RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 договір страхування зразок 


ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № _____

 

 

місто Київ                                                                                                             "____” _______________________ 20___ року

 

Закрите акціонерне товариство "___________________________", надалі Страховик, в особі Голови Правління (прізвище, імя та по батькові), діючого на підставі Статуту, з одної сторони, та

Громадянин України __________________, ідентифікаційний номер ______________, паспорт серії ___ № _____________, виданий ________________________ РУГУ МВС України в місті Києві, "__”___________ 19___ року, місце проживання: місто Київ ______________________, надалі Страхувальник, з другої сторони, та

Акціонерний банк «______________________», надалі Вигодонабувач, в особі Заступника Голови Правління (прізвиже, імя та по батькові) (місце проживання: _______________________), який діє на підставі довіреності, посвідченої ______________________, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу "_____” __________________ 20______ року за реєстровим № ___, з третьої сторони, які разом далі за текстом - Сторони, уклали договір страхування транспортних засобів, надалі – Договір, про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ОБ’ЄКТИ СТРАХУВАННЯ. МІСЦЕ СТРАХУВАННЯ

 

1.1. Згідно з цим Договором Страховик приймає на себе обов'язок на умовах "Правил добровільного страхування автотранспортних засобів" від "_____"______________________ 20____ року № ______ (далі – Правил), відшкодувати збитки, що може зазнати Страхувальник у результаті пошкодження, знищення або втрати автомобіля(-ів), який(-і) вказан(-і) в додатку 1 до цього Договору, далі за текстом – Автомобіль.

1.2. Об’єктами страхування є майнові інтереси, які не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням Автомобілем, який належить на праві власності Страхувальнику.

1.3. Страхування відбувається на користь Вигодонабувача з огляду на те, що Вигодонабувач надав Страхувальнику кредит для придбання Автомобіля та Автомобіль є предметом застави, який забезпечує зобов’язання Страхувальника перед Вигодонабувачем по погашенню такого кредиту.

1.4. Територія дії Договору:

1.4.1. Сторони домовились, що Страховик зобов’язаний здійснити страхову виплату Вигодонабувачу (або за його розпорядженням Страхувальнику) в разі настання страхових випадків, визначених в підпунктах 2.1.1 та 2.1.3 Договору, на території держав всієї Західної та Східної Європи, за виключенням зон військових дій.

1.4.2. Сторони домовились, що Страховик зобов’язаний здійснити страхову виплату Вигодонабувачу в разі настання страхового випадку, визначеного в підпунктах 2.1.2 Договору, на території України.

 

2. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

 

2.1. У відповідності до цього Договору, а також "Правил добровільного страхування автотранспортних засобів" від "_____"______________________ 20______ року № ___________, Страховик бере на себе зобов’язання здійснити страхову виплату Вигодонабувачу (або за його розпорядженням Страхувальнику) в разі настання наступних страхових випадків:

2.1.1. Пошкодження чи знищення Автомобіля та / або його частин, деталей, приладів внаслідок ДТП;

2.1.2. Незаконне заволодіння Автомобілем, пошкодження або знищення його частин, деталей, приладів, що викликані навмисними діями третіх осіб;

2.1.3. Пошкодження чи знищення Автомобіля та / або його частин, деталей, приладів внаслідок:

2.1.3.1. стихійного лиха (включаючи повінь, бурю, ураган, смерч, цунамі, шторм, злив, град, обвал, лавини, оповзень, вихід підгрунтових вод, паводок, удар блискавки, усідання ґрунту тощо);

2.1.3.2. пожежі та вибуху в Автомобілі (включаючи займання внаслідок короткого замикання в електромережі Автомобіля), падіння предметів (дерев, снігу, криги тощо), пілотованих літальних апаратів (чи їх частин).

 

3. УМОВИ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВА СУМА І СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ

 

3.1. На страхування приймається Автомобіль у непошкодженому стані, що пройшов технічний огляд у встановленому чинним законодавством України порядку та в установлений термін і не застрахований в інших страхових компаніях за тими ж видами ризиків.

3.2. Страхування Автомобіля здійснюється на повну вартість, частка відповідальності Страховика складає 100%.

