RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування ризиків 

Страхування ризиків - це дієвий захист від некоректних рішень і правильний спосіб підвищення відповідальності осіб, які їх приймають. Адже факт наявності страхового поліса вже стимулює до більш серйозного відношення щодо процесу прийняття рішень та проведення профілактичних дій, як і приписує договір страхування ризиків. Існує безліч класифікацій ризиків: Вони можуть класифікуватися за причинами виникнення, часом виникнення, характером  і ступенем тяжкості наслідків, сфері створення і т.д.

Види

 

Страхування ризиків буває обов'язковим і добровільним. Обов'язкове страхування ґрунтується на вимогах законодавства. Добровільне страхування ризику продиктовано страховим інтересом кожної зі сторін.

 

Класифікація страхування ризиків по об'єктах страхового інтересу виділяє: майнове страхування, страхування відповідальності і страхування персоналу.

 

Майнове страхування може поширюватися на всі основні види активів компанії. При цьому страхувальник забезпечує своєчасну сплату страхових внесків, а страховик - відшкодування матеріального збитку підприємства, при настанні страхового випадку. Страхування відповідальності гарантує страховий захист компанії від ризику фінансових втрат, які можуть з'явитися в зв'язку з заподіянням шкоди третім особам. Актуальним видом страхування ризиків виступає страхування персоналу (життя співробітників і ризику втрати ними працездатності). Досить вагомим видом страхування ризиків є титульне страхування (втрата права власності на об'єкт нерухомості)

 

Інша класифікація страхування ризиків передбачає повне і часткове страхування. При повному страхуванні ризики страхуються в повному обсязі. Часткове страхування обмежує покриття матеріальних збитків розміром страхової суми (співвідношенням дійсної ринкової вартості майна до страхової суми) або певними умовами настання страхового випадку та кількістю виключень.

 

Системи

 

Класифікація страхування ризиків, згідно використовуваних систем, передбачає наступні види:

 

- Страхування за дійсною ринковою вартістю майна - відшкодування виплачується в повній сумі фактично понесених збитків);

 

- Страхування за узгодженою страховою сумою - на підставі узгодження зі страховиком, страхування майна, за вартістю нижчою за ринкову.

 

- Страхування за системою пропорційної і непропорційної відповідальності - виплата страхового відшкодування з застосуванням пропорційної системи страхової виплати, тобто страхова сума, наприклад, 10 000 гривень, а страховик провів виплату сумою в 1 000 гривень - відповідальність зменшилася на 10%. При наступних виплатах страхова сума і відповідальність страховика перед страхувальником також будуть зменшуватися.

 

- Страхування за системою «перший ризик» - так звана перша страхова подія, тобто договір страхування закінчує свою дію після настання і проведення страхової виплати по першому страховому випадку. Тим не меньше, якщо між моментом настання та виплати відшкодування, настала ще одна подія, то претензії по ньому страховик не розглядає..

 

У процесі страхування ризиків можна застрахувати майно (активи) підприємства, причому, - як матеріальні, так і нематеріальні (інтелектуальні); кредитні ризики (ризики несвоєчасного платежу); депозитні та інвестиційні ризики, відповідальність директорів (D&O Directors and Officers).

 

Переваги

 

Бізнес - діяльність сповнена непередбачених ситуацій і різноманітних каверз. Будь-яка дрібниця може негативно позначитися на темпах розвитку підприємства. А велика неприємність, - така як нанесення матеріального збитку, третім особам, - може і зовсім погубити бізнес. Якщо компанія тільки починає своє просування на ринку, то навіть незначні суми матеріального збитку можуть стати для неї згубними. Великим підприємствам з великими активами і численним штатом, у яких на кон поставлені величезні суми, доводиться деколи стикатися з дуже масштабними неприємностями. І якщо ризики застраховані, - бізнесу нічого не загрожує.

 

На що звернути увагу?

