувається страхування позичальника на випадок смерті або втрати працездатності. В даний час багато банків вимагають страхування позичальників, особливо при видачі довгострокових кредитів (іпотека). При настанні страхового випадку кредитна заборгованість погашається з грошових виплат страхової компанії.

 

В даний час у компаній з'явилася нова можливість мінімізувати свої ризики при роботі з партнерами. Таку можливість їм надає страхування дебіторської заборгованості. У багатьох підприємств виникає необхідність страхувати свої ризики в результаті неплатежів партнерів.

 

Пов'язано це, перш за все з тим, що в нинішній ринковій економіці відбувається зміна ринку продавця (коли продавець диктує свої правила гри) на ринок покупця (коли багато в чому враховують інтереси покупців). Такі умови сприяють виникненню дебіторської заборгованості, яка по-різному оцінюється багатьма підприємствами.

 

Основні фактори при оцінці якості дебіторської заборгованості є платоспроможність позичальника (фінансовий стан) і його кредитна історія. Останнім часом світовий ринок повністю змінив уявлення про оцінку надійності дебіторів. В даний час багато прикладів показують, що багаторічна історія і великі фінансові активи не можуть врятувати фірму або підприємство від банкрутства. У таких випадках підприємствам може допомогти кредитне страхування.

 

Страхування кредитів є відносно новим видом страхування, яке розвивається в міру зростання споживчого кредитування в державах з ринковою економікою, населення яких вважає за краще купувати нерухомість, транспорт та інше майно в кредит або розстрочку. В таких випадках при видачі кредиту банк зобов'язує позичальника застрахувати своє життя і здоров'я. Це робиться для того, щоб при настанні страхового випадку вся заборгованість була погашена за рахунок страхових виплат.

 

У договорі страхування зазвичай передбачаються умови, які дозволяють поступово знижувати страхову суму внаслідок поступового погашення кредиту. При такому підході страхові компанії можуть встановлювати відносно невисокі тарифи. Однак деякі тарифи передбачають фіксовану страхову суму протягом усього терміну погашення кредиту.

 

Банк або кредитна організація, які вимагають страхування позичальників при видачі кредиту, отримують додатковий прибуток у вигляді комісійних від страхової компанії. Страхування кредитів також поширене в зовнішньоторговельному кредитуванні. При цьому страхуються ризики, які пов'язані з відмовою імпортера про прийняття товару через зміну його зовнішньоторговельної вартості, погіршенням фінансового стану покупця, відхиленнями у валютних курсах, а також страхуються політичні та інші ризики.




Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020