3.3. Страхова сума за Договором протягом строку страхування з "___” ___________________ 20___ року по "___” __________________ 20_____  року  становить _________ гривень (________________________), що складає 100 (сто) відсотків від вартості Автомобіля;

3.4.Страхова сума для Автомобіля зазначена у Додатку 1 до цього Договору.

3.5. Протягом дії Договору страхова сума підлягає індексації на дату настання страхового випадку.

3.5.1. Страхова сума на дату настання страхового випадку протягом терміну дії Договору індексується згідно з формулою:

Sn1 = So * (Kn / Ko)

 

Sn1 – індексована страхова сума;

So – страхова сума на дату укладання Договору;

Kn – встановлений Національним банком України курс долара США до гривні на дату настання страхового випадку;

Ko – встановлений Національним банком України курс гривні до долара США на дату набуття чинності цим Договором.

3.6. Договір, за яким виплачено страхове відшкодування, зберігає чинність до кінця обумовленого строку дії, і Страховик несе за ним відповідальність у межах суми, що є різницею між страховою сумою й сумою виплаченого страхового відшкодування. Зміна відсотка відповідальності Страховика у зв'язку зі зменшенням об'єму відповідальності за Договором не настає.

3.7. За бажанням Страхувальника страхова сума за діючим Договором може бути відновлена або збільшена до розміру дійсної вартості Автомобіля шляхом укладання додаткового договору (на розмір збільшення страхової суми) на строк до закінчення дії цього Договору.

3.8. Договором страхування передбачається безумовна франшиза:

3.8.1. у розмірі 5 (п’яти) відсотків від страхової суми Автомобіля у випадку його втрати внаслідок незаконного заволодіння;

3.8.2. у розмірі 1 (один) відсоток від страхової суми Автомобіля у разі його пошкодження чи знищення внаслідок настання інших, передбачених Договором, страхових випадків. Франшиза не вираховується із суми страхового відшкодування в разі, якщо страховий випадок стався з вини встановленої третьої особи, і це підтверджується документом компетентних органів.

3.9. Розрахунок розміру страхового платежу здійснюється відповідно до страхової суми, визначеної згідно з  п.п. 3.3, цього Договору. Оплата страхового платежу здійснюється Страхувальником Страховику таким чином:

3.9.1. платіж за період страхування з "__” _______________ 20_____ року по "__” ________________ 20_____ року у розмірі ________________ (_________________________) – сплачується не пізніше "__”  _________________20____ року.

3.10. Встановлений Національним банком України курс долара США до гривні (USD/UAH) на дату укладання Договору складає _________.

 

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ. ВІДМОВА У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

 

4.1. Не є страховими випадками і страхове відшкодування не виплачується, якщо пошкодження, знищення або втрата Автомобіля сталася під час або внаслідок:

4.1.1. ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;

4.1.2. військових дій, а також маневрів або інших військових заходів;

4.1.3. громадянської війни, громадських заворушень різного роду та страйків;

4.1.4. перевезення його автомобільним, залізничним, водним чи авіаційним транспортом;

4.1.5. його завантаження на інший транспортний засіб;

4.1.6. його розвантаження з іншого транспортного засобу;

4.1.7. непідкорення Страхувальника (водія) Автомобіля владі (втеча на Автомобілі з місця пригоди, переслідування Автомобіля працівниками ДАІ);

4.1.8. вчинення Страхувальником (водієм) Автомобіля умисного злочину;

4.1.9. використання Автомобіля як таксі при здійсненні підприємницької діяльності з метою отримання прибутку;

4.1.10. участі Автомобіля у спортивних змаганнях;

4.1.11. надання його для використання працівникам міліції або медичним працівникам для виконання невідкладних службових обов'язків;

4.1.12. порушення правил безпеки при ремонті та обслуговуванні, порушення водієм правил технічної експлуатації, вимог "Правил дорожнього руху" щодо технічного стану й обладнання транспортного засобу та обов'язків водія при настанні дорожньо-транспортної пригоди;

4.1.13. технічного браку деталей, матеріальні збитки від якого повинні відшкодовуватися за гарантійними зобов'язаннями підприємства-виробника чи торгівельної організації;

4.1.14. його буксируванні з порушенням вимог Правил дорожнього руху;

4.1.15. незаконного заволодіння (набуття права на майно) шляхом обману чи зловживання довір'ям (шахрайства), шляхом вимагання;

4.1.16. протизаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого управління або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок видання вищевказаними органами та посадовими особами документів, які не відповідають законам або іншим правовим актам;

4.1.17. арешту чи конфіскації Автомобіля правоохоронними, митними або податковими органами.