 

Якщо страхова сума за договором страхування, не перевищує 100 000 Євро, то має сенс страхуватися без перестрахування, залишаючи відповідальність за ризик повністю на власному утриманні страховика, головне знайти такого страховика...

 

Навіщо? - Врегулювати страхову подію на місці набагато простіше, компанія то своя, рідна, так би мовити, під боком...

 

Обов'язково уважно прочитати договір страхування - особливо, в тій його частині, яка детально описано виникнення страхових випадків і порядок виплати страхового відшкодування.

 

Що ще важливо - будь-який договір страхування укладається на підставі правил страхування - тому саме собою вивчіть і їх.

 

Хоча найкраще - проконсультуйтеся у фахівця, наприклад у мене ...

 

Епілог

 

Страхування ризиків покликане забезпечити економічну безпеку компаній, забезпечити підтримку у складній ситуації і підвищити рівень відповідальності посадових осіб. Грамотно вибудувана інвестиційна політика підприємства, що включає необхідні види витрат на обов'язкові та добровільні види страхування ризиків, здатна вивести діяльність юридичної особи на якісно інший рівень. Страхові компанії сьогодні пропонують широкий вибір програм страхування ризиків, серед яких можна скласти свою власну програму страхування, що включає відшкодування з тих видів ризиків, які найбільшою мірою загрожують діяльності підприємства.

 

Це дозволить бути впевненим у тому, що як би не обернулися події, - страхування ризиків гарантує як мінімум часткове, - а в ідеалі, і повне відшкодування збитків при настанні страхової події.

 

Страховий брокер проведе конкурс і обере той страховий продукт, який потрібен саме Вам.

 

ПОНЯТТЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 


Базові поняття: страховий ризик, страхова подія, страховий випадок, ризикові обставини, кумуляція ризику, частота настання страхової події, величина збитку, критерії страхових ризиків, загальна класифікація ризиків, чисті ризики, спекулятивний ризик, методи оцінки ризику, ризик-менеджмент, моніторинг ризику.

 

Ризик є складним явищем. Його пов'язують, перш за все, з розумінням небезпеки, загрози, ненадійності, азарту, невизначеності, невпевненості, збитку.

3.1. Поняття та економічна суть страхових ризиків

 

Термін "ризик" походить від грецьких слів ridsikon, ridsa, що означає "стрімчак", "скеля". Окремі дослідники вважають, що слово "ризик" прийшло в європейські мови з іспанської або португальської, адже саме так давні мореплавці називали підводні скелі, які загрожували загибеллю їхнім кораблям.

 

Перехід до ринкової економіки, економічні перетворення в Україні створили середовище, в якому виник інтерес до такої категорії, як ризик, а теоретичне обґрунтування цього поняття, розкриття природи його виникнення, класифікації та розробки системи заходів попередження або мінімізації його негативних наслідків не тільки дістали свій подальший розвиток, але й стали важливим інструментом ринкової економіки.

 

Серед науковців немає однозначного тлумачення сутності ризику, що пояснюється декількома причинами. По-перше, в радянській економічній науці ризик як економічна категорія взагалі не знаходив визначення; по-друге, в умовах формування ринкової економіки трактування економічних категорій окремими науковцями дістало довільну форму.

 

Найбільш універсальним і структурованим за складовими ризику є його визначення як комбінації трьох елементів: певної події, її ймовірності та наслідків, оскільки:

 

1) будь-який ризик можливий лише за певної події;

 

2) має бути певна ймовірність виникнення події; сама ймовірність виникнення ризику служить методологічною базою управління ризиками;

 

3) від настання ризику мають бути наслідки, які можуть мати як негативний, так і позитивний характер.

 

Ризик є передумовою виникнення страхових відносин, без нього не існує страхування, бо без ризику немає страхового інтересу. Ризик визначає межі страхового захисту. За своїм змістом ризик є подією з негативними, особливо невигідними економічними наслідками, які можуть виникнути в майбутньому в будь-який момент у невідомих масштабах. Власне фактор ризику і необхідність покриття можливої шкоди в результаті його прояву викликають потребу в страхуванні. Через страхування будь-яка людська діяльність захищена від випадковостей.

