RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 договір майнового страхування 


Договір майнового страхування - цивільно-правовий договір, по якім одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або іншій особі, на користь якого укладений договір ( выгодоприобиретателю). заподіяні внаслідок цієї події збитки в застрахованім майні або збитки у зв'язку з іншими майновими інтересами страхувальника (виплатити страхове відшкодування) у межах певної договором суми ( страхової суми).

 можуть бути, зокрема, застраховані наступні майнові інтереси: а) ризик втрати (загибелі), недостачі або ушкодження певного майна; б) ризик відповідальності щодо зобов'язань.. виникаючим внаслідок заподіяння шкоди життя, здоров'ю або майну інших осіб, а у випадках, передбачених законом, також відповідальності щодо договорів - ризик громадянської відповідальності; в) ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цієї діяльності по не залежних від підприємця обставинах, у тому числі ризик неотримання очікуваних доходів - підприємницький ризик. Майно може бути застраховане по Д.і.с. на користь особи (страхувальника або выгодоприобретателя), що має заснований на законі, іншому правовому акті або договорі інтерес у збереженні цього майна. Д.і.с.. ув'язнений при відсутності в страхувальника або выгодоприобретателя інтересу в збереженні застрахованого майна, недійсний. Д.і.с. на користь выгодоприобретателя може бути укладений без вказівки імені або найменування выгодоприобретателя (страхування " за рахунок кого випливає"). При висновку такого договору страхувальникові видається страховий поліс на пред'явника. При здійсненні прав за таким договором цей поліс необхідно представити страховикові

 

Предметом договору майнового страхування є зобов'язання страховика сплатити певну суму грошей при настанні певної події, тобто предметом договору страхування є грошове зобов'язання. Це зобов'язання називають "страховим", тому що наявність в договорі саме цього зобов'язання забезпечує страховий захист. [4]

Як майна, щодо якого укладаються договори страхування, може виступати будь-яка майнова цінність, що відповідає вимогам цивільного законодавства про об'єкти цивільних прав, щодо яких:

може існувати інтерес у їх збереженні, тобто які можуть бути втрачені або пошкоджені в результаті збігу обставин;

заподіяну цим шкоду має пряму грошову оцінку.

До об'єктів відносяться будь-які речі, включаючи гроші та цінні папери, та інформація. З нематеріальних благ (ст.150 ЦК України) до таких об'єктів належить ділова репутація, яка має грошову оцінку.

Основний обов'язок страховика зробити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку після визначення причин та розміру збитку при пред'явленні страхувальником необхідних документів (поліса, заяви про виплату страхового відшкодування, документа, що посвідчує особу, документа, що підтверджує настання страхового випадку, або його завіреної копії).

Страхувальник, в свою чергу, зобов'язаний:

оплатити страхову премію в розмірі та порядку, визначених у договорі;

повідомити страховика про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня ризику.

діяти з розумною обачністю та обережністю, як якщо б договору страхування не існувало, вживати всі заходи, рекомендовані йому страховиком;

при настанні страхового випадку вжити всіх заходів щодо запобігання або зменшення розмірів збитку;

негайно повідомити страховика про настання страхового випадку. Невиконання цього обов'язку дає страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

надати страховику всю доступну йому інформацію і документацію, що дозволяє судити про причини і наслідки страхового випадку, характер і розміри заподіяного збитку.

Серед прав страхувальника можна виділити:

право достроково розірвати договір страхування;

право отримати дублікат договору страхування (поліса) у разі його втрати;

в період дії договору змінити, за погодженням із страховиком, страхову суму і терміни дії договору страхування з оформленням додаткової угоди.

2.2 Види договору майнового страхування

Цивільний Кодекс регулює три види майнового страхування, об'єднаних загальною конструкцією договору майнового страхування. До майнового страхування відповідно до п.2 ст.929 ГК відносяться:

страхування ризику втрати (загибелі), недостачі або пошкодження певного майна (ст.930 ЦК);

страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, а у випадках, передбачених законом, також відповідальності за договорами - ризик цивільної відповідальності (ст.931 і 932 ЦК);

страхування підприємницького ризику, тобто ризику збитків від підприємницької діяльності через порушення зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій діяльності по не залежних від підприємця обставинам, у тому числі ризику неотримання очікуваних доходів (ст.933 ЦК).

Аналогічний перелік видів майнового страхування міститься і в ст.4 Закону про організацію страхової справи.

За договором страхування майна може бути застрахований інтерес, заснований лише на федеральному законі, Указі Президента РФ, Постанові Уряду РФ або договорі. Інтерес у збереженні майна, заснований на інших правових актах, може існувати тільки щодо майна, що не має власника.