4.2.  Страховик звільняється від здійснення виплати страхового відшкодування, якщо:

4.2.1. Страхувальник (Вигодонабувач) вчинив навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника (Вигодонабувача) встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

4.2.2. Страхувальник подав свідомо неправдиві відомості про об’єкт страхування або про факт настання та обставини страхового випадку;

4.2.3. Страхувальник (Вигодонабувач) отримав повне відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

4.2.4. Страхувальник (Вигодонабувач) створив Страховикові перешкоди у визначенні обставин виникнення, характеру та розміру збитків;

4.2.5. Страхувальник (Вигодонабувач) створив Страховикові перешкоди у здійсненні його права позову у порядку регресу до особи, винної у настанні страхового випадку;

4.2.6. Страхувальник (Вигодонабувач) здійснив ремонт пошкодженого Автомобіля до огляду Страховиком;

4.2.7. Страхувальник утратив право власності (користування) на Автомобіль на момент настання страхового випадку внаслідок продажу, дарування, рішення суду тощо;

4.2.8. були пошкоджені, знищені або втрачені тільки колеса;

4.2.9. Страхувальник несвоєчасно повідомив Страховика та правоохоронні органи про настання страхового випадку і це не дало змоги установити причини, обставини й розмір збитків;

4.2.10. в інших випадках, визначених законодавством України.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

5.1. Страховик зобов'язаний:

5.1.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування, що вказані в пункті 2.1. цього Договору;

5.1.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

5.1.3. при настанні страхового випадку протягом 72 годин після надання Страхувальником документів, передбачених цим Договором, та підписання Страховиком та Страхувальником страхового акту, здійснити виплату страхового відшкодування Вигодонабувачу, або за його письмовим дорученням - Страхувальнику.

5.1.4. в разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити про це Страхувальника і Вигодонабувача з обґрунтуванням причин відмови;

5.1.5. тримати в таємниці відомості про Страхувальника, Вигодонабувача та їх майновий стан за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Строк підписання страхового акту - ?

5.2. Страховик  має право:

5.2.1. здійснювати заходи з перевірки даних і документів, наданих Страхувальником  стосовно Автомобіля, умов його використання та зберігання, факту й обставин настання страхового випадку, розміру заподіяних збитків;

5.2.2. робити запити до правоохоронних органів, підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про страховий випадок, а також самостійно з'ясовувати причини й обставини його настання;

5.2.3. зменшити розмір або відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, що передбачені цим Договором та / або законодавством України;

5.2.4. у разі повної загибелі Автомобіля (коли вартість відновлювального ремонту перевищує 75 % (сімдесят п’ять) відсотків страхової суми), виплатити повну страхову суму, за вирахуванням франшизи, Вигодонабувачу або за його письмовим дорученням Страхувальнику.

5.2.5. одержати від Страхувальника Автомобіль (агрегат, деталь) за умови виплати повної страхової суми за Автомобіль у цілому, або належної суми страхового відшкодування за агрегат (деталь) в разі, якщо Автомобіль, застрахований на його повну вартість, а вартість відновлення Автомобіля (агрегату, деталі) складає 75 % і більше його дійсної вартості;

5.2.6. Страховик має право затримати виплату страхового відшкодування на строк до 3-х місяців від дня надання Страхувальником усіх необхідних документів, у разі, коли:

5.2.6.1. подані документи не дають змоги повністю з'ясувати причини й обставини страхового випадку, розмір заподіяної шкоди, обставини, що підтверджують право Страхувальника на одержання відшкодування – до з'ясування, але в будь-якому випадку не більше ніж на 3 місяці;

5.2.6.2. у зв'язку з виникненням збитку розпочато слідство або порушено кримінальну справу – до винесення постанови про зупинення або закриття кримінальної справи чи винесення вироку суду, але в будь-якому випадку не більше ніж на 3 місяці; - залишити тільки у випадку порушення кримінальної справи проти Страхувальника.