 

У страхуванні ризик визначається декількома основними поняттями.

 

По-перше, ризик — це конкретне явище або сукупність явищ (подія чи декілька подій), на випадок яких проводиться страхування й які має ознаки ймовірності та випадковості настання. Таке визначення наведено в Законі України "Про страхування" (2001). Виражає потенційну можливість виплати страхового відшкодування (страхової суми).

 

По-друге, ризик пов'язаний з конкретним об'єктом, щодо якого визначаються чинники ризику.

 

По-третє, ризик — це розподіл між страховиком і страхувальником негативних економічних наслідків у страховому випадку.

 

Загалом ризики класифікують на дві великі групи:

 

1) страхові;

 

2) нестрахові (не включені в договір страхування).

 

Найбільш численну групу складають ризики, які можна застрахувати. Щоб встановити, чи є певний ризик страховим, застосовують такі критерії:

 

— ризик, що включається в розмір відповідальності страховика, має бути з високим рівнем ймовірності;

 

— ризик має виступати як випадковий, тобто небезпека не повинна бути відома ні в просторі, ні у часі, ні за розміром;

 

— настання страхового випадку, яке виражається в реалізації ризику, не повинно залежати від волевиявлення страховика або інших зацікавлених осіб;

 

- страхова подія не може мати розмірів катастрофічного лиха, тобто охоплювати масу об'єктів у рамках величезної страхової сукупності, спричиняючи масові збитки.

 

Сукупність страхових ризиків складає обсяг страхової відповідальності за договором страхування, який виражається за допомогою страхової суми договору. Ціна ризику в грошовому виразі оцінюється тарифною ставкою, яка, переважно, розраховується на 100 грошових одиниць страхової суми або у відсотках до її абсолютної величини.

 

Варто пам'ятати, що страхується ризик, а не те, що повинно неминуче статися. Перелік ризиків, охоплених страхуванням, повинен бути суворо зумовлений у правилах страхування.

 

При ймовірності — існує стовідсоткова гарантія того, що певна подія станеться, а при ймовірності 0 — можна стверджувати про неможливість її настання, а отже, і про неможливість у такому випадку страхування. Чим менше вірогідність ризику, тим легше й дешевше можна організувати його страхування. Значна ймовірність ризику передбачає дорогий страховий захист.

 

Умовами здійснення будь-якого ризику є ризикові обставини. Усі вони, в єдності та взаємодії, визначають ситуацію ризику, що характеризує природний стан об'єкта страхування й оточення, в якому він знаходиться.

 

Ризикові обставини дозволяють оцінити можливість настання певної події у майбутньому. Проте тільки одна або декілька ризикових обставин призводять до реалізації ризику, що означає настання страхового випадку.

 

Страховий випадок — подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій особі або третій особі.

 

Страховий випадок може мати місце стосовно одного або безлічі об'єктів страхування в межах певної страхової сукупності (призводить до кумуляції ризику, тобто викликає катастрофічний ризик).

 

Основними характеристиками ризику, які мають велике значення для страхування, є:

 

— частота настання події щодо місця та часу — визначає ступінь настання страхових випадків за тим чи іншим видом страхування. Розраховується як відношення кількості страхових випадків до кількості договорів страхування або кількості застрахованих об'єктів за певним видом страхування. Об'єкти, що пропонуються на страхування, відрізняються різним ступенем небезпеки. На практиці спостерігаються періоди часу різкого підвищення страхового ризику, коли значно зростає кількість несприятливих подій із негативними наслідками;

 

— важкість наслідків (величина збитку) — визначається як матеріальний збиток, нанесений страхувальнику внаслідок страхового випадку. На основі величини збитку (з урахуванням системи страхового забезпечення) виконуються розрахунки страхового відшкодування.
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021