Інтерес, який страхується за договором страхування майна, повинен існувати у зацікавленої особи в момент укладання договору страхування. Однак якщо на момент укладення договору страхування інтерес існував, але потім перестав існувати, то це не впливає на дійсність договору. У залежності від причин, по яких у зацікавленої особи перестав існувати інтерес, що був при укладенні договору, договір або припиняється достроково, або залишається в силі при тому, що права на майно переходять до іншої особи (п.1 ст.958 ГК РФ або ст. 960 ГК РФ).

Договір страхування майна може бути укладений без вказівки імені або найменування вигодонабувача (страхування "за рахунок кого слід"). При цьому страхувальникові видається страховий поліс на пред'явника. Поліс в даному випадку необхідний для того, щоб страхувальник міг передати його третій особі для пред'явлення страховику вимоги про виплату (ст.930 ЦК).

Важливим відмітною властивістю страхування відповідальності за заподіяння шкоди життю або здоров'ю є те, що умисне заподіяння шкоди собі самому, тобто виникнення відповідальності за умисне заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадянина, визнається страховим випадком і не звільняє страховика від виплати [5] (п.2 ст.963 ГК РФ).

Ця норма не скасовує правила про випадковий характер події, на випадок настання якого проводиться страхування. Якщо страхувальник заздалегідь, до укладення договору страхування, задумав заподіяти шкоду, договір недійсний по підставі ст.168 ГК РФ, як не відповідний п.1 ст.9 Закону про організацію страхової справи. Якщо ж до укладення договору страхувальник і страховик перебували у сумлінному невіданні щодо можливого заподіяння шкоди (хоча б і умисного), то договір діє.

Страхування підприємницького ризику проводиться або на випадок порушення зобов'язань контрагентом підприємця, або на випадок зміни умов діяльності підприємця (п.2 ст.929 ГК РФ) з незалежних від нього причин.

2.3 Порядок укладення, зміни та припинення договору майнового страхування

Договір страхування відбувається в результаті взаємної згоди сторін. При цьому угода повинна бути досягнута з усіх істотних умов договору і виражено в необхідній законодавцем формі. ЦК встановлює вимоги щодо форми договору страхування, передбачаючи обов'язковість письмової форми його укладення (п.1 ст.940), недотримання якої тягне за собою визнання договору недійсним.

Ст.958 ГК РФ визначає умови припинення договору майнового страхування. Згідно ст.958 ГК РФ страховий договір припиняється до настання терміну, на який він був укладений, якщо після його вступу в силу можливість настання страхового випадку відпала, і існування страхового ризику припинилося за обставинами іншим, ніж страховий випадок. До таких обставин, зокрема, відносяться:

загибель застрахованого майна з підстав іншим, ніж настання страхового випадку;

припинення в установленому порядку підприємницької діяльності особою, що застрахували підприємницький ризик чи ризик цивільної відповідальності, пов'язаної з цією діяльністю.

Договір майнового страхування, як і будь-яка угода, може бути визнаний недійсним, якщо, згідно з чинним законодавством Російської Федерації, є підстави визнати його таким:

договір страхування не відповідає закону або іншим правовим актам;

договір укладено з метою, яка завідомо суперечною основам правопорядку та моральності;

договір укладено недієздатною (або обмежено дієздатним) громадянином або під впливом помилки, обману, насильства, погрози тощо (Ст.166-181 ГК РФ).

Залежно від підстав визнання угоди недійсною можуть настати такі наслідки:

сторони повинні повернути один одному все отримане за угодою (ч.2 ст.167 ГК РФ);

все отримане сторонами (або однією стороною) за угодою стягується в доход Російської Федерації (ч.2 ст.169 ГК РФ);

одна з сторін повертає іншій стороні все отримане нею за угодою. Майно, отримане іншою стороною від першої сторінки (а також належне їй), звертається в доход Російської Федерації (ч.3 ст.169 ЦК України);

у разі якщо договір страхування укладено з недієздатною в силу віку або внаслідок психічного розладу страхувальником (або зі страхувальником, обмеженим судом у дієздатності), кожна зі сторін повертає іншій стороні все отримане за угодою, а страхова компанія, крім того, відшкодовує страхувальникові нанесений останньому реальний збиток (якщо такий виявиться) (ч.1 ст.171 ГК РФ).

Також страховий договір припиняється в наступних випадках:

закінчення терміну дії;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником по договору в повному обсязі (припинення зобов'язання виконанням);

несплати страхувальником страхових внесків у встановлені договором терміни;

ліквідації страхувальника, який є юридичною особою, або смерті страхувальника, є фізичною особою (крім випадків, коли права страхувальника переходять до інших осіб);

ліквідації страховика;
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021