5.2.7. інші права, передбачені законодавством України.

5.3. Страхувальник зобов'язаний:

5.3.1. при укладанні договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати Страховика про будь-яку зміну (підвищення ступеня) страхового ризику;

5.3.2. сплатити страховий платіж у повному розмірі у строк, обумовлений п.п. 3.9.1 цього Договору;

5.4. В разі настання страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний:

5.4.1. негайно повідомити про випадок органи внутрішніх справ (ДАІ та/ або пожежну охорону);

5.4.2. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок страхового випадку;

5.4.3. негайно, як тільки стане можливо, але не пізніше ніж у дводобовий термін (за виключенням вихідних, неробочих та святкових днів) повідомити Страховика і Вигодонабувача про настання страхового випадку – добавити згідно телефонних номерів, адреси електронної пошти та/або місцемзнаходження, вказаних у Договорі. Вручення письмового повідомлення цінним чи рекомендованим листом поштовій організації в межах вказаного вище строку вважається належним повідомленням;

5.4.4. забезпечити Страховику можливість реалізувати його право позову у порядку регресу до особи, винної у настанні страхового випадку;

5.4.5. пред'явити Страховику і Вигодонабувачу для огляду пошкоджений Автомобіль і бути присутнім при проведенні такого огляду;

5.4.6. без згоди Страховика не здійснювати ремонт Автомобіля, крім робіт, необхідних для його транспортування;

5.4.7. надати Страховику документи компетентних органів, інші наявні у Страхувальника документи, що містять інформацію про час, місце, обставини настання страхового випадку;

5.4.8. після ремонту пошкодженого Автомобіля представити його для огляду Страховику і Вигодонабувачу. В разі невиконання цієї вимоги, вимоги щодо сплати страхового відшкодування у разі аналогічних пошкоджень Автомобіля Страховиком повторно не приймаються;

5.4.9. у місячний термін повернути Cтраховику страхове відшкодування, сплачене за викрадений Автомобіль (деталі, агрегати), якщо він не був переданий у власність Страховику, а в подальшому був знайдений і повернутий Страхувальнику;

5.4.10.  здійснювати інші дії, передбачені законодавством України;

5.4.11.  ставиться до Автомобіля так, ніби то він не був застрахований, ані яким чином не посилювати наслідки страхових випадків, а навпаки, вживати усіх заходів щодо рятування Автомобіля.

5.5. Страхувальник не має права замінювати Вигодонабувача.

5.6. Страхувальник має право:

5.6.1. вимагати від Страховика роз'яснень умов та Правил страхування;

5.6.2. вносити Страховику пропозиції щодо змін і доповнень до умов цього Договору;

5.6.3. надавати Страховику додаткові дані та документи, що мають відношення до страхового випадку;

5.6.4. на одержання від Страховика дубліката цього Договору в разі  утрати оригіналу;

5.6.5. інші права, що передбачені  законодавством України.

 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ

 

6.1. Страхове відшкодування виплачується на підставі таких документів:

6.1.1. письмової заяви Страхувальника про виплату страхового відшкодування за встановленою формою, зразок якої додається до Договору;

6.1.2. довідки органів внутрішніх справ або інших компетентних органів, яка повинна містити дані про факт, час, дату, місце, обставини і причини події, її учасників, опис пошкоджень Автомобіля, дані про стан водія Автомобіля, рішення органів внутрішніх справ щодо оцінки дій її учасників – замінити на згідно форми, прийнятої органом внутрішніх справ або іншим компетентним органом;

6.1.3. документів, що підтверджують розмір заподіяних збитків;

6.1.4. інших документів, визначених законодавством України.

6.2. При настанні страхового випадку за межами України Страхувальник (Вигодонабувач) додатково надає Страховику:

6.2.1. фотографію пошкодженого Автомобіля;

6.2.2. сплачений рахунок зі станції технічного обслуговування (якщо ремонт Автомобіля здійснювався за межами України).        

6.3. Розмір заподіяної шкоди визначається Страховиком за власний рахунок на підставі документів, що передбачені чинним законодавством України.

6.4. Розмір страхового відшкодування за пошкоджений Автомобіль визначається на підставі розміру заподіяної шкоди з урахуванням:

6.4.1. страхової суми й обсягу відповідальності Cтраховика за договором (враховуючи проведені виплати страхового відшкодування на день страхового випадку та повноту сплати страхового платежу);

6.4.2. безумовної франшизи;

6.4.3. суми, що була відшкодована Страхувальнику особою, винною у заподіянні збитків або особою, яка їх відшкодовує замість винуватця;

6.4.4. розміру збитків, відшкодованих Страхувальнику іншими Страховиками за цим страховим випадком.

6.5. До страхового відшкодування не включається вартість:

6.5.1. ремонтних робіт, не пов'язаних з усуненням пошкоджень Автомобіля, що виникли внаслідок даного страхового випадку, використаних при цьому запчастин і матеріалів;

6.5.2. технічного обслуговування та гарантійного ремонту Автомобіля;

6.5.3. робіт, пов'язаних із переобладнанням Автомобіля;

6.5.4. комплектних агрегатів і вузлів та робіт із їх заміни, якщо заміні чи ремонту підлягають окремі їх деталі;

6.5.5. транспортування Автомобіля до підприємства автосервісу;

6.5.6. утрати товарної вартості;
6.5.7. проведення автотоварознавчої експертизи, якщо вона була замовлена Страхувальником (Вигодонабувачем) самостійно, без узгодження із Страховиком. Якщо експертиза проводиться на замовлення Страхувальника (Вигодонабувача) за узгодженням із Страховиком, йому відшкодовується половина вартості її проведення.
6.6. Страхове відшкодування за Договором страхування не може перевищувати розмір фактичної прямої шкоди, що виникла внаслідок пошкодження, знищення або втрати Автомобіля, а також страхової суми для цього Автомобіля.


7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання, тобто з "__” _____________________20____ року, та закінчує свою дію "__” _________________ 20______ року, при цьому Страховик несе відповідальність тільки за тими страховими випадками, що сталися після надходження страхового платежу, передбаченого п. 3.9.1. Договору в повному обсязі на поточний рахунок Страховика.
7.2. Дію цього Договору не може бути достроково припинено за вимогою Страховика.
7.3. Дію цього Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника. Право вимагати дострокового припинення цього Договору у Страхувальника виникає з моменту повного погашення заборгованості перед Вигодонабувачем за Кредитним договором № ____ від "__” ________________ 20_____ року та одержання Страховиком відповідного письмового підтвердження Вигодонабувача.
7.4. Дострокове припинення цього Договору відбувається в порядку, визначеному законодавством України.
7.5. Дія цього Договору припиняється у випадках:
7.5.1. закінчення терміну його дії;
7.5.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником / Вигодонабувачем у повному обсязі;
7.5.3. смерті Страхувальника, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про страхування";
7.5.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
7.5.5. прийняття судового рішення про визнання цього Договору страхування недійсним;
7.5.6. в інших випадках, передбачених законодавством України.
7.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення цього Договору.


8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 8.1. Спори, що виникають відносно цього Договору, вирішуються згідно з законодавством України.
8.2. У разі несвоєчасної виплати страхового відшкодування, Страховик сплачує Вигодонабувачеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

 9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. В зв’язку з тим, що Автомобіль є предметом застави за Договором застави автомобіля, що належить Страхувальнику на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від "__” ____________20____ року (серія ___ № _______, реєстраційний номер _________), реєстровий №_____ від "___” ________________ 20_____ року, що укладений в забезпечення Кредитного договору № ___ від "___” ______________ 20____ року, до страхових випадків відносяться також пошкодження, чи знищення Автомобіля (його частин, деталей, приладів тощо) внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, коли управління Автомобілем здійснюється у стані алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин, а також вибуху внаслідок перевезення вибухових речовин.
9.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткових угод до цього Договору.
9.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов’язання за цим Договором третім особам без письмового дозволу другої Сторони.
9.4. Цей Договір складений в трьох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну чинність.
10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


СТРАХОВИК
СТРАХУВАЛЬНИК
ВИГОДОНАБУВАЧ
ЗАТ "___________________"
Акціонерний банк "_________”Переглядів: 5631 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021